Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1627/UBND-TNMT năm 2015 áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ % đơn giá thuê đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 1627/UBND-TNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 11/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1627/UBND-TNMT
V/v áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ % đơn giá thuê đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã.

 

Xét đề nghị của liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố tại Tờ trình số 472/TTr-LN-STC-QLCS ngày 28/01/2015 về hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ % đơn giá thuê đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm, đơn giá khởi điểm để thực hiện đấu giá là giá đất được xác định theo mục đích sử dụng đất thuê tương ứng với thời hạn thuê đất quy định tại Bảng giá đất (x) với hệ số điều chỉnh giá đất (x) mức tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất (theo Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính), trong đó:

- Bảng giá đất do UBND Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014;

- Hệ số điều chỉnh giá đất căn cứ theo mức hệ số điều chỉnh giá đất quy định của UBND Thành phố (có văn bản quy định riêng);

- Mức tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất được áp dụng theo Quyết định số 3667/QĐ-UBND ngày 7/7/2014 của UBND Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- PCTTTUBND TP Vũ Hồng Khanh;
- VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Chí Công, KT, TH, TNth;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1627/UBND-TNMT năm 2015 áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ % đơn giá thuê đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.160
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144