Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 161/UBND-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Sơn Thị Ánh Hồng
Ngày ban hành: 26/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 161/UBND-KTTH
V/v thu tiền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

Trà Vinh, ngày 26 tháng 01 năm 2006

 

Kính gởi:

- Giám đốc Sở Tài chính;
- Giám đốc Sở Xây dựng.

 

Xét Tờ trình số 33/STC ngày 18/01/2006 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thu tiền cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng;

Chủ tịch UBND tỉnh xử lý như sau:

Đồng ý việc Sở Xây dựng thu tiền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, như Tờ trình của Giám đốc Sở Tài chính (đính kèm); cụ thể:

1. Quyền sở hữu nhà ở:

a. Cho cá nhân:

- Nhà trệt thu 50.000 đồng/giấy chứng nhận;

- Nhà lầu thu  100.000 đồng/giấy chứng nhận;

b. Cho tổ chức:

- Nhà đến 300 m2 thu 300.000 đồng/giấy chứng nhận;

- Nhà trên 300 m2 thu 500.000 đồng/giấy chứng nhận;     

2. Quyền sở hữu công trình xây dựng (cá nhân và tổ chức):

- Công trình đến 300 m2 thu 300.000 đồng/giấy chứng nhận;

- Công trình trên 300 m2 thu 500.000 đồng/giấy chứng nhận.        

3. Cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng:

Thu 50.000 đồng/giấy chứng nhận (tính cho 01 lần xác nhận thay đổi).

Việc thu và chi thực hiện theo quy định hiện hành (mục IX, điểm 1.2 Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Cục Thuế Trà Vinh
- Kho bạc NN TV;
- BLĐ VP;
- Lưu, Khối TM, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Sơn Thị Ánh Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 161/UBND-KTTH ngày 26/01/2006 về thu tiền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.697

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!