Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1526/BTNMT-TCQLĐĐ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1526/BTNMT-TCQLĐĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 04/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1526/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 07/2007/QH12 ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, Chỉ thị số 02/2008/CT-BTNMT ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính theo Nghị quyết số 07/2007/QH12; trong hai năm qua các địa phương trong cả nước đã tập trung chỉ đạo thực hiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (dưới đây gọi chung là Giấy chứng nhận); tuy nhiên, tiến độ cấp Giấy chứng nhận ở nhiều địa phương còn chậm, tỷ lệ diện tích đất cấp Giấy chứng nhận chưa cao (nhất là đất chuyên dùng mới đạt 40%, đất lâm nghiệp đạt 30,6%); một số địa phương đã thực hiện đo vẽ bản đồ địa chính với quy mô diện tích rất lớn nhưng chậm triển khai việc cấp Giấy chứng nhận và xây dựng hồ sơ địa chính nêu hiệu quả sử dụng bản đồ địa chính thấp, gây lãng phí đầu tư; việc xây dựng, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính ở nhiều địa phương chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đồng bộ.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nói trên, phấn đấu cơ bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với tất cả các loại đất vào năm 2010 theo Nghị quyết số 07/2007/QH12 của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung sau đây:

1. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận tại các xã, phường, thị trấn mà tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận còn thấp, bằng các giải pháp đã xác định tại Chỉ thị số 02/2008/CT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhất là đối với đất ở, đất chuyên dùng và đất lâm nghiệp.

Đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc đã trích đo địa chính theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê quỹ đất đang sử dụng của các tổ chức thì phải khai thác, sử dụng triệt để phục vụ việc cấp Giấy chứng nhận, xây dựng hồ sơ địa chính; trường hợp bản đồ địa chính đã có biến động thì phải được chỉnh lý để sử dụng.

Đối với những nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thì khai thác, sử dụng các nguồn tài liệu bản đồ giải thửa, bản đồ thành lập bằng ảnh chụp máy bay, hoặc trích đo địa chính để cấp Giấy chứng nhận mà không chờ đo vẽ bản đồ địa chính.

2. Rà soát, sửa đổi các thủ tục liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đang thực hiện ở địa phương; ban hành đầy đủ các văn bản quy định theo phân cấp tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ (gồm quy định về thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận, quy định về định mức thu, chế độ thu nộp và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận); xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý đất đai với các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, nông nghiệp, tài chính trong việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận; đồng thời tăng cường kiểm tra và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, uốn nắn những sai phạm để bảo đảm việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện đúng trình tự thủ tục, đúng yêu cầu về nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, đúng thẩm quyền và không được vượt quá thời gian giải quyết theo quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Những địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở cấp huyện hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu về nhân lực, tài chính và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã thành lập thì cần chỉ đạo thành lập, kiện toàn ngay theo đúng quy định của Luật Đất đai và Thông tư số 05/2010 ngày 15 tháng 3 năm 2010 của liên bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

3. Việc đo đạc lập bản đồ địa chính phải gắn với việc cấp Giấy chứng nhận, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính. Những khu vực đã có bản đồ địa chính cần phải được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để người dân biết và không thuê dịch vụ đo vẽ sơ đồ thửa đất khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Đối với các tỉnh, thành phố đã có lập bản đồ địa chính nhưng chưa triển khai việc cấp Giấy chứng nhận, xây dựng hồ sơ địa chính thì dừng việc triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính mới (kể cả dự án đã được duyệt nhưng chưa triển khai) để tập trung các nguồn lực hoàn thành dứt điểm việc cấp Giấy chứng nhận, xây dựng hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

4. Chỉ đạo rà soát lại Dự án Tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai để xác định lại khối lượng, kinh phí, thời gian thực hiện trong từng năm và thời gian hoàn thành cho phù hợp với định mức đơn giá hiện hành và phù hợp với điều kiện nhân lực, kinh phí đầu tư (từ ngân sách và trích nguồn thu từ đất) của địa phương mà không bắt buộc phải hoàn thành vào năm 2015 như trước đây; trong đó, cần ưu tiên thực hiện tại những địa bàn có số lượng cần cấp Giấy chứng nhận còn nhiều, giao dịch về đất đai phát triển.

5. Tổ chức theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ 6 tháng và hằng năm về tình hình, kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính; phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Quản lý đất đai) để phối hợp giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để báo cáo);
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, VP, TCQLĐĐ (PH301).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1526/BTNMT-TCQLĐĐ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.057
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10