Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1504/STNMT-ĐĐĐK năm 2015 đôn đốc thực hiện chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 1504/STNMT-ĐĐĐK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Vũ Minh Lượng
Ngày ban hành: 09/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1504/STNMT-ĐĐĐK
V/v: đôn đốc thực hiện chỉnh lý bản đồ, lập HSĐC, cấp đổi GCNQSDĐ, xây dựng CSDL địa chính đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Các đồng chí Chủ tịch UBND huyện.

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 19/9/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện dồn điền, đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp” và Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh “về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh”Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 02/10/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp đổi GCN quyền sử dụng, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Thực hiện Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015; Công văn số 191/UBND-VP3 ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh về việc cấp đổi GCN đất nông nghiệp ngoài đồng sau dồn điền đổi thửa; Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số số 899/HD-STNMT ngày 27/4/2015 hướng dẫn chỉnh lý bản đồ, lập HSĐC, cấp đổi GCN QSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Theo Quyết định 2358/QĐ-UBND của UBND tỉnh thì trong năm 2015, UBND tỉnh giao các huyện thực hiện kế hoạch cấp đổi 212.500 GCN đất nông nghiệp ngoài đồng cho hộ gia đình cá nhân; tuy nhiên đến nay tiến độ thực hiện rất chậm. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương ban hành văn bản giao chỉ tiêu kế hoạch cấp đổi GCNQSDĐ nông nghiệp ngoài đồng cho từng xã, thị trấn; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn lập và phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán chỉnh lý bản đồ, lập HSĐC, cấp đổi GCN QSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chủ trương chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính để cấp đổi GCN, không chờ đo đạc mới bản đồ địa chính (nội dung, phương pháp thực hiện theo Hướng dẫn số 899/HD-STNMT ngày 27/4/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường). Trước mắt trong năm 2015 tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn có đấu giá đất ở thực hiện trước.

Kinh phí để thực hiện chỉnh lý bản đồ, lập HSDDC, cấp đổi GCN QSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đất nông nghiệp đầu tư theo Quyết định 2358/QĐ-UBND của UBND tỉnh, bố trí từ tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách cấp xã (10% tổng tiền SDĐ thu được). UBND huyện cần bố trí nguồn kinh phí từ nguồn 10% tiền sử dụng đất trong tổng số tiền SDĐ thu được để chi hỗ trợ cho các xã, thị trấn có khó khăn.

Cần lưu ý là theo quy định tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai và Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT ngày 14/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì việc đo đạc, chỉnh lý, cấp đổi GCN QSDĐ phải gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, do vậy UBND các huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn chấp hành nghiêm chỉnh.

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kế hoạch tài chính huyện thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán do các xã, thị trấn lập để UBND các xã, thị trấn phê duyệt. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm (có thể thuê đơn vị tư vấn độc lập thực hiện).

Trên đây là một số nội dung về chỉnh lý bản đồ, lập HSĐC, cấp đổi GCN QSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa; Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện tập trung chỉ đạo thực hiện; hàng tuần báo cáo kết quả với Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng TN&MT các huyện;
- Lưu: VT, ĐĐĐK.

GIÁM ĐỐC
Vũ Minh Lượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1504/STNMT-ĐĐĐK năm 2015 đôn đốc thực hiện chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.770

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49