Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1293/BTC-KHTC tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1293/BTC-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Bùi Tuấn Minh
Ngày ban hành: 24/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1293/BTC-KHTC
V/v Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục hải quan

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại Thông báo số 24/TB-BTC ngày 11/01/2013 của Văn phòng Bộ Tài chính về tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các tỉnh, thành phố đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện một số nội dung sau:

1- Đối với các cơ sở nhà, đất được giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng:

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất thực hiện rà soát kiểm tra và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo quy định về nhà, đất; đồng thời thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.

- Đối chiếu số liệu về nhà, đất giữa phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt với sổ sách kế toán và chương trình phần mềm quản lý tài sản tại đơn vị, đảm bảo khớp đúng về số liệu. Trường hợp có sai lệch, tìm nguyên nhân để xử lý hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

2- Đối với các cơ sở nhà, đất thực hiện phương án điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác hoặc điều chuyển cho địa phương quản lý, sử dụng:

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có cơ sở nhà, đất thực hiện theo phương án điều chuyển báo cáo kết quả về cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính. Trường hợp chưa triển khai thực hiện, đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tiến hành bàn giao và lập biên bản bàn giao tài sản theo quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả theo quy định chậm nhất trong tháng 02/2013.

3- Đối với các cơ sở nhà, đất thực hiện theo phương án xử lý khác:

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có cơ sở nhà, đất thực hiện theo phương án xử lý khác báo cáo kết quả về cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, trong đó:

- Báo cáo kết quả thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo phương án được duyệt và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trường hợp chưa thực hiện, đề nghị các cơ quan, đơn vị có cơ sở nhà, đất và được giao thực hiện nhiệm vụ khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan.

- Báo cáo kết quả thực hiện phương án thanh lý nhà, điều chuyển đất cho địa phương (hoặc trả lại đất mượn cho địa phương). Trường hợp chưa thực hiện, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện thanh lý tài sản trên đất theo phương án được duyệt và bàn giao lại khuôn viên đất của địa phương.

- Báo cáo kết quả thực hiện phương án chuyển giao nhà, đất để thực hiện quy hoạch của địa phương hoặc bàn giao cho địa phương để xử lý theo chế độ nhà ở, đất ở.

- Báo cáo kết quả thực hiện phương án hủy tài sản trên đất, ghi giảm giá trị tài sản nhà, đất trên sổ sách kế toán (nhà đã tháo dỡ hoặc không còn trên thực tế do thực hiện quy hoạch của địa phương, do thiên tai gây ra…)

4. Một số cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý:

- Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh chủ trì, cùng với Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính và thuộc địa phương để xem xét và trình cấp thẩm quyền xử lý nhà, đất là khu tập thể tại cơ sở 2 Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

- Trên địa bàn thành phố Cần Thơ: Tổng cục Thuế chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính có phương án xử lý 01 cơ sở đất (diện tích 313 m2) của Chi cục Thuế quận Thốt Nốt thuộc Cục Thuế thành phố Cần Thơ để báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long: Kho bạc Nhà nước chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính để xử lý 01 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc cũ của Kho bạc Nhà nước Long Hồ thuộc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long tại khóm 4, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, trình cấp thẩm quyền xem xét điều chuyển cho Bộ Quốc phòng để bố trí cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long quản lý, sử dụng.

5. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các đơn vị: Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dữ trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung trên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, báo cáo Bộ Tài chính (qua Vụ Kế hoạch-Tài chính) trong tháng 02/2013.

- Vụ Kế hoạch-Tài chính tổng hợp kết quả và báo cáo Bộ Tài chính để thực hiện công tác Tổng kết trong tháng 3/2013.

Trên đây là các nội dung liên quan về tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc để thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Vụ Kế hoạch Tài chính hướng dẫn và đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính (qua Vụ Kế hoạch-Tài chính) xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục Quản lý công sản;
- Lưu: VT, KHTC. (20b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tuấn Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1293/BTC-KHTC tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.569

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64