Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Số hiệu: 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai Người ký: Đào Trung Chính
Ngày ban hành: 22/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1244/TTCQLĐĐ-CQHĐĐ
V/v hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, để triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn cụ thể một số nội dung như sau:

1. Kính phí thực hiện công tác lập và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất:

Căn cứ Mục 2, Phần II của Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC- BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai thì kinh phí thực hiện công tác lập và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo.

2. Về định mức kinh tế-kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng thông tư quy định về Đinh mức kinh tế-kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và dự kiến sẽ ban hành trong quý III năm 2014. Trong khi chờ định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ban hành, để không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của cấp huyện, đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế-kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để lập nhiệm vụ và dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ thực hiện. Sau khi có Thông tư mới ban hành thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT phải thực hiện điều chỉnh lại nhiệm vụ và dự toán kinh phí cho phù hợp.

3. Về chi phí ngoài đơn giá (gồm: Khảo sát, lập dự án lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hội thảo; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, nghiệm thu từng hạng mục công việc và toàn bộ dự án); Hiện nay một số nội dung quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không còn phù hợp với thực tế; do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính đang xây dựng thông tư liên tịch mới quy định phân cấp nhiệm vụ chỉ và hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường dự kiến sẽ ban hành vào Quý IV năm 2014. Theo nội dung dự thảo thì thông tư liên tịch mới sẽ thay thế các thông tư: Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2003 về việc hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; Thông tư số 04/2006/TT- BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong khi thông tư liên tịch mới chưa ban hành việc lập dự toán và quyết toán vẫn thực hiện theo hướng dẫn của các thông tư nêu trên.

4. Về phần kinh phí thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Kinh phí thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ được hướng dẫn cụ thể trong thông tư liên tịch mới. Trong khi chờ hướng dẫn cụ thể, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào khối lượng công việc thực tế thực hiện (gồm: số lượng các cuộc thẩm định, số lượng cán bộ thuộc hội đồng thẩm định, số lượng bài phản biện góp ý, chi phí làm ngoài giờ và các chi phí khác liên quan đến việc thẩm định) áp dụng mức chi theo các quy định hiện hành để lập dự toán chi, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để thực hiện, về phân cấp ngân sách, theo nguyên tắc cấp nào thực hiện thì ngân sách cấp đó chi và quyết toán kinh phí, đảm bảo đúng theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VP(TH), CQHĐĐ, Vụ KH-TC, NTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đào Trung Chính

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.590

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57