Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 3952/BHXH-TCCB of October 04, 2013, on participation in contributing opinions for draft regulation on raising salary grade regularly and raising salary grade before the prescribed time

Số hiệu: 3952/BHXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Cù Ngọc Oánh
Ngày ban hành: 04/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3952/BHXH-TCCB
V/v tham gia, góp ý vào dự thảo Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Đồng Tháp.

 

Ngày 31/7/2013 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BNV về Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Để triển khai các quy định tại thông tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã dự thảo Quy chế về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thay thế Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1320/QĐ-BHXH ngày 23/11/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Để Quy chế về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam phù hợp với thực tiễn hoạt động của Ngành, giảm thiểu những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong triển khai thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố có tên nêu trên truy cập trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo địa chỉ www.baohiemxahoi.gov.vn để tải bản dự thảo Quy chế và tham gia, đóng góp ý kiến.

Ý kiến tham gia, đóng góp, đề nghị các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố gửi file điện tử về địa chỉ Email: dtthuybhxh@gmail.com, đồng thời gửi văn bản theo đường công văn về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 10/10/2013 để tiếp thu, hoàn chỉnh trình Tổng Giám đốc ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ (để b/c)
- Lưu: VT, TCCB.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh

 

THE VIETNAM SOCIAL INSURANCE
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 3952/BHXH-TCCB
On participation in contributing opinions for draft regulation on raising salary grade regularly and raising salary grade before the prescribed time

Hanoi, October 04, 2013

 

Respectfully to:

- Units affiliated the Vietnam Social Insurance;
- Social insurance agencies of Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang, Ha Tinh, Dong Thap provinces/cities.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 3952/BHXH-TCCB of October 04, 2013, on participation in contributing opinions for draft regulation on raising salary grade regularly and raising salary grade before the prescribed time

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.195
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144