Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9302/BYT-BH năm 2014 về chỉ đạo triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 9302/BYT-BH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 22/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9302/BYT-BH
V/v chỉ đạo triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật BHYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 13/6/2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế với nhiều điểm mới quan trọng được thay đổi theo chiều hướng mở rộng quyền lợi, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tạo cơ chế tài chính quan trọng cho chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và định hướng thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Trong thời gian qua, nhiều địa phương đã chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật BHYT theo Quyết định số 2028/QĐ-TTg ngày 10/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 998/KH-BYT ngày 22/9/2014 của Bộ Y tế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền được đẩy mạnh, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT đã được thực thi nghiêm túc, có chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHYT, chuẩn bị triển khai thực hiện Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 bảo đảm kịp thời, thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Bộ Y tế đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT trên địa bàn và tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Phê duyệt Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Luật phù hp với điều kiện thực tế ở địa phương. Đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đi tượng chính sách tham gia BHYT theo quy định.

2. Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phối hp chặt chẽ với y ban nhân dân các cấp khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện một số nội dung:

- Triển khai việc lập danh sách các đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn theo quy định của Luật và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

- y ban nhân dân cấp xã phải lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho Trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh để bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho Trẻ em dưới 6 tuổi.

2. Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố:

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tổ chức đào tạo, tập huấn về những nội dung mới của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện; thống nhất việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa bàn giáp ranh theo hướng dẫn của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính; đồng thời chủ động hướng dẫn, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong giai đoạn chuyển tiếp giữa thời điểm trước và sau ngày 01/01/2015.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình khám bệnh, chữa bệnh BHYT giảm thời gian chờ đợi, giảm phiền hà cho người bệnh.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng quỹ BHYT, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về BHYT.

3. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, thực hiện các giải pháp tăng số người tham gia BHYT theo hộ gia đình, khắc phục tình trạng cấp trùng thẻ BHYT, t chức các đại lý bán thẻ BHYT thuận lợi, phù hợp với điều kiện của địa phương; phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn người có thẻ BHYT thực hiện quyền và trách nhiệm khi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

4. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT, về những nội dung mới của Luật, về quyền lợi và nghĩa vụ của người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tổ chức, thực hiện chính sách pháp luật về BHYT tại địa phương, tập trung một số văn bản sau:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;

- Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

- Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế.

- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

Nhận được công văn này, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế để phối hp xem xét, giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTT Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9302/BYT-BH năm 2014 về chỉ đạo triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.792

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188