Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 778/BHXH-CSXH 2020 thực hiện Nghị định 14/2020/NĐ-CP chế độ trợ cấp nhà giáo nghỉ hưu

Số hiệu: 778/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Hùng Sơn
Ngày ban hành: 11/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn chi trả trợ cấp với nhà giáo tại Nghị định 14/2020

BHXH Việt Nam ban hành Công văn 778/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Theo đó, Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết trợ cấp cho nhà giáo nghỉ hưu chưa hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu là tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra, quy trình giải quyết và chi trả trợ cấp cho nhà giáo nghỉ hưu chưa hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề giáo thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 như đối với đối tượng hưởng trợ cấp BHXH 1 lần.

Nếu trường hợp không đủ điều kiện giải quyết hưởng trợ cấp thì có văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

Công văn 778/BHXH-CSXH được ban hành ngày 11/3/2020.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 778/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên (PCTN) trong lương hưu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 14/2020/NĐ-CP), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, điều kiện tính hưởng trợ cấp, mức trợ cấp và hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp

Thực hiện theo quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 5 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP.

2. Quy trình thực hiện

- Quy trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam (Quyết định số 166/QĐ-BHXH) như đối với đối tưng hưởng trợ cấp BHXH một lần.

- Về thời hạn giải quyết: Tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

3. Lập dự toán và quyết toán

a) Về dự toán

- Hàng năm, BHXH huyện, BHXH tỉnh lập dự toán chi trợ cấp cho người hưởng theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP theo phân cấp quản lý trong dự toán chi BHXH nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo. Dự toán chi trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP được lập thành một nội dung chi riêng và tổng hợp bổ sung Mục 2.7, Phần 1, Mẫu biểu số 04, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 2468/QĐ-BHXH ngày 31/12/2019 của BHXH Việt Nam về quy trình, phân bổ và giao dự toán thu, chi các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT hằng năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.

b) Về quyết toán

- Ghi bổ sung chế độ “Trợ cấp NĐ14” thành một loại chế độ riêng: “7. Trợ cấp NĐ14” vào Khoản 11.2 (Chi BHXH 1 lần), Mục I, Phần A Ngân sách nhà nước, Mẫu số 4-CBH (Báo cáo chi chế độ BHXH) quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH .

- Tổng hợp kinh phí phải chi “Trợ cấp NĐ14” vào chỉ tiêu “lương hưu” tại Mẫu số B08a-BH (Báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHTN) và Mẫu số B08b-BH (Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHTN toàn tỉnh) tại Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán BHXH.

4. Những điểm cần lưu ý trong tổ chức thực hiện

a) Bộ phận Tiếp nhận - Trả kết quả (BHXH huyện/tỉnh):

- Hướng dẫn người hưởng kê khai, lập hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP.

- Hướng dẫn người hưởng lựa chọn: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan BHXH, nhận tiền trợ cấp bằng một trong các hình thức (trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua tài khoản ngân hàng của người hưởng).

- Truy cập vào Hệ thống lưu trữ điện tử tập trung (Hệ thống) để rà soát, kiểm tra:

+ Trường hợp có dữ liệu hồ sơ hưu trí của người hưởng trên Hệ thống thì thực hiện số hóa hồ sơ giấy đã tiếp nhận để cập nhật vào Hệ thống các phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, chuyển cho Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH.

+ Trường hợp không có dữ liệu hồ sơ hưu trí trên Hệ thống thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn người nộp hoàn thiện bổ sung hồ sơ để làm căn cứ giải quyết.

b) Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH:

- Truy cập vào Hệ thống các phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, đi chiếu dữ liệu tại hồ sơ đề nghị giải quyết hưng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP với dữ liệu hồ sơ hưu trí đang quản lý chi trả; để xác định điều kiện tính hưởng trợ cấp, mức trợ cấp theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP.

- Đối chiếu dữ liệu người hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo giải quyết không trùng đối tượng.

- Trường hợp đủ căn cứ giải quyết thì trình lãnh đạo phê duyệt, ban hành Quyết định hưởng trợ cấp (Mẫu Trợ cấp NĐ14 ban hành kèm theo văn bản này) (02 bản, trong đó 01 bản lưu cùng hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp, 01 bản giao cho người hưởng trợ cấp).

- Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết hưởng trợ cấp thì có văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

c) Mức lương hưu làm căn cứ tính trợ cấp đối với nhà giáo hoặc thân nhân nhà giáo là mức lương hưu được điều chỉnh đến thời điểm tháng 3/2020 (thời điểm Nghị định số 14/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành).

d) BHXH tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP của cơ quan BHXH huyện, cơ quan Bưu điện và người hưởng theo quy định chung; Không được quy định thêm các thủ tục hành chính.

5. Tổ chức thực hiện

a) Ban Thực hiện chính sách BHXH: Chủ trì phối hợp với Vụ Tài chính - Kế toán chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra BHXH tỉnh việc thực hiện quy trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ; phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin xây dựng, triển khai, điều chỉnh các phần mềm nghiệp vụ liên quan đảm bảo thực hiện đúng quy định.

b) Trung tâm Công nghệ Thông tin: Căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này để xây dựng, triển khai, điều chỉnh các phần mềm nghiệp vụ liên quan đảm bảo thực hiện kể từ ngày 15/3/2020. Đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật triển khai trên phạm vi toàn quốc để giải quyết, chi trả trợ cấp và lập các biểu mẫu, bổ sung dữ liệu giải quyết hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP vào Báo cáo chỉ tiêu giải quyết hưởng BHXH, BHTN, Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần (Mẫu số 20-HSBMẫu số C97-HD) quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.

c) Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện các nội dung liên quan quy định tại văn bản này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mc BHXH tỉnh, thành phố báo cáo BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, LĐTB&XH, Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hùng Sơn

 

Trợ cấp NĐ14

BẢO HIỂM XÃ HỘI….
BẢO HIỂM XÃ HỘI….

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-BHXH

…., ngày tháng năm ….

MÃ SỐ BHXH…….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ

GIÁM ĐỐC BẢO HIM XÃ HỘI ……..

Căn cứ Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số ... /QĐ-TCCB ngày ... tháng ... năm ... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội……….;

Căn cứ hồ sơ hưởng chế độ hưu trí số: ………của ông (bà) (1) …………………………………..;

Căn cứ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP: ………………. của ông (bà) (2) …………………., hiện cư trú tại ………………………………………………………………;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ông/Bà (1) ............................................................................................................

Sinh ngày ….. tháng …. năm ……

Cơ quan, đơn vị công tác khi nghỉ việc:

Nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày ….. tháng ….. năm …….

Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục là ………. năm …….. tháng

Lương hưu tại thời điểm tháng 3/2020 là ………………….. đồng/tháng

Điều 2: Ông/Bà (2) ............................................................................................................

Được hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ.

Mức trợ cấp:

Lương hưu tháng 3/2020 x 10% x số năm được tính trợ cấp = ………….. đồng

(Số tiền bằng chữ: .......................................................................................... đồng)

Hình thức nhận trợ cấp: ……………………………………………………(3)

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính và Giám đốc BHXH …………………..(4) và ông/bà có tên nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ông/Bà …………………;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Nhà giáo hưởng lương hưu.

- (2) Nhà giáo đang hưởng lương hưu hoặc thân nhân (đối với trường hợp nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP nhưng chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01/01/2012 trở về sau).

- (3) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản, số tài khoản...., tên ngân hàng mở tài khoản...., chi nhánh ngân hàng mở tài khoản”.

- (4) Nếu BHXH huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc BHXH quận/huyện” bằng “Phụ trách Chế độ BHXH, Kế toán trưởng”.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 778/BHXH-CSXH ngày 11/03/2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.842

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.127.73