Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7773/BYT-BH năm 2015 thực hiện Quyết định 1584/QĐ-TTg về giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 7773/BYT-BH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 13/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7773/BYT-BH
V/v thực hiện Quyết định 1584/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 14/9/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1584/QĐ-TTg về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020 (sau đây gọi tắt là Quyết định 1584/QĐ-TTg). Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Căn cứ chỉ tiêu được giao tại Quyết định 1584/QĐ-TTg , Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 05 năm của địa phương;

2. Chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đ đạt chỉ tiêu được giao phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế; Huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, trước mắt tập trung hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế còn lại cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; Vận động và hỗ trợ đ học sinh, sinh viên, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm y tế.

3. Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 1584/QĐ-TTg về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
-
Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
-
Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);
-
Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
-
Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7773/BYT-BH năm 2015 thực hiện Quyết định 1584/QĐ-TTg về giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.096
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15