Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 751/BHXH-CSXH hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 751/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 23/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 751/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Thực hiện Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008; Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo him xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện như sau:

1. Đối tượng áp dụng

1.1. Đối tượng thuộc diện áp dụng điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH, gồm: Người lao động, đang đóng BHXH bắt buộc (kể cả người tự đóng tiếp BHXH theo quy định); người tham gia BHXH bt buộc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH (kcả người lao động chờ đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng). Những đối tượng nêu trên đã có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trcấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013.

1.2. Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 134/2008/NĐ-CP là người lao động tham gia BHXH tự nguyện (kể cả người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH) hưởng lương hưu, trợ cp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013.

2. Điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

2.1. Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định đối với người chỉ có thời gian tham gia BHXH bắt buộc

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí, BHXH một ln hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành kể từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 thì khi tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần mà có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì căn cứ vào mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH và công thức điều chỉnh quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH đthực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công tháng của thời gian này.

Trường hợp người có thời gian đóng BHXH đã được ghi trong sổ BHXH bằng ngoại tệ thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 02 tháng 01 cho 6 tháng đầu năm, ngày 01 tháng 7 cho 6 tháng cuối năm của năm đóng BHXH đã được ghi trong sổ BHXH. Sau khi chuyển đổi sang tiền Việt Nam tại thời đim đóng BHXH mới thực hiện điều chỉnh và tính lại mức hưởng (tỷ giá đồng Việt Nam so với đô la Mỹ của các năm từ 1990 đến ngày 02/01/2007. Bo him xã hội Việt Nam đã tổng hợp và thông báo tại Công văn số 1633/BHXH-CĐCS ngày 16/5/2007).

2.2. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH đối với người chỉ có thời gian đóng BHXH tự nguyện

Người tham gia BHXH tự nguyện hưởng chế độ hưu trí, BHXH một ln hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng, trợ cấp tuất một ln theo quy định của pháp luật về BHXH kể từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013, khi tính mức bình quân thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện để tính hưởng BHXH thì căn cứ vào mức điều chỉnh thu nhập tháng và công thức điều chỉnh quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH để thực hiện điều chỉnh thu nhập đã đóng BHXH của thời gian này.

2.3. Điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH đ làm căn cứ tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyn

Đối với người có thời gian đóng BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH tự nguyện mà vừa có thời gian đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 hưởng chế độ hưu trí. BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của pháp luật về BHXH, khi tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đã đóng BHXH để tính hưởng BHXH nếu có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của thời gian này theo hướng dẫn tại Điểm 2.1 nêu trên; nếu có thời gian đóng BHXH tự nguyện thì thực hiện điều chỉnh thu nhập đã đóng BHXH của thời gian này theo hướng dẫn tại Điểm 2.2 nêu trên.

3. Tổ chức thực hiện

Đthực hiện tốt việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và thu nhập tháng đóng BHXH của người tham gia BHXH tự nguyện để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu:

3.1. Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo him xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủBảo hiểm xã hội cấp huyện

Căn cứ vào quy định tại Nghị định số 83/2008/NĐ-CP, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP , Thông tư hướng dẫn số 01/2013/TT-BLĐTBXH và nội dung hướng dẫn tại công văn này để tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:

a. Khi giải quyết chế độ hưu trí, BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần đối với những trường hợp có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thời gian đóng BHXH tự nguyện thì thực hiện điều chnh tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH để tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có), trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần theo quy định.

b. Rà soát hồ sơ đang quản lý để xác định đối tượng đã được giải quyết hưởng chế độ hưu trí, BHXH một ln hoặc trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2013, thuộc diện điều chỉnh theo quy định của Nghị định số 83/2008/NĐ-CP, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP và Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH nhưng chưa được thực hiện (đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi ngh hưu thì nơi đang quản lý chi trả thực hiện; đối tượng hưởng BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần thì nơi đã giải quyết thực hiện) để:

- Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH để tính lại mức hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có), trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần và stiền chênh lệch phải truy trả đối với từng người;

- Lập phiếu điều chỉnh cho từng loại chế độ (theo mẫu số 1A, 1B và 1C đính kèm) đgiao cho đối tượng và bổ sung vào hồ sơ lưu tr;

- Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh: Lập danh sách những người đã được điều chỉnh trợ cấp BHXH một lần theo mẫu số 2A (đính kèm) gửi Bảo hiểm xã hội cấp huyện cùng phiếu điều chỉnh để thực hiện chi trả cho người hưởng; lập danh sách những người đã được điều chỉnh lại mức hưởng lương hưu hàng tháng (theo mẫu số 2B đính kèm) gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đối với Bảo hiểm xã hội cấp huyn: Căn cứ Phiếu điều chỉnh trcấp BHXH mt lần theo mẫu số 1B để chi trả cho người hưởng; ghi s kế toán, lập báo cáo số đối tượng và số tiền đã thực hiện điều chỉnh cho Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định. Thực hiện thu hồi kinh phí khi giải quyết hưởng sai chế độ (nếu có).

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát theo dõi quản lý đối tượng chặt chẽ, tổ chức chi trả phần chênh lệch lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp BHXH một ln và trợ cấp tut một lần đầy đủ, kịp thời, thuận lợi cho người hưởng theo quy định tại Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đối với đối tượng chưa đến nhận trợ cấp, bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện (theo phân cấp quản lý) có trách nhiệm quản lý, hàng tháng tổng hợp thành danh sách theo dõi, quản lý riêng để tiếp tục thực hiện chi trkhi đối tượng đến nhận trợ cấp, cuối năm thì tổng hợp vào mẫu số 8b-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH để quản lý và chi trả trong những năm tiếp theo. Có biện pháp ngăn chặn việc lạm dụng qu BHXH.

3.2. Trung tâm Thông tin: Căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này để xây dựng chương trình phần mềm liên quan đến thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH làm căn cứ tính bưỏng các chế độ BHXH theo quy định; triển khai và hướng dẫn thực hiện chương trình phần mềm đến Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

3.3. Các đơn vị khác thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, thực hiện các nội dung liên quan theo quy định tại văn bản này.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các PhóTGĐ;
-
UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
-
Lưu: VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG
GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Xuân Phương

 

Mẫu s 1A

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP…….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………

………., ngày ….. tháng …… năm …….

 

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU

Số sổ BHXH: ……………

Họ và tên:…………………………………………………  Nam (nữ).................................................

Ngày tháng năm sinh:.............................................................................................................

Cấp bậc, chức vụ khi nghỉ việc:................................................................................................

Đơn vị công tác khi nghỉ việc:..................................................................................................

.............................................................................................................................................

Hưởng lương hưu từ………. ngày……….. tháng……….. năm ……………………….

Mức bình quân trên lương tháng tính lương hưu:............................................................. đồng

Mức bình quân thu nhp tháng tính lương hưu:................................................................ đồng

Tỷ lệ hưởng lương hưu: …………………………%

Mức lương hưu hiện hưởng:.......................................................................................... đồng

Trợ cấp một ln khi nghỉ hưu (nếu có):............................................................................ đng

Đang hưởng lương hưu tại:.....................................................................................................

1. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh trợ cấp BHXH một ln theo quy định tại Nghị định s83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 ca Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Nội dung điều chỉnh:

Mức bình quân tiền lương tháng tính lương hưu sau điu chỉnh: ………………..đng

Mức bình quân thu nhập tháng tính lương hưu sau điều chỉnh: ………………… đồng

Mức lương hưu sau điều chỉnh theo TT 01/2013/TT-BLĐTBXH:………………… đồng

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu sau điều chỉnh (nếu có): …………………………….đồng

3. Nội dung truy lĩnh mức tiền chênh lệch do điều chỉnh:

Tổng số tiền chênh lệch được truy lĩnh:…………………………………………  đng

Trong đó:

- Chênh lệch lương hưu hàng tháng từ tháng……….. năm……… đến tháng.......năm ………..là:............(đồng)

- Chênh lệch trợ cấp một ln khi nghỉ hưu: ……………………………..đồng

 

 

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Mẫu s 1B

BẢO HIỂM XÃ HỘI ……
BẢO HIỂM XÃ HỘI………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………

………., ngày ….. tháng …… năm …….

 

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN

Số sổ BHXH: ………………………..

Họ và tên:…………………………………………………  Nam (nữ).................................................

Ngày tháng năm sinh:.............................................................................................................

Cấp bậc, chức vụ khi nghviệc:................................................................................................

Đơn vị công tác khi nghỉ việc:..................................................................................................

.............................................................................................................................................

Địa chỉ nơi cư trú (theo hồ sơ đã giải quyết):............................................................................

.............................................................................................................................................

Tổng số thời gian đóng BHXH: ……………….năm………………….. tháng

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ tính trợ cấp:……………….  đng

Mức bình quân thu nhập tháng làm căn cứ tính trợ cấp:………………………….. đồng

Được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần bằng:……………………………….. đng

1. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh trợ cấp BHXH một lần theo quy định tại Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn s 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Nội dung điu chỉnh:

Mức bình quân tin lương tháng tính trợ cp sau điều chỉnh: ………………………….đng

Mức bình quân thu nhập tháng tính trợ cp sau điều chỉnh: …………………………..đng

Trợ cấp BHXH một lần sau điu chỉnh: …………………………………………………..đồng

3. Nội dung truy lĩnh mức tiền chênh lệch do điều chỉnh:

Trợ cấp BHXH một lần đã nhận: ……………………………………………………………đồng

Trợ cấp BHXH một lần sau điều chỉnh:……………………………………………………. đồng

Số tiền chênh lệch được truy lĩnh: ………………………………………………………….đồng

 

 

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Mẫu s 1C

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………

………., ngày ….. tháng …… năm …….

 

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP TUẤT MỘT LẦN

Số sổ BHXH: ………..

Ông, Bà :……………………………………, cư trú tại ……………………………………………

…………………………………………….là …………………………. của Ông, Bà ……………

…………………. Số sổ BHXH ………………………….. chốt ngày ……. tháng …… năm…….

Tổng số thời gian đóng BHXH: ……………..năm…………….. tháng

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ tính trợ cấp:…………………. đồng

Được hưởng trợ cấp tuất một ln bằng: ……………………………………………….đồng

1. Lý do điu chỉnh:

Điều chỉnh trợ cấp BHXH một lần theo quy định tại Nghị định s 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Nội dung điều chỉnh:

Mức bình quân tin lương, tiền công tháng tính trcấp sau điu chỉnh: ……………….đng

Mức bình quân thu nhập tháng tính trợ cấp (hoặc mức lương hưu sau điều chỉnh)……………. đồng

Trợ cấp tuất một lần sau điều chỉnh:…………………….  đồng

3. Nội dung truy lĩnh mức tiền chênh lệch do điều chỉnh:

Trợ cấp tuất một lần đã nhận: ………………………………………………………………đng

Trợ cấp tuất một lần sau điều chỉnh: ……………………………………………………….đng

Số tin chênh lệch được truy lĩnh: ………………………………………………………….đng

 

 

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI………
BẢO HIỂM XÃ H
I…………..
---------

Mẫu số 2A

 

DANH SÁCH TRUY LĨNH TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN
THEO NGHỊ ĐỊNH S 83/2008/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 134/2008/NĐ-CP

(Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đơn vị chi trả: ……………….Đợt……………………….Tháng:………….Năm: ………………

Đơn vị tính: Đồng

Số TT

HỌ VÀ TÊN

Số sổ BHXH

Số tiền hưởng khi chưa điều chỉnh

Số tiền hưởng khi đã điều chỉnh

Số tiền được truy lĩnh

Địa chỉ nơi cư trú

A

B

1

2

3

4

5

 

BHXH BT BUC:

 

 

 

 

 

I

Tr cấp mt lần khi nghỉ hưu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

II

BHXH mt lần

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

III

Trợ cấp tuất một lần

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

BHXH T NGUYỆN

 

 

 

 

 

I

Tr cấp 1 lần khi nghỉ hưu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

II

BHXH mt lần

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

III

Trợ cấp tuất một lần

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)


TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày…. tháng ….năm….
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- Đơn vị chi trả là BHXH tỉnh, thành phố hoặc BHXH quận, huyện;

- Địa chỉ nơi cư trú (cột 5):

* Ghi theo địa chỉ nơi đang nhận lương hưu đối với hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu;

* Ghi theo địa chỉ tại hồ sơ đã giải quyết đối với hưởng BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần.

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ……..
-------

Mẫu số 2B

 

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU HÀNG THÁNG
ĐIỀU CHỈNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2008/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 134/2008/NĐ-CP

(Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đợt……………….tháng:…….năm: …………

STT

Số sổ BHXH

HỌ VÀ TÊN

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi làm việc trước khi nghỉ hưu

Hưởng lương hưu từ tháng, năm

GHI CHÚ

Nam

N

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

……….., ngày …… tháng …. năm….
GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 751/BHXH-CSXH hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.778
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212