Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7295/UBND-VX năm 2013 truy thu bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 7295/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 30/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7295/UBND-VX
V/v truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

 

Căn cứ công văn số 3658/BHXH-BT ngày 17/9/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc truy thu bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non; xét Tờ trình số 3020/TTr-BHXH ngày 20/9/2013 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội;

Để tạo điều kiện cho người lao động, giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố đã có nhiều năm công tác được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

- Phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn việc truy thu BHXH đối với người lao động làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non theo công văn số 3658/BHXH-BT ngày 17/9/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Giao Bảo hiểm xã hội thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã thực hiện truy thu theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã và các phòng, ban liên quan phổ biến, rà soát, triển khai thực hiện truy thu đối với người lao động làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Bảo hiểm xã hội Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã triển khai, thực hiện nghiêm túc việc truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND Thành phố (qua BHXH Thành phố) xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Đ/c PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- Các Sở: GD&ĐT, LĐTB&XH;
- VPUBTP; Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hồng, Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, VX(Tuc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7295/UBND-VX năm 2013 truy thu bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.905
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60