Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 627/BYT-BH 2021 hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế

Số hiệu: 627/BYT-BH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 27/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trái tuyến

Đây là nội dung tại Công văn 627/BYT-BH hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, cụ thể:

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) đối với trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến trung ương, sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú như sau:

- Quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 3 hoặc khoản 6 Điều 22 Luật BHYT đối với chi phí mà người tham gia BHYT được bệnh viện chỉ định nhập viện điều trị nội trú;

(Bao gồm cả các dịch vụ KCB: tiền khám bệnh, xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh,…được chỉ định hoặc thực hiện tại Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu).

- Quỹ BHYT không thanh toán chi phí của đợt KCB ngoại trú trong trường hợp người tham gia BHYT đã kết thúc KCB ngoại trú, sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú/điều trị nội trú ban ngày với cùng chẩn đoán.

Ngoài ra, Công văn 627 còn hướng dẫn thanh toán chi phí KCB trong trường hợp người tham gia BHYT tự đi KCB không đúng tuyến và được chỉ định điều trị nội trú ban ngày.

Xem thêm nội dung chi tiết tại Công văn 627/BYT-BH ngày 27/01/2021.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 627/BYT-BH
V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Điều 22 Luật BHYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành.
(Sau đây gọi chung là các đơn vị)

Thực hiện quy định tại Điều 22 Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 (sau đây gọi là Luật BHYT), trong đó có nội dung từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 người tham gia BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước được quỹ BHYT chi trả các chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT như đi KCB đúng tuyến, sau khi thống nhất với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến quy định tại Điều 22 như sau:

1. Thanh toán chi phí KCB đối với trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh và bệnh viện tuyến trung ương, sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú:

a) Quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 3 hoặc khoản 6 Điều 22 Luật BHYT đối với các chi phí mà người tham gia BHYT được bệnh viện chỉ định nhập viện điều trị nội trú, bao gồm cả các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (tiền khám bệnh, xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh…) được chỉ định hoặc thực hiện tại Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu;

b) Quỹ BHYT không thanh toán các chi phí của đợt KCB ngoại trú đối với trường hợp người tham gia BHYT đã kết thúc KCB ngoại trú, sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú hoặc điều trị nội trú ban ngày với cùng một chẩn đoán.

2. Thanh toán chi phí KCB trong trường hợp người tham gia BHYT tự đi KCB không đúng tuyến và được chỉ định điều trị nội trú ban ngày:

a) Quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB nội trú ban ngày đối với các trường hợp người tham gia BHYT tự đi KCB không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến trung ương hoặc bệnh viện tuyến tỉnh và được chỉ định điều trị nội trú ban ngày theo quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BYT ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc điều trị hóa trị, xạ trị và hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại các cơ sở KCB và Thông tư số 01/2019/TT-BYT ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại các cơ sở KCB y học cổ truyền, theo quy định tại điểm a (đối với bệnh viện tuyến trung ương) hoặc điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật BHYT (đối với bệnh viện tuyến tỉnh).

b) Trường hợp người tham gia BHYT được bệnh viện chỉ định điều trị nội trú ban ngày thì được xác định như điều trị nội trú và thực hiện thanh toán chi phí điều trị nội trú ban ngày như đối với các trường hợp điều trị nội trú hướng dẫn tại công văn này.

3. Mức hưởng và mã hóa dữ liệu, ghi chép chi phí KCB trong trường hợp người tham gia BHYT tự đi KCB không đúng tuyến theo quy định tại điểm c khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều 22 Luật BHYT:

a) Đối với Người tham gia BHYT tự đi KCB tại các bệnh viện tuyến huyện quy định tại điểm c khoản 3 Điều 22 Luật BHYT và tại các bệnh viện tuyến tỉnh theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật BHYT trong phạm vi cả nước:

- Trường hợp Người tham gia BHYT tự đi KCB tại các bệnh viện tuyến huyện quy định tại điểm c khoản 3 Điều 22 Luật BHYT trong phạm vi cả nước: Được quỹ BHYT chi trả các chi phí KCB nội trú và ngoại trú theo mức hưởng như đi KCB đúng tuyến;

- Trường hợp Người tham gia BHYT tự đi KCB tại các bệnh viện tuyến tỉnh theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật BHYT trong phạm vi cả nước: Được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB nội trú theo mức hưởng như đi KCB đúng tuyến;

- Người tham gia BHYT tự đi KCB không đúng tuyến quy định tại Điểm a Mục này sẽ không được hưởng chế độ không cùng chi trả chi phí KCB như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật BHYT; phần chi phí cùng chi trả của người bệnh trong trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến không được xác định là điều kiện để cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

- Các cơ sở KCB thực hiện mã hóa, ghi chép đối với trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến quy định tại điểm a Mục 1 công văn này như sau:

+ Chọn mã số “3” để ghi vào Trường số 16 (MA_LYDO_VVIEN) của Bảng 1 ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về định dạng và chuẩn dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT;

+ Ghi mức hưởng 80 hoặc 95 hoặc 100 tương ứng với mã mức hưởng ghi trên thẻ BHYT tại trường số 17 (MUC_HUONG) của Bảng 2, Bảng 3 ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ;

+ Chọn mục “Trái tuyến” tại Mục 14 Phần I (Phần Hành chính) của Bảng kê chi phí KCB ban hành kèm theo Quyết định 6556/QĐ-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành mẫu bảng kê chi phí KCB sử dụng tại các cơ sở KCB.

+ Ghi mức hưởng 80 hoặc 95 hoặc 100 tương ứng với mã mức hưởng ghi trên thẻ BHYT tại mục Mức hưởng Phần II (Phần Chi phí khám bệnh, chữa bệnh) của Bảng kê chi phí KCB ban hành kèm theo Quyết định 6556/QĐ-BYT .

b) Đối với trường hợp người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện đi KCB tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 22 Luật BHYT được xác định là KCB BHYT đúng tuyến và sử dụng thuật ngữ “thông tuyến” để phục vụ công tác thống kê báo cáo:

- Được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB nội trú theo mức hưởng KCB đúng tuyến;

- Được hưởng chế độ không cùng chi trả chi phí KCB theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật BHYT; phần chi phí cùng chi trả của người bệnh trong trường hợp này được xác định là đủ điều kiện để cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

- Các cơ sở KBCB thực hiện mã hóa, ghi chép như sau:

+ Chọn mã số “4” để ghi vào Trường số 16 (MA_LYDO_VVIEN) của Bảng 1 ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ;

+ Ghi mức hưởng 80 hoặc 95 hoặc 100 tương ứng với mã mức hưởng ghi trên thẻ BHYT tại trường số 17 (MUC_HUONG) của Bảng 2, Bảng 3 ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ;

+ Chọn “Thông tuyến” tại Mục 13 Phần I (Phần Hành chính) của bảng kê chi phí KBCB ban hành kèm theo Quyết định 6556/QĐ-BYT .

+ Ghi mức hưởng 80 hoặc 95 hoặc 100 tương ứng với mã mức hưởng ghi trên thẻ BHYT tại mục Mức hưởng Phần II (Phần Chi phí khám bệnh, chữa bệnh) của Bảng kê chi phí KCB ban hành kèm theo Quyết định 6556/QĐ-BYT .

c) Đối với trường hợp người tham gia BHYT tự đi KCB không đúng tuyến đang điều trị nội trú nhưng thẻ BHYT hết thời hạn sử dụng:

- Trường hợp thẻ BHYT chưa được gia hạn hoặc thời hạn sử dụng của thẻ BHYT mới không liên tục với ngày hết hạn của thẻ BHYT cũ: Quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo phạm vi hưởng và mức hưởng của thẻ BHYT cũ cho đến khi ra viện hoặc đến hết ngày liền kề trước ngày thẻ BHYT mới có giá trị sử dụng, nhưng tối đa không quá 15 (mười lăm) ngày theo quy định tại khoản 9 Điều 27 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

- Trường hợp thẻ BHYT được cấp mới có thay đổi về mức hưởng thì các chi phí phát sinh kể từ ngày thẻ BHYT mới có giá trị sử dụng được thanh toán theo mức hưởng mới.

- Ví dụ: Người tham gia BHYT có mã thẻ BHYT là CN3 (mức hưởng 95%), vào bệnh viện điều trị nội trú từ ngày 15 tháng 12 năm 2020, thẻ BHYT mã CN3 hết thời hạn sử dụng vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, sau đó người đó tham gia BHYT theo hộ gia đình và có mã thẻ mới là GD4 (mức hưởng 80%) có thời hạn sử dụng từ ngày 06 tháng 01 năm 2021. Đến ngày 20 tháng 01 năm 2021 người đó ra viện, chi phí KCB được quỹ BHYT thanh toán như sau:

+ Chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi BHYT phát sinh từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020: được Quỹ BHYT thanh toán theo tỷ lệ 60% nhân với mức hưởng 95% chi phí (mức hưởng theo mã thẻ BHYT là CN3);

+ Chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi BHYT phát sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 05 tháng 01 năm 2021: được Quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí (mức hưởng theo mã thẻ BHYT là CN3);

+ Chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi BHYT phát sinh từ ngày 06 tháng 01 năm 2021 đến ngày 20 tháng 01 năm 2021: được Quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí (mức hưởng theo mã thẻ BHYT là GD4).

4. Để bảo đảm sử dụng quỹ KCB BHYT hợp lý, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm của cơ sở KCB và của người tham gia BHYT, đồng thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, Bộ Y tế:

a) Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Thường xuyên tổ chức quán triệt đến cán bộ, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về KCB và BHYT, Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, Chỉ thị số 25/CT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng KCB BHYT.

- Thực hiện đúng quy định tại Điều 2 Quyết định số 6556/QĐ-BYT: “Trong một đợt khám bệnh hoặc một đợt điều trị đối với mỗi một người bệnh, cơ sở KCB có trách nhiệm lập 01 (một) bảng kê chi phí KCB để lưu cùng với hồ sơ KCB của người bệnh đó và 01 (một) bảng kê để cung cấp cho người bệnh”.

b) Định kỳ hoặc đột xuất, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. Thủ trưởng các cơ sở KCB chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Y tế nếu để đơn vị mình thực hiện không đúng các quy định.

5. Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện đúng theo các nội dung hướng dẫn tại công văn này.

6. Nội dung hướng dẫn tại công văn này được áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan BHXH và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Bộ Y tế để kịp thời xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- BHXH Việt Nam (để phối hợp);
- Cục Quản lý KCB, Cục Quản lý YDCT, Vụ KHTC, Vụ PC;
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

MINISTRY OF HEALTH
-------

  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----------------------

No.: 627/BYT-BH
Re: Guidance on implementation of Article 22 of the Law on Health Insurance

Hanoi, January 27, 2021

 

To:

- Departments of Health of provinces and central-affiliated cities;
- Hospitals and institutes having patient beds affiliated to Ministry of Health;
- Health facilities affiliated to Ministries.
(hereinafter referred to as “units”)

Article 22 of the Law on Health Insurance No. 25/2008/QH12 dated November 14, 2008 as amended in the Law No. 46/2014/QH13 dated June 13, 2014 (hereinafter referred to as “Law on Health Insurance”) stipulates that, from January 01, 2021, when a health insurance policyholder receives medical services from any provincial-level hospital of inappropriate level nationwide, his/her inpatient service costs shall be covered by the health insurance fund with the same scope and rate of health insurance coverage as he/she receives medical services from a hospital of appropriate level. After obtaining the consent from Vietnam Social Security, the Ministry of Health hereby provides guidance on implementation of the said Article 22 as follows:

1. Reimbursement of costs of medical services in case a health insurance policyholder receives medical services from a district-, provincial- or central-level hospital of inappropriate level and then is requested to use inpatient services:

a) The health insurance fund shall make payment according to the coverage rate specified in Clause 3 or Clause 6 Article 22 of the Law on Health Insurance for costs of inpatient services, including examination and treatment services (costs of medical examination, subclinical tests, function examinations, diagnostic imaging, etc.) ordered by physicians or performed at outpatient department or emergency department;

b) The health insurance fund shall not reimburse costs of outpatient services in case the health insurance policyholder has completed his/her outpatient treatment but then is requested to receive inpatient treatment or day treatment for the same diagnosis.

2. Reimbursement of costs of medical services in case a health insurance policyholder receives medical services from a hospital of inappropriate level and is requested to receive day treatment:

a) The health insurance fund shall reimburse costs of day treatment in case a health insurance policyholder receives medical services from a central- or provincial-level hospital of inappropriate level and is requested to receive day treatment according to the Circular No. 01/2017/TT-BYT dated March 06, 2017 of the Minister of Health and the Circular No. 01/2019/TT-BYT dated March 01, 2019 of the Minister of Health, and Point a (for a central-level hospital) or Point b Clause 3 and Clause 6 Article 22 of the Law on Health Insurance (for a provincial-level hospital).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Coverage rates and encoding of data, recording of costs of medical services in case health insurance policyholders receive medical services from hospitals of inappropriate level as prescribed in Point c Clause 3, Clause 4 and Clause 6 Article 22 of the Law on Health Insurance:

a) With regard to health insurance policyholders who receive medical services from district-level hospitals as prescribed in Point c Clause 3 Article 22 of the Law on Health Insurance and from provincial-level hospitals as prescribed in Clause 6 Article 22 of the Law on Health Insurance over the country:

- In case health insurance policyholders use medical services from district-level hospitals as prescribed in Point c Clause 3 Article 22 of the Law on Health Insurance over the country: They shall have costs of inpatient and outpatient services reimbursed at the same rates as they receive medical services from hospitals of appropriate level;

- In case health insurance policyholders use medical services from provincial-level hospitals as prescribed in Clause 6 Article 22 of the Law on Health Insurance over the country: They shall have costs of inpatient services reimbursed at the same rates as they receive medical services from hospitals of appropriate level;

- Health insurance policyholders who use medical services from hospitals of inappropriate level as prescribed in Point a of this Section shall not be entitled to exemption from copayment of medical services as prescribed in Point c Clause 1 Article 22 of the Law on Health Insurance; copayments made by patients when they receive medical services from hospitals of inappropriate level shall not be considered by Vietnam Social Security when issuing certificate of exemption from copayment in the year.

- Health facilities shall encode data and record cases of patients who use medical services at hospitals of inappropriate level as prescribed in Point a Section 1 hereof as follows:

+ Enter code “3” in field No. 16 (MA_LYDO_VVIEN) of Table 1 enclosed with Decision No. 4210/QD-BYT dated September 20, 2017 of the Minister of Health prescribing output data standards and formats used in management, assessment and payment for medical services covered by health insurance fund;

+ Enter the coverage rate of 80 or 95 or 100 corresponding to the code of coverage rate specified in the health insurance card in field No. 17 (MUC_HUONG) of Table 2 and Table 3 enclosed with Decision No. 4210/QD-BYT;

+ Select the "Inappropriate level" part in Section 14 Part I (Administrative works) of the Statement of costs of medical services enclosed with the Decision No. 6556/QD-BYT dated October 30, 2018 of the Minister of Health promulgating the model statement of costs of medical services used by health facilities.  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) When a health insurance policyholder who has the registered initial healthcare provider at a commune-level medical station or general clinic or district-level hospital uses medical services from another commune-level medical station or general clinic or district-level hospital within the same province as prescribed in Clause 4 Article 22 of the Law on Health Insurance, he/she shall be considered receiving medical services from a health facility of appropriate level and the term "unrestricted referral" shall used in statistical reports. To be specific:

- He/she shall have costs of inpatient services reimbursed at the same rates as he/she receives medical services from a health facility of appropriate level;

- He/she shall be entitled to exemption from copayment of medical services as prescribed in Point c Clause 1 Article 22 of the Law on Health Insurance; copayments made by the patient in this case shall be considered by Vietnam Social Security when issuing certificate of exemption from copayment in the year.

- The health facility shall encode data and record information as follows:

+ Enter code “4” in field No. 16 (MA_LYDO_VVIEN) of Table 1 enclosed with Decision No. 4210/QD-BYT;

+ Enter the coverage rate of 80 or 95 or 100 corresponding to the code of coverage rate specified in the health insurance card in field No. 17 (MUC_HUONG) of Table 2 and Table 3 enclosed with Decision No. 4210/QD-BYT;

+ Select “unrestricted referral” at Section 13 Part I (Administrative works) of the Statement of costs of medical services enclosed with the Decision No. 6556/QD-BYT.

+ Enter the coverage rate of 80 or 95 or 100 corresponding to the code of coverage rate specified in the health insurance card in the “Coverage rate” section in Part II (Costs of medical services) of the Statement of costs of medical services enclosed with the Decision No. 6556/QD-BYT.

c) In case a health insurance policyholder uses medical services at a hospital of inappropriate level and is receiving inpatient treatment but his/her health insurance card has been expired:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If there is change in the coverage rate specified in the new health insurance card, the reimbursement of costs incurred from the effective date of the new health insurance card shall be made according to the new coverage rate.

- E.g.:  A health insurance policyholder holds a health insurance card whose code is CN3 (coverage rate: 95%), and receives inpatient services from December 15, 2020; his/her health insurance card of code CN3 expires on December 31, 2020 and he/she participates in health insurance for family households and is issued with a new health insurance card of code GD4 (coverage rate: 80%) which is effective from January 06, 2021; Until January 20, 2021, he/she is discharged from the hospital. In this case, costs of medical services shall be reimbursed by the health insurance fund as follows:

+ Costs of medical services within the scope of health insurance coverage incurred from December 15, 2020 to the end of December 31, 2020: the health insurance fund shall make a payment by multiplying 60% of the sum of costs by 95% of the coverage rate (which is the coverage rate of the health insurance card of code CN3);

+ Costs of medical services within the scope of health insurance coverage incurred from January 01, 2021 to the end of January 05, 2021: the health insurance fund shall make a payment equal to 95% of the sum of costs (which is the coverage rate of the health insurance card of code CN3);

+ Costs of medical services within the scope of health insurance coverage incurred from January 06, 2021 to the end of January 20, 2021: the health insurance fund shall make a payment equal to 80% of the sum of costs (which is the coverage rate of the health insurance card of code GD4).

4. In order to ensure the rational and effective use of the health insurance fund; increase responsibility of health facilities and health insurance policyholders and ensure rights and interests of health insurance policyholders, the Ministry of Health shall:

a) Request heads of units to take charge of and cooperate with provincial social insurance offices and relevant agencies in:

- Frequently organizing and requesting officials, public employees and workers under their management to strictly comply with regulations of laws on medical examination and treatment and health insurance, Directive No. 10/CT-BYT dated September 09, 2019 and Directive No. 25/CT-BYT dated December 21, 2020 of the Minister of Health.

- Strictly complying with Article 2 of Decision No. 6556/QD-BYT: “In each medical examination or treatment for a patient, the health facility shall prepare 01 statement of costs of medical services which shall be retained together with the medical record of that patient and 01 statement for delivering to the patient”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The Ministry of Health requests Vietnam Social Security to instruct provincial social insurance offices to study and cooperate with local relevant units to implement this Official Dispatch.

6. Guidance provided herein shall be applied from January 01, 2021. Relevant units are requested to cooperate with social insurance offices and relevant agencies to implement this Official Dispatch. Any difficulties arising during the implementation of this Official Dispatch should be promptly reported to the Ministry of Health for consideration./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Truong Son

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 627/BYT-BH ngày 27/01/2021 về hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.960

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!