Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5826/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 27/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5826/BHXH-CSYT
V/v hướng dẫn bổ sung việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2018

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh)

Tiếp theo Công văn số 5163/BHXH-CSYT ngày 17/11/2017 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2018, BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau:

1. Về yêu cầu cung cấp Quyết định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật của cấp có thẩm quyền đối với các cơ sở y tế tư nhân

Sau khi thống nhất với Bộ Y tế tại cuộc họp ngày 06/12/2017, trong thời gian Bộ Y tế chưa ban hành được hướng dẫn xếp hạng, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở y tế tư nhân, thực hiện như sau:

a) Đối với cơ sở KCB tư nhân đã ký hợp đồng KCB BHYT năm 2017:

BHXH các tỉnh ký hợp đồng KCB BHYT năm 2018 tạm thời theo tuyến KCB BHYT được xác định như năm 2017. Đề nghị cơ sở KCB bổ sung Quyết định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật của cấp có thẩm quyền, chậm nhất đến 30/6/2018. Trường hợp trong Quyết định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật có thay đổi về tuyến so với khi ký hợp đồng thì BHXH tỉnh và cơ sở KCB thống nhất ký bổ sung phụ lục hợp đồng để điều chỉnh tuyến theo Quyết định của cấp có thẩm quyền.

b) Đối với cơ sở KCB tư nhân ký hợp đồng KCB mới, thực hiện từ năm 2018:

Hồ sơ ký hợp đồng phải đầy đủ theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT. Tuyến KCB của cơ sở KCB được xác định theo Quyết định phân tuyến của cơ quan có thẩm quyền.

2. Đối với cơ sở KCB chưa được cấp lại Giấy phép hoạt động hoặc đã được cấp lại Giấy phép hoạt động nhưng hình thức tổ chức không đúng với hình thức tổ chức được quy định trong Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BHXH tỉnh có văn bản yêu cầu cơ sở KCB bổ sung, hoàn thiện; trong thời gian chưa hoàn thiện thì cơ quan BHXH tạm thời chưa ký hợp đồng KCB BHYT trong năm 2018.

3. Về việc đăng ký hành nghề KCB tại các cơ sở KCB

a) BHXH các tỉnh thực hiện thống nhất với cơ sở KCB danh sách nhân viên y tế đăng ký hành nghề KCB tại cơ sở KCB khi thực hiện ký hợp đồng KCB BHYT, đồng thời đề nghị cơ sở KCB khi có sự thay đổi về đăng ký hành nghề KCB phải thông báo kịp thời bằng văn bản với cơ quan BHXH làm căn cứ để thống nhất thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định.

Căn cứ danh sách đăng ký người hành nghề tại các cơ sở KCB được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế hoặc của Bộ Y tế theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP, BHXH các tỉnh kiểm tra, đối chiếu với danh sách người đăng ký hành nghề đã thống nhất với cơ sở KCB BHYT để thực hiện giám định chi phí KCB BHYT.

Trường hợp Sở Y tế không đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề tại các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế, BHXH tỉnh kiến nghị Sở Y tế thực hiện đăng tải theo đúng quy định, đồng thời báo cáo về BHXH Việt Nam.

b) Đối với các giảng viên tham gia KCB tại các bệnh viện thuộc trường đại học y

Trường hợp năm 2018 các giảng viên chưa được đăng ký hành nghề KCB tại bệnh viện thuộc trường đại học y như hướng dẫn tại Điểm c, Mục 2 Công văn số 3639/BYT-KCB: thông báo với cơ sở KCB về việc không thanh toán theo chế độ BHYT chi phí KCB do các giảng viên đó thực hiện KCB, trừ các trường hợp KCB theo chế độ luân phiên, thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo hợp đồng giữa các cơ sở KCB theo quy định tại Khoản 8, Điều 12 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.

Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để có hướng chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: GĐB, GĐN, TCKT, TTKT, DVT, KTNB, TT, PC;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5826/BHXH-CSYT ngày 27/12/2017 về hướng dẫn bổ sung việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.139
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251