Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5280/BHXH-BC năm 2013 về khấu trừ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của người phải thi hành án dân sự do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 5280/BHXH-BC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 26/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5280/BHXH-BC
V/v khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH của người phải thi hành án dân sự

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được ý kiến của BHXH một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) phản ánh một số vướng mắc khi thực hiện khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH của người phải thi hành án dân sự theo quy định tại Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau:

1. BHXH các tỉnh thực hiện khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng để thi hành án dân sự theo hướng dẫn tại Mục 6, Chương II - Quy trình khấu trừ chế độ BHXH hàng tháng để thi hành án dân sự và trả nợ thuế của Quyết định số 488/QĐ-BHXH.

2. Trường hợp người hưởng không ký nhận vào Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm hàng tháng (mẫu C72a-HD) và Danh sách khấu trừ tiền lương hưu, trợ cấp BHXH (mẫu 32-CBH) hoặc không viết Giấy biên nhận số tiền đã nhận để thi hành án dân sự thì thực hiện như sau:

a) Trách nhiệm của đại diện chi trả (hoặc cơ quan bưu điện)

- Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 28 Quyết định số 488/QĐ-BHXH: “Trường hợp người hưởng không nhận tiền, không viết Giấy biên nhận thì đại diện chi trả không thực hiện chi trả và hướng dẫn người hưởng đến cơ quan Thi hành án dân sự hoặc cơ quan Thuế nơi ra Quyết định khấu trừ để giải quyết, đồng thời báo cáo BHXH huyện.”

- Báo cáo BHXH huyện bằng cách lập mẫu 9a-CBH những trường hợp người hưởng không chấp nhận khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng để thi hành án, cột lý do giảm ghi rõ “Không chấp nhận khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH để thi hành án”, gửi BHXH huyện.

b) Trách nhiệm của BHXH huyện

- Hàng tháng, đề nghị chấp hành viên ký thay người hưởng đối với số tiền thi hành án đã khấu trừ trên Danh sách khấu trừ tiền lương hưu, trợ cấp BHXH (mẫu 32-CBH) và viết Biên lai thu tiền thi hành án, không thực hiện chi tiền mặt cho chấp hành viên.

- Căn cứ mẫu 32-CBH có chữ ký của chấp hành viên và Biên lai thu tiền thi hành án, thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án. Quyết toán số tiền khấu trừ đã chuyển cho cơ quan thi hành án.

- Mở Sổ theo dõi số tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khấu trừ để thi hành án của người hưởng (Mẫu sổ S02-CBH kèm theo) để theo dõi các khoản phải trả, đã trả và số tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng còn lại người hưởng chưa nhận.

- Lập mẫu 9b-CBH những trường hợp người hưởng không chấp nhận khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng để thi hành án, cột lý do giảm ghi rõ “Không chấp nhận khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH để thi hành án”, gửi BHXH tỉnh để tạm dừng in Danh sách chi trả (mẫu C72a-HD) kể từ tháng thực hiện khấu trừ.

- Khi người hưởng chấp nhận khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH để thi hành án:

+ Đối với trường hợp đã tạm dừng in danh sách chi trả dưới 6 tháng, hướng dẫn người hưởng lập Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (mẫu 17-CBH), căn cứ sổ S02-CBH xét duyệt số tiền còn được lĩnh và chi trả cho người hưởng.

+ Đối với trường hợp đã tạm dừng in danh sách chi trả từ 6 tháng đến 12 tháng, hướng dẫn người hưởng lập Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH (mẫu 19-CBH) căn cứ sổ S02-CBH xét duyệt số tiền còn được lĩnh và chi trả cho người hưởng.

+ Đối với trường hợp đã tạm dừng in danh sách chi trả trên 12 tháng, hướng dẫn người hưởng lập Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH (mẫu 19-CBH), căn cứ sổ S02-CBH báo cáo BHXH tỉnh số tiền người hưởng còn được lĩnh, chuyển BHXH tỉnh xét duyệt.

Đồng thời lập vào Danh sách báo tăng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu 10-CBH) gửi BHXH tỉnh để tiếp tục in Danh sách chi trả (mẫu C72a-HD).

- Khi người hưởng chấp nhận khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH để thi hành án hoặc thực hiện xong thời gian khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH để thi hành án, lập bảng Thông báo số tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đã khấu trừ để thi hành án (Mẫu số 33a-CBH) gửi đến người hưởng để người hưởng biết.

c) Trách nhiệm của BHXH tỉnh

- Căn cứ mẫu 9b-CBH do BHXH huyện gửi để tạm dừng in Danh sách chi trả (mẫu C72a-HD) những trường hợp không chấp nhận khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH để thi hành án.

- Căn cứ mẫu 10-CBH do BHXH huyện gửi để tiếp tục in Danh sách chi trả (mẫu C72a-HD) cho người hưởng.

BHXH các tỉnh thực hiện khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH để thi hành án dân sự theo đúng quy định và hướng dẫn tại văn bản này, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Chi) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam;
- Lưu: VT, BC (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN

BẢO HIỂM XÃ HỘI …..

Mẫu số S02-CBH
(Ban hành kèm theo Công văn số 5280/BHXH-BC ngày 26/12/2013 của BHXH Việt Nam)

 

SỔ THEO DÕI SỐ TIỀN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG KHẤU TRỪ ĐỂ THI HÀNH ÁN CỦA NGƯỜI HƯỞNG

Năm: ………

Người hưởng: ………………………

Loại chế độ: ……………… Số sổ: ………………

Số quyết định của cơ quan thi hành án: ……………….

Thời gian thực hiện khấu trừ: Từ tháng ... năm … đến tháng ... năm …

Đơn vị tính: Đồng

TT

Tháng

Số tiền đang hưởng hàng tháng

Số tiền khấu trừ đã chuyển cho CQ thi hành án

Số tiền còn lại người hưởng chưa nhận (3=1-2)

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 


Người ghi sổ
(Ký, họ tên)


Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Ngày .... tháng .... năm ... Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN

BẢO HIỂM XÃ HỘI …..

Mẫu số 33a-CBH
(Ban hành kèm theo Công văn số 5280/BHXH-BC ngày 26/12/2013 của BHXH Việt Nam)

 

THÔNG BÁO SỐ TIỀN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỂ THI HÀNH ÁN CỦA NGƯỜI HƯỞNG

Kính gửi: Ông (bà) …………..

Loại chế độ: ……………… Số sổ: …………..

Số quyết định của cơ quan thi hành án: ……………..

Thời gian thực hiện khấu trừ: Từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ...

Đơn vị tính: Đồng

TT

Tháng

Số tiền đang hưởng hàng tháng

Số tiền khấu trừ đã chuyển cho CQ thi hành án

Số tiền còn lại người hưởng chưa nhận (3=1-2)

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu

Ngày .... tháng .... năm …
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên,đóng dấu)

 

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC MẪU BIỂU, SỔ NGHIỆP VỤ

(Ban hành kèm theo Công văn số: 5280/BHXH-BC ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

1. Mẫu sổ S02-CBH: Sổ theo dõi số tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khấu trừ để thi hành án của người hưởng

a) Mục đích: Dùng để theo dõi số tiền đã khấu trừ chuyển cho cơ quan thi hành án và số tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng còn lại người hưởng chưa nhận trong trường hợp người hưởng không chịu chấp hành Quyết định khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng để thi hành án.

b) Phạm vi áp dụng: BHXH huyện.

c) Phương pháp lập:

- Căn cứ biên lai thu tiền thi hành án, quyết toán số tiền khấu trừ của người hưởng đã chi cho chấp hành viên, theo dõi số tiền còn phải trả cho người hưởng tại Sổ S02-CBH.

- Căn cứ Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (C72a-HD, C72b-HD, C72c-HD), Danh sách lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng của người đang chịu trách nhiệm thi hành án dân sự (C32-HD) để lập.

- Sổ này theo dõi cho từng người hưởng.

- Cột A: Ghi số thứ tự.

- Cột B: Ghi tháng.

- Cột 1: Ghi số tiền hưởng hàng tháng.

- Cột 2: Ghi số tiền đã chuyển cho cơ quan thi hành án

- Cột 3: Ghi số tiền còn lại của người hưởng chưa nhận của tháng đó (Cột 3 = Cột 1 - Cột 2).

2. Mẫu số 33a-CBH: Thông báo số tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đã khấu trừ để thi hành án

a) Mục đích: Dùng để thông báo số tháng đã khấu trừ, số tiền đã khấu trừ, số tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng còn lại người hưởng chưa nhận khi người hưởng chấp nhận khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH để thi hành án hoặc thực hiện xong thời gian khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH để thi hành án.

b) Phạm vi áp dụng: BHXH huyện.

c) Phương pháp lập:

- Căn cứ số tiền đã khấu trừ chuyển cho cơ quan thi hành án, số tiền còn phải trả cho người hưởng tại Sổ S02-CBH để lập.

- Cột A: Ghi số thứ tự.

- Cột B: Ghi tháng.

- Cột 1: Ghi số tiền hưởng hàng tháng.

- Cột 2: Ghi số tiền đã chuyển cho cơ quan thi hành án

- Cột 3: Ghi số tiền còn lại của người hưởng chưa nhận của tháng đó (Cột 3 = Cột 1 - Cột 2).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5280/BHXH-BC năm 2013 về khấu trừ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của người phải thi hành án dân sự do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.274

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211