Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 479/BHXH-TCKT năm 2015 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về việc tạm thời thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm và mức hỗ trợ học nghề theo Quyết định 77/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu: 479/BHXH-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 13/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 479/BHXH-TCKT
V/v tạm thời thực hiện các chế độ BHTN theo quy định của Luật Việc làm và mức hỗ trợ học nghề theo Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia BHTN, để kịp thời triển khai thực hiện chính sách BHTN theo quy định, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) tạm thời thực hiện các chế độ BHTN theo Luật Việc làm kể từ 01/01/2015 như sau:

1. Thực hiện chi trợ cấp thất nghiệp

- BHXH các tỉnh căn cứ Quyết định giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội để thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp kịp thời, đúng thời hạn theo quy định của Luật Việc làm và Quy trình chi trả các chế độ BHTN tại Mục 5 Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của BHXH Việt Nam.

- Lưu ý: Kiểm tra điều kiện người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 49 Luật Việc làm; theo dõi, quản lý hưởng trợ cấp thất nghiệp để kịp thời chấm dứt hưởng trong các trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 53 Luật Việc làm.

2. Thực hiện chi trả hỗ trợ học nghề

Căn cứ Quyết định giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, BHXH các tỉnh: Kiểm tra điều kiện người lao động được hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm, thời gian học nghề theo quy định tại Khoản 1, Điều 56 Luật Việc làm; thực hiện chi trả mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia BHTN theo quy định tại Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg kể từ ngày 01/01/2015.

3. Các chế độ hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động tạm thời chưa thực hiện cho đến khi có Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện.

4. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng và thu hồi thẻ bảo hiểm y tế đối với những trường hợp có Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển sang.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, BHXH các tỉnh phản ánh về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban CSXH;
- Lưu: VT, TCKT (02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 479/BHXH-TCKT năm 2015 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về việc tạm thời thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm và mức hỗ trợ học nghề theo Quyết định 77/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.038

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91