Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4663/BHXH-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Anh Minh
Ngày ban hành: 04/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4663/BHXH-KT
V/v xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2012

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện quy định của Luật Thanh tra ngày 15.11.2010 về nội dung xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm. Trong khi chờ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 3592/QĐ-BHXH ngày 27.12.2006 về công tác kiểm tra, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ yêu cầu quản lý, tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả công tác kiểm tra năm 2011 của đơn vị để xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2012 (theo mẫu đính kèm).

Để việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra của Ngành đảm bảo thời gian theo quy định, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các địa phương triển khai xây dựng kế hoạch và gửi về BHXH Việt Nam (qua Ban Kiểm tra) trước ngày 20/11/2011.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT, KT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KIỂM TRA
Nguyễn Anh Minh

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:            /BHXH
V/v xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2012

……., ngày     tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thực hiện Công văn số … ngày …… tháng …… năm 2011 của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh (thành phố) ……. xây dựng Kế hoạch kiểm tra năm 2012 cụ thể như sau:

1. Các nội dung chính thực hiện kiểm tra trong năm

……………………………………………………………..

2. Kế hoạch kiểm tra

TT

Chỉ tiêu

Tổng số

Thời gian

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Quý 4

I

Kiểm tra của cơ quan BHXH

 

 

 

 

 

1

Số cuộc kiểm tra

 

 

 

 

 

2

Số đơn vị kiểm tra

 

 

 

 

 

 

- Cơ quan BHXH

 

 

 

 

 

 

- Đơn vị SDLĐ

 

 

 

 

 

 

- Cơ sở KCB

 

 

 

 

 

 

- Đại lý thu và đại diện chi trả

 

 

 

 

 

II

Kiểm tra liên ngành

 

 

 

 

 

1

Số cuộc kiểm tra

 

 

 

 

 

2

Số đơn vị kiểm tra

 

 

 

 

 

 

- Cơ quan BHXH

 

 

 

 

 

 

- Đơn vị SDLĐ

 

 

 

 

 

 

- Cơ sở KCB

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- (Đơn vị phối hợp kiểm tra liên ngành);
- Lưu VT, KT.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4663/BHXH-KT ngày 04/11/2011 về xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2012 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.409

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!