Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4393/BHXH-TCCB không bố trí thân nhân làm công việc trong đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4393/BHXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 20/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Ai không được làm Giám đốc BHXH Huyện?

Ngày 20/10/2011, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 4393/BHXH-TCCB về việc không bố trí thân nhân làm một số công việc trong các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW.


Theo đó, nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng, Công văn quy định Giám đốc BHXH tỉnh không được bố trí cho vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ Giám đốc BHXH huyện, thành phố, thị xã; kế toán trưởng hoặc kế toán viên, thủ quỹ BHXH tỉnh. Không được bố trí những vị trí như trưởng, phó phòng các phòng: Tổ chức hành chính, Kế hoạch tài chính…, Trưởng phòng các phòng cấp sổ, thẻ; Giám định BHYT; Thu và kiểm tra.

Ngoài ra, Phó Giám Đốc BHXH tỉnh không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ các chức vụ Trưởng, phó phòng nghiệp vụ mà phòng đó bản thân được phân công phụ trách; không được giữ chức vụ PGĐ BHXH huyện mà PGĐ BHXH tỉnh đang được phân công phụ trách...

Công văn còn quy định, Trưởng, Phó phòng thuộc BHXH tỉnh, GĐ BHXH huyện, PGĐ BHXH huyện không được bố trí những người nêu trên làm trong đơn vị mà họ trực tiếp quản lý, điều hành.

Công văn có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4393/BHXH-TCCB
V/v không bố trí thân nhân làm một số công việc trong các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định “Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm”; Điều 51 Luật Kế toán quy định “Những người không được làm kế toán”; qua các hoạt động thực tiễn của Ngành và để chủ động trong công tác phòng ngừa tham nhũng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) không bố trí thân nhân làm một số công việc trong các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh như sau:

I. NHỮNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC LÀM TRONG CÔNG TÁC BỐ TRÍ NHÂN SỰ:

1. Đối với Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình vào các vị trí công việc sau đây:

a) Giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các Phòng: Tổ chức - Hành chính, Tổ chức cán bộ, Hành chính - Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính, Chế độ bảo hiểm xã hội.

b) Giữ chức vụ Trưởng phòng các phòng: Cấp sổ, thẻ; Giám định bảo hiểm y tế; Thu và Kiểm tra.

c) Giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện).

d) Giữ chức Kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc kế toán viên trong cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

e) Làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký kết hợp đồng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2. Đối với Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh vào các vị trí công việc sau đây:

a) Giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ mà phòng đó bản thân được phân công phụ trách.

b) Giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện mà Bảo hiểm xã hội huyện đó bản thân Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh được phân công phụ trách.

c) Giữ chức Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

d) Làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký kết hợp đồng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

3. Đối với Trưởng Phòng, Phó trưởng phòng thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện.

Không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Trưởng Phòng, Phó trưởng phòng; Giám đốc, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện làm việc trong đơn vị mà Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc đó trực tiếp quản lý, điều hành.

4. Đối với Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh vào các vị trí công việc sau đây:

a) Giữ chức Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán Bảo hiểm xã hội huyện.

b) Làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

5. Đối với Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán Bảo hiểm xã hội huyện.

Không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán Bảo hiểm xã hội huyện làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ trong đơn vị kế toán mà bản thân người đó làm Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh:

a) Tiến hành rà soát việc bố trí nhân sự của tất cả các đơn vị trực thuộc và thực hiện việc bố trí lại đối với các trường hợp thuộc đối tượng nêu tại công văn này (nếu có). Thời hạn hoàn thành việc bố trí lại đối với các trường hợp nêu trên chậm nhất vào 31/12/2011. Trường hợp đặc biệt, có nhiều tình tiết phức tạp, Bảo hiểm xã hội tỉnh có văn bản báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

b) Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện quy định của pháp luật về không bố trí thân nhân làm một số công việc trong các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) theo chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Đối với Ban Tổ chức cán bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Giao cho Ban Tổ chức cán bộ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện quy định của pháp luật về không bố trí thân nhân làm một số công việc trong các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh trong toàn Ngành với các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Văn phòng BCĐTW về PCTN (để b/c);
- Thanh tra CP (để b/c);
- HĐQL (để b/c);
- TGĐ, các Phó TGĐ (để t/dõi, c/đạo);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, TCCB (10).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4393/BHXH-TCCB không bố trí thân nhân làm công việc trong đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.087

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175