Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4255/BHXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Tiến Hưng
Ngày ban hành: 28/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4255/BHXH-TCCB
V/v báo cáo tình hình thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức và người lao động

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 29/3/2013 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1161/BHXH-TCCB về việc hướng dẫn thực hiện phụ cấp, trợ cấp đối với công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Để có cơ sở cho việc phân bổ, điều chỉnh dự toán chi quản lý bộ máy năm 2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) như sau:

1. Rà soát và lấy xác nhận của chính quyền địa phương đối với Bảo hiểm xã hội huyện trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh có trụ sở đóng trên địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo biểu mẫu số 01).

2. Lập danh sách những viên chức và người lao động tại đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh thuộc đối tượng, mức hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp của các năm 2011, 2012 và 2013 (theo biểu mẫu số 02).

Trên cơ sở kết quả nêu trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban tổ chức cán bộ) trước ngày 02/11/2013 bằng file điện tử về địa chỉ Email: othien@vss.gov.vn và gửi văn bản theo đường công văn để Ban Tổ chức cán bộ tổng hợp trình Tổng Giám đốc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phó TGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- Trưởng Ban TCCB (để b/c);
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, TCCB (02).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Tiến Hưng

 

Mẫu số 1

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH……
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐỀ NGHỊ

Xác nhận vị trí, trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội

(Ban hành kèm theo Công văn số 4255/BHXH-TCCB ngày 28/10/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Kính gửi: UBND huyện………………

Căn cứ Quyết định số…… (hoặc) Nghị quyết ……. ngày …. tháng … năm … của ….. về việc….;

Để có cơ sở thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Bảo hiểm xã hội huyện…. đề nghị UBND xã…. (thị trấn), …. xác nhận Bảo hiểm xã hội huyện,….. có trụ sở cơ quan đóng trên địa bàn thôn (bản),…. là thôn (bản) đặc biệt khó khăn theo Quyết định số… (hoặc) Nghị quyết, ……. ngày …. tháng … năm … của …..

Để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định nêu trên, đề nghị UBND xã (thị trấn),… thẩm tra và xác nhận trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện,…. đóng trên địa bàn…… ./.

 


XÁC NHẬN CỦA UBND……
(Có ý kiến rõ ràng)

……., ngày    tháng    năm 2013
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 2

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH…….

BÁO CÁO

ĐƠN VỊ, CÁN BỘ THUỘC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 4255/BHXH-TCCB ngày 28/10/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Số TT

Họ và tên

Chức vụ/ Đơn vị

Thời gian hưởng từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Tổng phụ cấp được hưởng

Trong đó

Phụ cấp thu hút

Phụ cấp công tác lâu năm

Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Trợ cấp mua và vận chuyển nước ngọt

Trợ cấp một lần khi chuyển công tác

Trợ cấp chuyển khỏi vùng

Thanh toán tiền tàu, xe

Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

BHXH HUYỆN….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

BHXH huyện…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trần Văn B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

BHXH huyện…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trần Văn B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

BHXH huyện…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trần Văn B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
(Ký ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG KH-TC
(Ký ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
Ký đóng dấu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4255/BHXH-TCCB ngày 28/10/2013 báo cáo thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp viên chức và người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.284

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.244.12