Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 422/BHXH-CSXH 2020 chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị cách ly y tế Corona

Số hiệu: 422/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Hùng Sơn
Ngày ban hành: 13/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 422/BHXH-CSXH
V/v giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động bị buộc thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch viêm đường hô hấp cp chng mới Corona

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Bộ Y tế

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra, Bảo him xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 280/BHXH-CSYT ngày 31/01/2020 chỉ đạo BHXH các tỉnh/thành phố về việc phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm Covid- 19. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với bệnh nhân nghi ngờ nhiễm Covid-19 không chỉ có các chi phí điều trị y tế mà còn liên thông với việc thực hiện chế độ BHXH về ốm đau đối với người lao động bị nhiễm các bệnh truyn nhiễm quy định tại nhóm A, một số bệnh thuộc nhóm B nói chung và bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 nói riêng phải cách ly y tế theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm sẽ phát sinh một số vướng mc và cần được tháo g. Cụ th như sau:

1. Ngày 01/02/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 173/QĐ-TTg công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới ca virus Corona gây ra. Mức độ nguy him của dịch được xác định là bệnh truyền nhiễm nhóm A. Tại khoản 1 Điều 4 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm quy định “Người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B theo quy định của Bộ trưng Bộ Y tế phải được cách ly”. Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm v áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch thì các biện pháp cách ly y tế bao gồm: Cách ly y tế tại nhà; cách ly tại cơ s y tế; cách ly y tế tại cửa khu và cách ly y tế tại các cơ sở, địa điểm khác.

Tại Điều 25 Luật BHXH về điều kiện hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động đang tham gia BHXH thì người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thm quyền theo quy định ca Bộ Y tế.

Như vậy, đối với người bị cách ly y tế mà không bị mắc bệnh truyền nhiễm không phải là trường hợp ốm đau và không phải điều trị nhưng bị bt buộc nghỉ việc đ phòng dịch thì còn liên quan đến quyền lợi về BHXH.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, BHXH Việt Nam đề xuất Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đồng ý đối với những người bị cách ly y tế đ phòng dịch theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng chế độ ốm đau theo quy định trong thời gian cách ly y tế.

2. Về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người bị cách ly y tế

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 100 Luật BHXH; Khoản 1, 2 Điều 21 Thông tư số 56/2017/TT-BYT, hồ sơ gồm: Trường hợp điều trị nội trú: Giấy ra viện; Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú. Tuy nhiên, đối với người bị cách ly y tế mà không mắc bệnh truyền nhiễm thì không được cấp những giấy t này.

Tại khoản 7 Điều 2 Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế thì Cơ sở thực hiện cách ly y tế có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận thời gian thực hiện cách ly y tế cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế để làm căn cứ hưởng các chế độ theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn (nếu có). Tuy nhiên đối với người bị cách ly y tế tại nhà thì không có quy định cấp hồ sơ làm căn cứ hưởng chế độ ốm đau.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 100 Luật BHXH thì Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra viện và các giấy tờ khác làm căn cứ hưởng chế độ BHXH.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, BHXH Việt Nam đề xut Bộ Y tế đồng ý đối với những người bị cách ly y tế tại nhà thì Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi người lao động cư trú căn cứ Danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà được Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch cấp xã phê duyệt có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động đ làm căn c giải quyết chế độ ốm đau theo quy định.

BHXH Việt Nam xin báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế đ sớm nghiên cứu có hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Như trên:
- Phó TT
g Vũ Đức Đam (đ b/c);
- Văn phòng Chính ph
b/c);
- T
ổng Giám đốc (để b/c);
- Các P
hó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN
;
- BHXH các
tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hùng Sơn

VIETNAM SOCIAL SECURITY

--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

------------

No. 422/BHXH-CSXH

Re: social insurance benefits for workers under compulsory medical quarantine for prevention of COVID-19 acute respiratory disease.

Hanoi, February 13, 2020

 

To:

- The Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs

To implement the directions of the Secretariat of the Communist Party in the Official Dispatch No. 79-CV/TW dated 29/01/2020 and the directions of the Prime Minister in the Directive No. 05/CT-TTg dated 28/01/2020 and the Directive No. 06/CT-TTg dated 31/01/2020 on prevention and control of COVID-19 acute respiratory disease, Vietnam Social Security has sent the Official Dispatch No. 280/BHXH-CSYT dated 31/01/2020 to direct provincial Social Security offices to coordinate reimbursement for treatment of COVID-19 suspected cases. Implementation of social insurance  policies for COVID-19 suspected cases includes not only reimbursement for medical treatment, but also provision of social insurance benefits to workers contracting group A infectious diseases and certain group B diseases in general and COVID-19 respiratory disease in particular as stipulated in the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases. This task will most likely lead to a number of difficulties that require resolution. Specifically:

1. On February 01, 2020, the Prime Minister promulgated the Decision No. 173/QD-TTg, declaring an epidemic of COVID-19, with the disease classified as a group A infectious disease. Clause 1, Article 4 of the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases stipulates that persons suffering from infectious diseases, persons suspected of suffering from infectious diseases, carriers of infectious diseases, persons in contact with pathogens of group A infectious diseases and a number of group B diseases prescribed by the Minister of Health must be isolated or quarantined. Under the provisions of Article 1 of the Government's Decree No. 101/2010/ND-CP dated September 30, 2010, elaborating the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases in terms of application of medical quarantine, enforced medical quarantine and specific anti-epidemic measures during epidemics, medical quarantine measures include self-quarantine; quarantine in medical facilities; quarantine at border checkpoints and quarantine in other establishments and at other locations.

According to Article 25 of the Law on Social Insurance, which prescribes conditions for entitlement to sickness benefits for policyholders, workers who have to take leave due to a sickness or an accident other than occupational accidents must obtain a confirmation from competent medical facilities as stipulated by the Ministry of Health.

Therefore, for quarantined persons who are not suffering from any contagious disease or sickness that requires treatment but are forced to take leave for epidemic prevention, they are entitled to social insurance benefits.

Thus, to ensure worker’s rights, Vietnam Social Security would like to propose that the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs consider granting mandatory sickness benefits to persons who are placed under medical quarantine for the purpose of epidemic prevention according to the decision from competent authorities during the quarantine period.

2. Regarding applications for sickness benefits offered to quarantined persons

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to Clause 7 Article 2 of Circular No. 32/2012/TT-BTC dated February 29, 2012 of the Ministry of Finance on benefits granted to persons under medical quarantine or enforced medical quarantine and management and use of funding therefor, quarantine sites shall issue certificates of medical quarantine duration to quarantined persons to provide the basis for grant of the benefits prescribed by the Labor Code, the Law on Social Insurance and guiding documents (if any). However, this regulation is not applicable to self-quarantined persons.

According to Clause 4 Article 100 of the Law on Social Insurance, the Minister of Health shall stipulate the forms of the certificate of eligibility for social insurance benefit during leave of absence, hospital discharge summary and other documents providing the basis for entitlement to social insurance benefits, and procedures for and competence in issuance thereof.

Therefore, in order to ensure worker’s rights, Vietnam Social Security would like to propose that the Ministry of Health consider requesting medical stations of communes where there are self-quarantined persons to issue the certificate of eligibility for social insurance benefits during leave of absence based on the list of self-quarantined cases approved by the head of the commune-level steering committee for epidemic prevention and control, which would provide the basis for provision of sickness benefits per regulations.

Vietnam Social Security hereby reports to the Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Health for timely promulgation of guidelines./.

 

 

PP. DIRECTOR GENERAL
DEPUTY DIRECTOR GENERAL
Le Hung Son

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 422/BHXH-CSXH ngày 13/02/2020 về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị buộc thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch viêm đường hô hấp cấp chủng mới Corona do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.476

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!