Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4124/BHXH-NVGĐ1 năm 2014 điều chỉnh công văn 3994/BHXH-NVGĐ1 và 3995/BHXH-NVGĐ1 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4124/BHXH-NVGĐ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lưu Thị Thanh Huyền
Ngày ban hành: 22/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4124/BHXH-NVGĐ1
V/v: điều chỉnh công văn 3994/BHXH-NVGĐ1 và công văn 3995/BHXH-NVGĐ1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh điều chỉnh công văn số 3994/BHXH-NVGĐ1 và công văn số 3995/BHXH-NVGĐ1 ngày 12/12/2014 về việc thông báo mẫu thẻ BHYT và mã số ghi trên thẻ BHYT như sau:

1. Công văn số 3994/BHXH-NVGĐ1:

MÃ ĐỐI TƯỢNG

ĐỐI TƯỢNG

TÊN GỌI

3 Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

Trẻ em dưới 6 tuổi, kể cả trẻ đủ 72 tuổi mà chưa đến kỳ nhập học

TE

Xin điều chỉnh là:

ĐỐI TƯỢNG

TÊN GỌI

3 Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

Trẻ em dưới 6 tuổi, kể cả trẻ đủ 72 tháng tuổi mà trong năm đó chưa đến kỳ nhập học

TE

2. Công văn số 3995/BHXH-NVGĐ1:

- Đính kèm biểu mẫu xác nhận miễn cùng chi trả.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Sở Y tế Tp.HCM (để p/h);
- Lưu: VT, NVGĐ1.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lưu Thị Thanh Huyền

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI ………………………

GIẤY XÁC NHẬN MIỄN CÙNG CHI TRẢ

(Kèm theo Công văn số ……/BHXH-CSYT ngày …/…/…… của BHXH Việt Nam)

BHXH ………………… (1)

Xác nhận Ông (Bà):

Ngày sinh: …/…/……                             Giới tính:

Địa chỉ:

Mã thẻ BHYT:

 

 

 

 

 

 

Đã có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên: Từ ngày …… tháng …… năm …… đến ngày …… tháng …… năm …… (tính đến thời điểm đi KCB trong năm) là: ……… (2) năm …… (3) tháng …… (4) ngày.

Đã có số tiền cùng chi trả chi phí KCB BHYT lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục đến thời điểm đi KCB (trừ trường hợp đi KCB không đúng tuyến: ………(5) (đồng).

Giấy này có giá trị sử dụng từ ngày …… tháng …… đến ngày 31/12…… (6).

(Người tham gia BHYT có trách nhiệm lưu giữ Giấy xác nhận miễn cùng chi trả để sử dụng đi KCB cho các lần KCB trong năm)./.

 

 

………, ngày …. tháng …. năm……
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) là tên cơ quan cấp Giấy xác nhận miễn cùng chi trả.

- (2), (3), (4): Ghi số năm, số tháng, số ngày đã tham gia BHYT liên tục.

- (5) là số tiền người tham gia BHYT đã cùng chi trả.

- (6) là năm cấp Giấy miễn cùng chi trả

- Bộ phận giám định BHYT căn cứ “Thời điểm đủ 05 năm liên tục” do bộ phận thu nhập trên chương trình quản lý đối tượng (SMS) và số tiền cùng chi trả (có chứng từ hợp lệ) để lập và trình lãnh đạo cơ quan BHXH cấp Giấy xác nhận miễn cùng chi trả cho người tham gia đủ điều kiện quy định.

- Giấy xác nhận miễn cùng chi trả được in trên khổ giấy A5.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4124/BHXH-NVGĐ1 năm 2014 điều chỉnh công văn 3994/BHXH-NVGĐ1 và 3995/BHXH-NVGĐ1 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.783
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6