Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4055/BHXH-CĐBHXH năm 2013 thay đổi mẫu giấy C65-HD theo quy định Thông tư 178/2012/TT-BTC do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4055/BHXH-CĐBHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Đăng Tiến
Ngày ban hành: 18/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4055/BHXH-CĐBHXH
V/v thay đổi mẫu giấy C65-HD theo quy định Thông tư số 178/TT-BTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh, các trạm y tế cơ quan trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn lập, cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD mới), như sau:

- Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện cấp mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mới (mẫu C65-HD) cho các cơ sở KCB có thực hiện ký hợp đồng KCB BHYT với Cơ quan BHXH hoặc có đăng ký được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH với cơ quan BHXH kể từ ngày 01/11/2013.

- Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD) được đóng thành quyển, có cả 02 phần, phần lưu cuống (cùi) và phần cấp cho NLĐ, giáp lai giữa phần cùi và phần cấp cho NLĐ có đóng dấu của cơ quan BHXH thành phố Hồ Chí Minh; ghi đầy đủ số quyển và số tờ.

- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD) phải được ghi ở cả 02 phần cùi và phần cấp cho NLĐ (nội dung như nhau) bằng mực, rõ ràng, không được tẩy xóa, phải ghi toàn bộ bằng tiếng Việt (trường hợp có tên bệnh chưa dịch được thì phải phiên âm ra tiếng Việt).

- Việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD mới) cho NLĐ thực hiện đầy đủ, đúng quy định tại Thông tư Liên tịch số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999 của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Mẫu C65-HD mới không có phần xác nhận của phụ trách đơn vị sử dụng lao động vì thế trách nhiệm của bệnh viện phải ghi đúng số ngày nghỉ theo quy định, ký tên Thủ trưởng đơn vị trên mẫu và đóng dấu tròn của bệnh viện (đính kèm mẫu mới).

- Từ ngày 01/11/2013, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc cấp mẫu C65-HD mới cho các cơ sở khám chữa bệnh. Khi đến nhận mẫu C65-HD mới, đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh nộp lại các mẫu C65-HD cũ còn tồn chưa sử dụng hết cho cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố.

- Thủ tục và quy trình cấp mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD mới) thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2692/BHXH-CĐBHXH ngày 09/7/2012 của BHXH thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

- Những giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do các cơ sở khám chữa bệnh cấp cho người lao động từ sau ngày 01/01/2014 trở đi không theo quy định của Thông tư 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính thì không được thanh toán trợ cấp ốm, thai sản.

- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD) là cơ sở pháp lý để các cơ sở KCB, người lao động, đơn vị sử dụng lao động và cơ quan BHXH thực hiện theo quy định Luật BHXH. Vì vậy, phải được các cơ sở KCB quản lý, lưu giữ chặt chẽ để tránh tình trạng làm giả mạo, lạm dụng gây thất thoát quỹ BHXH.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Chế độ BHXH) để được hướng dẫn thêm.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế thành phố HCM;
- GĐ BHXH/TP (để b/c);
- BHXH 24 quận, huyện;
- Các phòng nghiệp vụ-BHXH/TP;
- Website BHXH/TP;
- Lưu VT, CĐBHXH (02b)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 


Mẫu số: C65-HD

(Ban hành theo Thông tư số 178-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ SỞ Y TẾ

Số KB/BA

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quyển số: ………

Số: …………..

 

Họ và tên……………………………. năm sinh…………..

Đơn vị công tác:…………………………………………….

Nghỉ việc do:………………………………………………..

Số ngày cho nghỉ:…………………………………………

(Từ ngày…………….. đến hết ngày…………………..)

 


Y, bác sỹ KCB
(Ký, họ tên)

Ngày….tháng…..năm…..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

TÊN CƠ SỞ Y TẾ

Số KB/BA

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quyển số: ………

Số: …………..

 

Họ và tên…………………………………………….……. năm sinh………………...

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………..

Nghỉ việc do:…………………………………………………………………………...

Số ngày cho nghỉ:……………………………………………………………………...

(Từ ngày…………………………….. đến hết ngày…………………………………..)

 


Y, bác sỹ KCB
(Ký, họ tên)

Ngày….tháng…..năm…..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4055/BHXH-CĐBHXH năm 2013 thay đổi mẫu giấy C65-HD theo quy định Thông tư 178/2012/TT-BTC do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.093
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41