Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4034/BHXH-CĐBHXH năm 2013 về thay đổi biểu mẫu giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4034/BHXH-CĐBHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Đăng Tiến
Ngày ban hành: 16/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4034/BHXH-CĐBHXH
V/v thay đổi các biểu mẫu giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức PHSK.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. HCM.

Thực hiện Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay thế Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn một số biểu mẫu thay đổi theo quy định của Thông tư số 178/2012/TT-BTC , cụ thể:

- Sử dụng mẫu C70a-HD (mẫu đính kèm) thay thế cho các biểu mẫu C66a-HD, C67a-HD, C68a-HD, C69a-HD, C70a-HD (ban hành theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC) để giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

- Sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD quy định tại TT 178) để làm căn cứ giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động đối với trường hợp điều trị ngoại trú.

Kể từ ngày 01/11/2013, các đơn vị sử dụng lao động đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe phải lập đúng các nội dung, tiêu thức thể hiện trong mẫu C70a-HD, kèm theo chứng từ để được giải quyết theo quy định.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động triển khai thực hiện theo hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Bảo hiểm xã hội TP. HCM để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- FTP;
- BBT Website;
- Lưu VT, P.CĐBHXH (03).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 


Tên cơ quan (đơn vị):……….

Mã đơn vị:……………………..

Mẫu số: C70a-HD

(Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)

 

DANH SÁCH THANH TOÁN CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

Đợt… tháng……… quý……… năm…………

Số hiệu tài khoản:…………………………… mở tại:……………………………

PHẦN 1: DANH SÁCH HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH

STT

Họ và tên

Năm sinh

Số sổ BHXH

Thời gian đóng BHXH

Tiền lương tính hưởng BHXH

Điều kiện tính hưởng

Số ngày thực nghỉ

Số tiền trợ cấp trong kỳ (đồng)

Ký nhận

Tình trạng

Thời điểm

Trong kỳ

Lũy kế từ đầu năm

Nam

Nữ

Từ ngày

Đến ngày

Tổng số

A

B

1

2

3

4

5

C

6

7

8

9

10

11

D

A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Bản thân ốm thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Bản thân ốm dài ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Con ốm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

B

CHẾ ĐỘ THAI SẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Khám thai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 2: DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC THANH TOÁN TRONG ĐỢT XÉT DUYỆT TRƯỚC

STT

Họ và tên

Năm sinh

Số sổ BHXH

Đợt xét duyệt

Mức hưởng
(đồng)

Số ngày thực nghỉ

Nội dung, lý do điều chỉnh

Nam

Nữ

Số mới

Số chênh lệnh

Số chênh lệnh

Lũy kế từ đầu năm

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

C

A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Bản thân ốm thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

CHẾ ĐỘ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PHẦN 3: TỔNG HỢP CHI PHÍ THANH TOÁN

1. Số tiền duyệt mới:........................................................ đồng

2. Số tiền điều chỉnh:....................................................... đồng

TỔNG CỘNG (1 + 2): ......................................................... đồng

(Viết bằng chữ: ................................................................. đồng)

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Công đoàn cơ sở
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày…. tháng….. năm…..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4034/BHXH-CĐBHXH năm 2013 về thay đổi biểu mẫu giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.645

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113