Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 366/BHXH-CNTT năm 2018 về bổ sung hàm tra cứu trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 366/BHXH-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 31/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 366/BHXH-CNTT
V/v bổ sung hàm tra cứu trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân.
(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Căn cứ Quyết định số 917/QĐ-BHXH ngày 20/6/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 2.0. Để hỗ trợ cơ sở khám, chữa bệnh (cơ sở KCB) trong việc tra cứu tự động giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có kết quả đồng nhất với kết quả tra cứu trực tiếp trên Hệ thống thông tin Giám định bảo hiểm y tế và tự động tra cứu thông tin cơ bản về cơ sở KCB trong danh mục cơ sở KCB. BHXH Việt Nam đã bổ sung 02 hàm tra cứu gồm: NhanThongTinCSKCBKQNhanLichSuKCB2018 (hướng dẫn chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Đề nghị BHXH các tỉnh thông báo đến các cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh với cơ quan BHXH để các cơ sở y tế chủ động trong việc điều chỉnh phần mềm quản lý tại bệnh viện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: VP, TT, CSYT, GĐB, GĐN;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 366/BHXH-CNTT ngày 31/01/2018 của BHXH Việt Nam)

A. HÀM NHẬN THÔNG TIN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

1. Mô tả

Request URL

HMAC http://egw.baohiemxahoi.gov.vn/api/egw/NhanThongTinCSKCB

Request Method

POST

Request Header

Content-Type: application/json

Query Parameters

username= {username} &password= {password} &token= {token} &id_token={id_token}&macskcb={ macskcb } (Tham khảo mục 2)

Form data

 

Cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra tính đúng đắn của thông tin thẻ của bệnh nhân.

2. Thông điệp yêu cầu

Dữ liệu đầu vào

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Mã cơ sở KCB

macskcb

Chuỗi ký tự

Mã cơ sở khám chữa bệnh cần tra cứu

Tên đăng nhập

username

Chuỗi ký tự

Tài khoản đăng nhập

Mật khẩu

password

Chuỗi ký tự

Mật khẩu đăng nhập

Token

token

Chuỗi ký tự

Token được trả về từ trước

TokenlD

id_token

Chuỗi ký tự

Token ID được trả về ở hàm trước

3. Thông điệp trả lời

Cấu trúc:

- Header status:

- Header Content-Type:application/json;charset=UTF-8

- Json data

Trong đó

- Có hai khả năng đối với thông điệp trả lời: Trường hợp có lỗi trong quá trình xử lý hoặc trường hợp xử lý thành công.

- Trường hợp lỗi: Xem danh mục lỗi sẽ được gửi trả lại.

Trường

Kết quả

Header status:500

An unexpected error occurred

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content- Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là object KQNhanThongTinCSKCB bao gồm các thuộc tính sau:

+ maketqua: Trả về mã kết quả giao dịch (Thành công, lỗi)

+ message: Thông báo

+ macskcb: Mã cơ sở khám chữa bệnh

+ ten: Tên cơ sở

+ hang: Hạng bệnh viện (0-đặc biệt, 1-hạng 1,2-hạng 2,3-hạng3,4- hạng 4,5-chưa phân hạng)

+ tuyen: Tuyến chuyên môn kỹ thuật (1-trung ương,2-tỉnh,3- huyện,4-xã)

+ diachi: Địa chỉ

+ tenchuquan: Tên cơ quan chủ quản

+ ngaysua: Ngày sửa

+ macha: Mã cơ sở cha

+ hieuluc: Hiệu lực (1 - có,0 - không)

+ ngayngunghoatdong: Ngày ngừng hoạt động

+ matinh: Mã tỉnh

+ mahuyen: Mã huyện

Mô tả mã kết quả trả về:

Mã kết quả

Mô tả

200

Nhận thông tin thành công

205

Sai định dạng tham số truyền vào

206

Không tìm thấy thông tin cơ sở

401

Lỗi xác thực tài khoản

500

Lỗi server

4. Mẫu hàm ứng dụng

- Code mẫu c#

- Code mẫu Java

- Class hỗ trợ

B. BỔ SUNG HÀM KIỂM TRA LỊCH SỬ KHÁM CHỮA BỆNH

1. Mô tả

Request URL

HMAC

http://egw.baohiemxahoi.gov.vn/api/egw/NhanLichSuKCB2018

Request Method

POST

Request Header

Content-Type: application/json

Query Parameters

token= {token} &id_token= {id_token} &username={username} &password= {password}

(Tham khảo mục 2)

Form data

Đối tượng “theBHYT2018” bao gồm

{

“maThe”: { mã thẻ },

“hoTen”: ( họ tên },

“ngaySinh”: { ngày sinh }

}

(Tham khảo mục 2)

Cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra tính đúng đắn của thông tin thẻ của bệnh nhân.

2. Thông điệp yêu cầu

Dữ liệu đầu vào

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Mã thẻ

maThe

Chuỗi ký tự

Mã thẻ

Họ tên

hoTen

Chuỗi ký tự

Họ tên chủ thẻ

Ngày sinh

ngaySinh

Chuỗi ký tự

Ngày sinh (DD/MM/YYYY) /Trường hợp chỉ có năm sinh (YYYY).

Tên đăng nhập

username

Chuỗi ký tự (an 5)

Tài khoản đăng nhập

Mật khẩu

password

Chuỗi ký tự (an 6.. 10)

Mật khẩu đăng nhập

Token

token

Chuỗi ký tự

Token được trả về từ trước

TokenlD

id token

Chuỗi ký tự

Token ID được trả về ở hàm trước

3. Thông điệp trả lời

Cấu trúc:

- Header status:

- Header Content-Type:application/json;charset=UTF-8

- Json data

Trong đó

- Có hai khả năng đối với thông điệp trả lời: Trường hợp có lỗi trong quá trình xử lý hoặc trường hợp xử lý thành công.

- Trường hợp lỗi: Xem danh mục lỗi sẽ được gửi trả lại.

Trường

Kết quả

Header status:500

An unexpected error occurred

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content-Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là object KQNhanLichSuKCB2018 bao gồm các thuộc tính sau:

+ maKetQua: Trả về mã kết quả giao dịch (Thành công, lỗi)

+ ghiChu: Ghi chú

+ maThe: Mã thẻ hiện tại

+ hoTen: Họ tên

+ ngaySinh: ngày sinh

+ gioiTinh: giới tính

+ diaChi: Địa chỉ

+ maDKBD: Mã đăng kí ban đầu

+ cqBHXH: Tên cơ quan bảo hiểm xã hội

+ gtTheTu: Thời gian thẻ có giá trị sử dụng

+ gtTheDen: Hạn thẻ

+ maKV: Mã khu vực

+ ngayDu5Nam: Ngày đủ năm năm liên tục

+ maSoBHXH: Mã số

+ maTheCu: Mã thẻ cũ

+ maTheMoi: Mã thẻ mới

+ gtTheTuMoi: Thời gian thẻ mới có giá trị sử dụng

+ gtTheDenMoi: Hạn thẻ mới

+ dsLichSuKCB2018: Danh sách object lịch sử khám chữa bệnh, mỗi object bao gồm (= null nếu thông tin thẻ không chính xác)

{

- maHoSo: mã hồ sơ, để tra cứu thông tin chi tiết

- maCSKCB: mã cơ sở khám chữa bệnh,

- ngayVao: ngày vào (định dạng yyyyMMddhhmm),

- ngayRa: ngày ra (định dạng yyyyMMddhhmm),

- tenBenh: tên bệnh,

- tinhTrang: tình trạng ra viện,

- kqDieuTri: kết quả điều trị

}

+ dsLichSuKT2018: Danh sách object lịch sử tra cứu thẻ, mỗi object bao gồm (= null nếu thông tin thẻ không chính xác)

{

- userKT: user tra cứu

- thoiGianKT: thời gian tra cứu (định dạng yyyyMMddhhmm),

- thongBao: thông báo

- maLoi: mã lỗi

}

Mô tả mã kết quả trả về:

Mã kết quả

Mô tả

000

Thẻ còn giá trị sử dụng

001

Thẻ do BHXH Bộ Quốc Phòng quản lý, đề nghị kiểm tra thẻ và thông tin giấy tờ tùy thân

002

Thẻ do BHXH Bộ Công An quản lý, đề nghị kiểm tra thẻ và thông tin giấy tờ tùy thân

003

Thẻ cũ hết giá trị sử dụng nhưng đã được cấp thẻ mới

004

Thẻ cũ còn giá trị sử dụng nhưng đã được cấp thẻ mới

010

Thẻ hết giá trị sử dụng

051

Mã thẻ không đúng

052

Mã tỉnh cấp thẻ(kí tự thứ 4,5 của mã thẻ) không đúng

053

Mã quyền lợi thẻ(kí tự thứ 3 của mã thẻ) không đúng

050

Không thấy thông tin thẻ bhyt

060

Thẻ sai họ tên

061

Thẻ sai họ tên(đúng kí tự đầu)

070

Thẻ sai ngày sinh

100

Lỗi khi lấy dữ liệu sổ thẻ

101

Lỗi server

110

Thẻ đã thu hồi

120

Thẻ đã báo giảm

121

Thẻ đã báo giảm. Giảm chuyển ngoại tỉnh

122

Thẻ đã báo giảm. Giảm chuyển nội tỉnh

123

Thẻ đã báo giảm. Thu hồi do tăng lại cùng đơn vị

124

Thẻ đã báo giảm. Ngừng tham gia

130

Trẻ em không xuất trình thẻ

205

Lỗi sai định dạng tham số truyền vào

401

Lỗi xác thực tài khoản

4. Mẫu hàm ứng dụng

- Code mẫu c#

- Code mẫu JAVA:

- Class hỗ trợ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 366/BHXH-CNTT năm 2018 về bổ sung hàm tra cứu trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.838
DMCA.com Protection Status

IP: 54.243.26.210