Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3546/BHXH-BC năm 2013 xuất hóa đơn tài chính đối với phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3546/BHXH-BC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 11/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3546/BHXH-BC
V/v xuất hóa đơn tài chính đối với phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3069/VPCP-KHTH ngày 17/4/2013 về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua hệ thống bưu điện trên phạm vi toàn quốc từ năm 2013; Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH tỉnh) thanh toán phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng như sau:

1. Thực hiện thanh toán phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo hướng dẫn tại Điểm 4, Phần III Công văn số 1813/BHXH-BC ngày 22/5/2013 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện.

2. Hàng tháng, BHXH tỉnh yêu cầu Bưu điện tỉnh xuất hóa đơn tài chính đối với khoản phí dịch vụ mà BHXH tỉnh thanh toán cho Bưu điện tỉnh.

- Số tiền ghi trên hóa đơn tài chính là số tiền phí dịch vụ BHXH tỉnh chuyển trả cho Bưu điện tỉnh của tháng đó.

- Số tiền phí dịch vụ BHXH tỉnh chuyển cho Bưu điện tỉnh theo Hợp đồng dịch vụ giữa BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã bao gồm thuế VAT (nếu có).

3. Hồ sơ và quy trình thanh toán phí dịch vụ.

a) Hàng tháng, Bưu điện tỉnh gửi BHXH tỉnh hồ sơ đề nghị thanh toán phí dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng gồm: Bảng tổng hợp số tiền đã chi trả của toàn tỉnh, trong đó đã tính toán chi phí chi trả và quản lý người hưởng chi tiết theo từng quận, huyện; văn bản đề nghị thanh toán phí dịch vụ.

b) Quy trình thanh toán:

- Sau khi Bưu điện các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Bưu điện huyện) chi trả xong và quyết toán với cơ quan BHXH, chuyển báo cáo Mẫu số C74-HD (ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam) có xác nhận của BHXH huyện về Bưu điện tỉnh, BHXH huyện gửi báo cáo về BHXH tỉnh trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chi trả.

- Bưu điện tỉnh lập hồ sơ đề nghị thanh toán phí dịch vụ gửi BHXH tỉnh trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của Bưu điện huyện.

- BHXH tỉnh căn cứ vào hồ sơ do Bưu điện tỉnh chuyển sang, đối chiếu, kiểm tra, thông báo bằng văn bản số tiền phí dịch vụ trả cho cơ quan bưu điện của tháng đó trong vòng 01 ngày làm việc.

- Căn cứ vào thông báo của BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh viết hóa đơn tài chính theo số tiền BHXH tỉnh thông báo và gửi BHXH tỉnh trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo.

- Căn cứ hóa đơn tài chính, BHXH tỉnh chuyển trả phí dịch vụ cho Bưu điện tỉnh bằng chuyển khoản ngay khi nhận được hóa đơn tài chính do Bưu điện tỉnh chuyển sang.

4. Bổ sung Khoản 5 và Điều 8 Hợp đồng dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện được ban hành kèm theo Công văn số 1813/BHXH-BC nội dung:

"5. Hàng tháng, Bưu điện tỉnh xuất hóa đơn tài chính đối với khoản phí dịch vụ mà BHXH tỉnh trả cho Bưu điện tỉnh."

Riêng các đơn vị năm 2013 đã ký Hợp đồng dịch vụ với cơ quan bưu điện thì bổ sung thêm phụ lục hợp đồng (mẫu kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- TCT Bưu điện Việt Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT, BC (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….., ngày……. tháng……. năm……..

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số:     /PL-HĐ

Căn cứ Công văn hướng dẫn số ………/BHXH-BC ngày……tháng…..năm…… của BHXH Việt Nam về việc xuất hóa đơn tài chính đối với phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện

Căn cứ Hợp đồng đã ký số ……..ngày…….tháng…….năm…… giữa BHXH tỉnh …….. và Bưu điện tỉnh…..

I. Bảo hiểm xã hội tỉnh… (gọi tắt là bên A)

Địa chỉ                            : [--]

Điện thoại                       : [--]

Fax                                : [--]

Mã số thuế                      : [--]

Đại diện bởi                    : [--]

Chức vụ                          : [--]

II. Bưu điện tỉnh… (gọi tắt là bên B)

Địa chỉ                            : [--]

Điện thoại                       : [--]

Fax                                : [--]

Mã số thuế                      : [--]

Đại diện bởi                    : [--]

Chức vụ                          : [--]

Bên A và bên B thỏa thuận và nhất trí ký kết Phụ lục Hợp đồng này về việc Bưu điện tỉnh xuất hóa đơn tài chính đối với khoản phí dịch vụ mà BHXH tỉnh…… thanh toán cho Bưu điện tỉnh….;

Điều 1. Hàng tháng, Bưu điện tỉnh xuất hóa đơn tài chính đối với khoản phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng mà BHXH tỉnh trả cho Bưu điện tỉnh.

Điều 2. Điều khoản chung:

- Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong Hợp đồng dịch vụ số ……

- Phụ lục hợp đồng là một phần không thể tách rời của Hợp đồng dịch vụ số …..., ký ngày …… và có giá trị kể từ ngày ký.

- Phụ lục này được lập thành … bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….. bản.

 

BƯU ĐIỆN TỈNH

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3546/BHXH-BC năm 2013 xuất hóa đơn tài chính đối với phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.827
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123