Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3365/BHXH-TCKT năm 2015 về quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3365/BHXH-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 04/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3365/BHXH-TCKT
V/v quyết toán kinh phí CSSKBĐ.

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Từ năm 2015, thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 18 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế, các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) không phải quyết toán với quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng có trách nhiệm báo cáo việc sử dụng kinh phí khi tổ chức BHXH, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Theo đó, khi trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan BHXH thực hiện tổng hợp, quyết toán vào chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, không phải hạch toán theo dõi số đã trích, chuyển trên tài khoản 010 “Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu”. Đthực hiện việc quyết toán kinh phí CSSKBĐ tính đến 31/12/2014 và tất toán tài khoản 010, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với kinh phí CSSKBĐ đã trích nhưng chưa chuyển cho nhà trường.

Cơ quan BHXH xác định rõ sthu BHYT của đối tượng học sinh, sinh viên theo tng trường (kể cả số học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo các đối tượng khác) làm căn cứ tính kinh phí CSSKBĐ còn phải chuyển cho từng trường và chuyển đầy đủ cho nhà trường (Mu s 01 đính kèm).

2. Đối với kinh phí CSSKBĐ đã chuyển cho nhà trường nhưng nhà trường chưa nộp hồ sơ, chứng từ để quyết toán.

- Cơ quan BHXH lập bảng đối chiếu xác nhận với nhà trường kinh phí CSSKBĐ chưa nộp được hồ sơ, chứng từ quyết toán tính đến thời điểm 31/12/2014 (Mẫu số 02 đính kèm).

- Yêu cầu nhà trường cung cấp đủ hồ sơ, chứng từ để quyết toán kinh phí CSSKBĐ cơ quan BHXH đã chuyển cho nhà trường theo đúng quy định tại Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT (03).

KT. TNG GIÁM ĐC
PHÓ
TNG GIÁM ĐC
Nguyễn Đình
Khương

Mẫu số 01 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH…
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN (TP, TX)

PHÂN BỔ SỐ THU BHYT CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN ĐỂ XÁC ĐỊNH KINH PHÍ CSSKBĐ ĐẾN 31/12/2014

Đơn vị tính: Đồng

STT

Nội dung

Tng số thu BHYT

S KP CSSKBĐ đưc trích

Số KP CSSKBĐ đã chuyển cho nhà trường

SKP CSSKBĐ còn phải chuyn cho nhà trường

Cộng

Đối tưng đóng

NSNN đóng, hỗ tr

HSSV tham gia nhóm ĐT khác

A

B

2

3

4

5

6

7=5-6

I

Năm học (hoặc năm tài chính)

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường....

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường....

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng I

 

 

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

 

Năm học 2014 -2015 (hoặc năm tài chính 2014)

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường....

.

 

 

 

 

 

 

2

Trường....

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

- Lưu ý: Tổng số kinh phí CSSKBĐ chưa chuyển cho nhà trường bằng số dư bên có Tài khoản 3435 tính đến 31/12/2014 (trong trường hợp khác với số dư bên có TK 3435 thì ghi rõ nguyên nhân và chnh lý hạch toán vào năm 2015)

- Cột B: Tùy thuộc vào việc triển khai thu BHYT học sinh, sinh viên ca từng địa phương: Nếu thu theo năm học thì ghi theo năm học; nếu thu theo năm tài chính thì ghi theo năm tài chính

 

Ngày      tháng     năm 2015

BỘ PHẬN THU

KTOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

 

Mẫu số 02

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH…
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN (TP, TX)

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU GIỮA CƠ QUAN BHXH VỚI TRƯỜNG THCS A ĐẾN 31/12/2014

Đơn vị tính: Đồng

STT

NGÀY, THÁNG

SỐ KINH PHÍ CSSKBĐ ĐÃ TRÍCH

SỐ KINH PHÍ CSSKBĐ CƠ QUAN BHXH ĐÃ CHUYỂN CHO NHÀ TRƯỜNG

SỐ KINH PHÍ CSSKBĐ NHÀ TRƯỜNG ĐÃ NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN

SỐ KINH PHÍ CSSKBĐ NHÀ TRƯỜNG CHƯA NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN ĐẾN 30/6/2015

1

Năm học (hoặc năm tài chính):...

 

 

 

 

2

Năm học (hoặc năm tài chính):...

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

Năm học 2014 - 2015(hoặc năm 2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

Ngày             tháng             năm 2015

TRƯỜNG THCS A

 

CƠ QUAN BHXH

Kế toán trưng
(ký, họ tên)

Hiệu trưởng
(ký, đóng dấu)

Trưng phòng KHTC
(ký, họ tên)

Trưng phòng Thu
(ký, họ tên)

Giám đốc BHXH
(ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Lưu ý: Cột B: Tùy thuộc vào việc triển khai thu BHYT học sinh, sinh viên ca từng địa phương: Nếu thu theo năm học thì ghi theo năm học; nếu thu theo năm tài chính thì ghi theo năm tài chính

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3365/BHXH-TCKT năm 2015 về quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.556

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228