Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 309/UBND-VX năm 2015 triển khai thi hành Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 309/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 21/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 309/UBND-VX
Về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở - ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Để bảo đảm triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế kịp thời, thống nhất, đúng quy định, không để ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm y tế của người dân; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Các Sở - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng kế hoạch triển khai và tập trung tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó lưu ý việc lập danh sách người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Luật và theo ngành, lĩnh vực, địa phương do mình phụ trách; đối với những địa phương có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế thấp dưới 60% dân số, cần có biện pháp quyết liệt về tuyên truyền, khuyến khích để người dân tham gia nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn.

2. Sở Y tế:

- Chủ trì phối hợp với các Sở - ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 9995/VP-VX ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trong tháng 01 năm 2015.

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố thực hiện đúng quy định công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

- Chủ trì phối hợp với - Bảo hiểm xã hội Thành phố hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Luật trên địa bàn Thành phố; chủ động, kịp thời hướng dẫn các Sở - ngành, địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết; đồng thời tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố cho Ủy ban nhân dân Thành phố để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế theo yêu cầu.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài Thành phố, nhất là Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nối nhân dân Thành phố, Báo Sài Gòn giải phóng, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội Thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động thông tin kịp thời về những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn để người dân biết và chủ động tham gia bảo hiểm y tế.

4. Bảo hiểm xã hội Thành phố chủ trì phối hợp với các Sở - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương; đảm bảo việc tham gia và quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh của người dân./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, THKH;
- Lưu: VT, (VX-TC)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 309/UBND-VX năm 2015 triển khai thi hành Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.413
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122