Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2793/BHXH-THU về gia hạn và cấp mới thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2793/BHXH-THU Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đỗ Quang Khánh
Ngày ban hành: 17/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2793/BHXH-THU
V/v gia hạn và cấp mới thẻ BHYT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận, huyện

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tại cuộc họp ngày 13/6/2012 về việc thu và cấp thẻ BHYT, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn sửa đổi lại điểm 1, điểm 2 Phần VI công văn số 555/BHXH-THU ngày 17/02/2012 của Bảo hiểm xã hội thành phố và lưu ý về việc tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh nơi đăng ký KCB ban đầu như sau:

1. Gia hạn thẻ BHYT:

- Trường hợp đơn vị đóng đầy đủ tiền BHXH, BHYT đến hết tháng trước của tháng cuối kỳ hạn thẻ cũ và không có yêu cầu điều chỉnh thông tin cấp thẻ của người lao động thì sẽ được cơ quan BHXH gia hạn thẻ BHYT tự động.

Từ ngày 15 của tháng cuối kỳ hạn thẻ cũ đến ngày 03 của tháng đầu kỳ hạn thẻ mới, cơ quan BHXH sẽ lần lượt thông báo danh sách các đơn vị được gia hạn thẻ tự động trên trang web http://www.bhxhtphcm.gov.vn. Sau 05 ngày kể từ ngày thông báo các đơn vị có tên trong danh sách liên hệ bộ phận trả kết quả để nhận thẻ BHYT (người đến nhận thẻ phải xuất trình thẻ nhân viên hoặc giấy giới thiệu của đơn vị).

Ví dụ 1: Trước ngày 15/12/2011 đơn vị đã đóng BHXH, BHYT đến hết tháng 11/2011 thì thuộc đối tượng được gia hạn thẻ BHYT tự động. Cơ quan BHXH sẽ đưa danh sách lên trang web vào ngày 16/12/2011. Đơn vị có tên trong danh sách thông báo liên hệ bộ phận trả kết quả của cơ quan BHXH để nhận thẻ từ ngày 21/12/2011.

- Trường hợp đến hết ngày cuối kỳ hạn thẻ cũ vẫn còn nợ, sau khi đóng đủ tiền BHXH, BHYT đến hết kỳ hạn thẻ cũ thì đơn vị lập hồ sơ gia hạn thẻ. Cơ quan BHXH sẽ cấp thẻ BHYT có giá trị từ đầu kỳ gia hạn. Việc thanh toán chi phí KCB cho người lao động trong thời gian chưa có thẻ (nếu có) sẽ được thực hiện theo khung quy định.

Ví dụ 2: Năm 2011, đơn vị A nợ tiền bảo hiểm nên chưa được cơ quan BHXH gia hạn thẻ BHYT. Đến ngày 10/03/2012 đơn vị đóng đủ tiền BHXH, BHYT đến hết tháng 12/2011 và lập hồ sơ đề nghị gia hạn thẻ. Thẻ BHYT được gia hạn có giá trị từ ngày 01/01/2012.

- Trường hợp đơn vị thuộc diện gia hạn thẻ tự động (theo các điều kiện trên) nhưng có yêu cầu điều chỉnh nơi đăng ký KCB ban đầu của người lao động thì nộp hồ sơ điều chỉnh (mẫu D07-TS) kèm văn bản (mẫu D01b-TS) đề nghị gia hạn thẻ. Đối với những trường hợp này, cơ quan BHXH sẽ tiếp nhận hồ sơ từ trước ngày 20 của tháng cuối kỳ hạn thẻ cũ.

- Khi nhận thẻ BHYT từ cơ quan BHXH đơn vị có trách nhiệm yêu cầu người lao động kiểm tra và đối chiếu các thông tin trên thẻ BHYT, nếu có sai sót phải thực hiện điều chỉnh ngay.

2. Cấp mới thẻ BHYT:

- Thẻ tăng mới, (kể cả trường hợp truy đóng) có thời hạn sử dụng ghi trên thẻ từ ngày đầu của tháng nộp hồ sơ tăng mới theo quy định cho đến thời điểm hết hạn sử dụng chung của toàn đơn vị.

- Đối với trường hợp chưa đóng, chậm đóng dẫn đến đơn vị chưa được gia hạn thẻ BHYT thì sau khi đơn vị truy đóng đầy đủ theo quy định, người lao động tăng mới sẽ được cấp thẻ cùng lúc với đợt cấp thẻ gia hạn của đơn vị.

Ví dụ 3: Tiếp ví dụ 2, ngày 15/03/2012, đơn vị A nộp hồ sơ báo tăng mới 1 lao động B từ tháng 1/2012 thì khi đơn vị được cơ quan BHXH gia hạn thẻ BHYT, người lao động B sẽ được cấp thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/03/2012 đến thời điểm hết hạn sử dụng chung của toàn đơn vị.

- Đối với trường hợp sau khi đã được gia hạn thẻ BHYT, đơn vị tiếp tục nợ BHXH, BHYT thì vẫn cấp thẻ cho những người lao động tăng mới với giá trị thẻ từ tháng nộp hồ sơ đến thời điểm hết hạn sử dụng chung của toàn đơn vị.

3. Lưu ý về việc tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh nơi đăng ký KCB ban đầu:

Theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thì chỉ giải quyết việc điều chỉnh nơi đăng ký KCB ban đầu vào đầu mỗi quý, cụ thể Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh áp dụng việc tiếp nhận để giải quyết hồ sơ này cùng thời điểm tiếp nhận hồ sơ thu, cấp sổ, cấp thẻ của tháng đầu quý: bắt đầu từ ngày 21 của tháng cuối quý trước đến hết ngày 10 của tháng đầu quý sau.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội quận, huyện triển khai thực hiện đúng các nội dung hướng dẫn trên đây. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội thành phố (Phòng thu) để được giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Trang tin điện tử BHXH/TP;
- Lưu VT, P. Thu (T, 01 bản).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2793/BHXH-THU về gia hạn và cấp mới thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


24.457
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76