Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2783/BHXH-TCKT năm 2014 xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2783/BHXH-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 31/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2783/BHXH-TCKT
V/v xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Căn cứ Công văn số 8231/BTC-HCSN ngày 20/6/2014 của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố (BHXH tỉnh), các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam, Văn phòng BHXH Việt Nam (gọi chung là các đơn vị) thực hiện xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp như sau:

1. Nội dung và các mức chi

a) Nội dung và mức chi cụ thể được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Mục I Công văn số 8231/BTC-HCSN (BHXH Việt Nam gửi kèm theo).

b) Căn cứ tình hình thực tế, Thủ trưởng các đơn vị quy định mức chi cụ thể cho phù hợp, đảm bảo không vượt quá mức chi theo quy định.

c) Khi các mức chi quy định cho những nội dung chi tại Công văn số 8231/BTC-HCSN được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một văn bản khác thì được áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

2. Lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

a) Hàng năm, các đơn vị xây dựng kế hoạch và lập dự toán chi cho tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong dự toán chi quản lý bộ máy của đơn vị, gửi BHXH Việt Nam để tổng hợp.

Đối với năm 2014, các đơn vị sắp xếp, bố trí trong dự toán chi quản lý bộ máy được giao để thực hiện.

b) Căn cứ dự toán chi quản lý bộ máy được giao hàng năm, Thủ trưởng các đơn vị phân bổ và giao dự toán chi tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

c) Kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ tài chính hiện hành, đảm bảo hạch toán và quyết toán đầy đủ, kịp thời theo quy định của Nhà nước và của BHXH Việt Nam.

d) Quyết toán kinh phí chi tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp được tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của đơn vị theo quy định và quyết toán vào các mục, tiểu mục tương ứng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

e) Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và BHXH Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để nghiên cứu giải quyết/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban Pháp chế;
- Lưu: VT, TCKT(02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2783/BHXH-TCKT năm 2014 xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.779

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224