Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2745/BHXH-BT 2018 giải quyết vướng mắc về thu cấp thẻ bảo hiểm y tế

Số hiệu: 2745/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 23/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Giải quyết vướng mắc về cấp thẻ BHYT, mã số BHXH theo QĐ 595

Công văn 2745/BHXH-BT về việc giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ BHYT và hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHYT được ban hành ngày 23/7/2018.

Theo đó, việc cấp thẻ BHYT, mã số BHXH theo Quyết định 595/QĐ-BHXH hiện nay còn nhiều vướng mắc.

Vì vậy, BHXH Việt Nam hướng dẫn trường hợp đối tượng đã cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH khi có phát sinh tăng đối tượng do chuyển địa bàn khác hoặc do chuyển đối tượng tham gia BHYT như sau:

BHXH cấp tỉnh/huyện nơi thực hiện phát sinh tăng có trách nhiệm:

- Xác định đối tượng tham gia BHYT theo thứ tự ưu tiên và quyền lợi hưởng theo quy định để thực hiện thu, cấp thẻ BHYT.

- Trường hợp đối tượng tham gia có thẻ BHYT còn giá trị sử dụng thì thực hiện giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT đã cấp và cấp thẻ BHYT mới.

Ngoài ra, Công văn 2745/BHXH-BT cũng hướng dẫn về:

- Trách nhiệm của BHXH cấp tỉnh/huyện nơi quản lý thu và cấp thẻ BHYT cũ;

- Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình phục vụ việc cấp mã số BHXH.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2745/BHXH-BT
V/v giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ BHYT và hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHYT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) hiện hành; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thì người tham gia BHYT khi di chuyển đơn vị quản lý, thay đổi đối tượng tham gia, đơn vị quản lý có trích lập danh sách phát sinh báo giảm kịp thời. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số đơn vị qun lý chưa thực hiện đúng quy định, còn tình trạng phát sinh giảm không kịp thời dẫn đến trùng quá trình tham gia BHYT, ảnh hưởng đến nguồn kinh phí đóng BHYT và quyền lợi của người tham gia BHYT. Mặt khác, việc hoàn thiện, cp mã số BHXH theo Công văn 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017 của BHXH Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu quản lý nhưng vẫn còn một số trường hợp người tham gia trùng 4 tiêu chí, HGĐ có 01 nhân khẩu hoặc nhiều nhân khẩu,... đã ảnh hưởng đến việc quản lý thu, cấp thẻ BHYT. Để khắc phục vấn đề nêu trên, BHXH Việt Nam hướng dẫn như sau:

1. Đối tượng đã cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH khi có phát sinh tăng đối tượng do chuyển địa bàn khác đến hoặc do chuyển đối tượng tham gia BHYT.

1.1. BHXH cấp tỉnh/huyện nơi thực hiện phát sinh tăng đối tượng tham gia BHYT:

Xác định đối tượng tham gia BHYT theo thứ tự ưu tiên và quyền lợi hưởng theo quy định để thực hiện thu, cấp thẻ BHYT, trường hợp đối tượng tham gia có thẻ BHYT còn giá trị sử dụng thì thực hiện giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT đã cấp (thẻ BHYT cũ) và cấp thBHYT mới.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A có mã sBHXH là 1400000099 là người thuộc hộ gia đình nghèo được BHXH tnh Sơn La cấp thẻ BHYT có mã thẻ BHYT (HN 2 14 1400000099) và giá trị sử dụng từ 01/01/2018 đến 31/12/2018. Từ ngày 01/8/2018, ông A làm việc tại Công ty B do BHXH thành phố Hà Nội đang quản lý thu, cấp thẻ BHYT và được công ty B thực hiện lập danh sách báo tăng và cấp thBHYT cho ông A từ ngày 10/8/1018. BHXH thành phố Hà Nội khi thực hiện phát sinh thu, cấp thẻ BHYT xác định ông A có thẻ BHYT đang còn giá trị sử dụng đến 31/12/2018, thực hiện giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT thuộc hộ gia đình nghèo và cấp thẻ BHYT cho ông A tại đơn vị B mã thẻ BHYT (DN 4 01 1400000099) và giá trị sử dụng từ ngày 01/8/2018.

1.2. BHXH cấp tỉnh/ huyện nơi quản lý thu và cấp thẻ BHYT cũ

a) Hằng tháng, cán bộ chuyên quản tổng hợp Danh sách báo giảm người tham gia có thẻ BHYT giảm giá trị sử dụng (Mu số 03-GT) theo từng đơn vị quản lý đối tượng trên hệ thống phần mềm TST.

b) Gửi Mu 03-GT đến đơn vị sử dụng lao động để làm căn cứ lập phát sinh giảm lao động theo Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mu D02-TS), ban hành kèm Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam gửi cơ quan BHXH thực hiện giảm đối tượng và số tiền đóng BHYT theo quy định.

c) Gửi Mu 03-GT đến Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) để làm căn cứ thực hiện thủ tục dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp và thông báo cho cơ quan BHXH phát sinh giảm theo quy định.

d) Gửi Mu 03-GT đến UBND xã, cơ quan quản lý đối tượng (Bảo trợ xã hội...) để lập phát sinh giảm theo Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mu D03-TS) ban hành kèm Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam gửi cơ quan BHXH.

e) Gửi Mu 03-GT đến Đại lý thu, Trường học để lập phát sinh giảm theo Mu D03-TS và thông báo đến người tham gia làm thủ tục hoàn trả theo quy định.

2. Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu HGĐ

Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đối với trường hợp trùng 4 tiêu chí, HGĐ có 1 nhân khẩu hoặc nhiều nhân khẩu,... theo hướng dẫn tại Công văn 3356/BHXH-BT ngày 31/8/2016 về việc chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, Công văn số 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017 về việc hoàn thiện, cp mã số BHXH cho người tham gia BHYT, hoàn thành trước 30/9/2018.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Trung tâm Công nghệ thông tin: Xây dựng, phân cấp sử dụng các chức năng phần mềm theo hướng dẫn tại Công văn này.

3.2. Ban Thu: Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Công văn này.

3.3. BHXH cấp tỉnh/huyện: căn cứ hướng dẫn tại Công văn này tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện, BHXH cấp tỉnh/huyện có phát sinh vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, BT.

KT. TNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

HƯỚNG DẪN LẬP

DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI THAM GIA CÓ THẺ BHYT GIẢM GIÁ TRỊ SỬ DỤNG
(MẪU SỐ 03-GT)

a) Mục đích: kê khai, lập danh sách báo giảm các trường hợp trùng quá trình tham gia BHYT được xác định có thứ tự ưu tiên thấp hơn theo quy định.

b) Trách nhiệm lập: Cơ quan BHXH nơi quản lý thu và cấp thẻ BHYT của người tham gia có phát sinh giảm thẻ BHYT.

c) Thời gian lập: Hàng tháng, cán bộ chuyên quản tổng hợp trên phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

d) Phương pháp lập:

- Tên đơn vị, mã đơn vị, địa chỉ đơn vị: ghi theo đơn vị quản lý đối tượng tham gia có phát sinh giảm thẻ BHYT.

- Đối tượng tham gia: ghi loại đối tượng tham gia BHYT (bắt buộc, người nghèo, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ gia đình ...).

- Lương cơ sở: ghi mức tiền lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm lập danh sách.

* Chỉ tiêu theo cột:

- Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn.

- Cột B: ghi họ, tên người tham gia BHYT.

- Cột 1: ghi mã số BHXH của người tham gia.

- Từ Cột 2 đến Cột 7: ghi đầy đủ mức đóng BHYT và các khoản phụ cấp (nếu có) của từng người tham gia.

- Cột 8: ghi tỷ lệ % ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ (bao gồm cả ngân sách địa phương).

- Cột 9, 10: ghi từ tháng năm bắt đầu báo giảm đến tháng năm thẻ BHYT cũ hết giá trị sử dụng.

- Cột 11: Ghi mã đối tượng của thẻ BHYT giảm, mã tỉnh giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT và các ghi chú khác.

 


BHXH tnh/ huyện: ...
Đa chỉ

Mu 03-GT
(Ban hành kèm theo CV số… /BHXH-BT ngày ………..của BHXH Việt Nam)

 

DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI THAM GIA CÓ THẺ BHYT GIẢM GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

Số: ….tháng ….năm ….

Tên đơn vị: ...

Mã đơn vị: ...

Địa chỉ đơn vị: ...

Đối tượng tham gia:                                                        Lương cơ sở: ………….đồng

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Mức đóng BHYT

Tỷ lệ NS hỗ trợ (%)

Từ tháng

Đến tháng

Ghi chú

Hệ số/Mức lương

Phụ cấp

Chức vụ

Thâm niên VK (%)

Thâm niên nghề (%)

Phụ cấp lương

Các khoản bổ sung

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

….., ngày tháng năm ...
BHXH tỉnh/ huyện...
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2745/BHXH-BT ngày 23/07/2018 giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ bảo hiểm y tế và hoàn thiện, cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.370

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!