Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2716/BHXH-TĐKT năm 2014 thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2716/BHXH-TĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 25/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2716/BHXH-TĐKT
V/v thực hiện CT số 18/CT-TTg , đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, 3 năm qua phong trào thi đua yêu nước do Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phát động luôn gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Nội dung “Tăng tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế” là một trong những nội dung quan trọng gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành luôn được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong Ngành nỗ lực phấn đấu thực hiện và đạt kết quả tương đối tốt. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị trong Ngành bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể đã tích cực giúp đỡ một số xã nghèo tại địa phương khắc phục khó khăn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, bên cạnh các thành tích đã đạt được, việc tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương vẫn còn hạn chế, chưa đồng bộ và hiệu quả chưa cao.

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần cùng cả nước đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng nông thôn mới và phấn đấu đạt các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình đến năm 2015 và những năm tiếp theo, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh), các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị để mỗi người trên từng vị trí công tác của mình nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2. Nghiên cứu các mục tiêu của kế hoạch hành động thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới” tại địa phương; xác định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện các chỉ tiêu thuộc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, từ đó phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn để xây dựng kế hoạch, thực hiện các mục tiêu, cụ thể:

- Căn cứ tỷ lệ người dân đã tham gia các hình thức bảo hiểm y tế (BHYT) tại địa phương để phối hợp với các ngành, thống kê số người dân chưa tham gia BHYT, phân loại đối tượng có khả năng tham gia từng loại hình BHYT trên địa bàn từng huyện, xã từ đó, xây dựng kế hoạch, mục tiêu và lộ trình cụ thể, đề ra các giải pháp thực hiện, đồng thời phân công rõ trách nhiệm phát triển số đối tượng này phù hợp với đặc thù tại địa phương theo các mục tiêu đã đề ra.

- Tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHYT, chú trọng nhất là các đối tượng có nhiều khó khăn, nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc... Thực hiện các biện pháp duy trì tính ổn định, bền vững đối với số đối tượng đã tham gia BHYT.

- Kiên quyết không để xảy ra tình trạng địa phương không đạt chuẩn nông thôn mới vì không đạt tỷ lệ số người dân tham gia các hình thức BHYT; thực hiện 100% số xã thuộc địa bàn đơn vị quản lý đạt chỉ tiêu người dân tham gia BHYT (tại Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới) theo đúng thời hạn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đề ra và phấn đấu về đích trước thời hạn.

- Từ thực tế hoạt động của Ngành, kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách theo các quy định của Nhà nước, từ đó tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành và các tổ chức liên quan đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn; xây dựng chính sách phát triển hệ thống an sinh xã hội ở nông thôn; chính sách hỗ trợ khuyến khích nông dân mua BHYT và chính sách BHXH đối với nông dân....

- Phối hợp, tổ chức tốt việc tuyên truyền về Luật BHXH, Luật BHYT, vận động mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế chấp hành và thực hiện các quy định của Luật. Tổ chức tốt việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhân dân khi tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

3. BHXH tỉnh, căn cứ khả năng, tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới bằng các hoạt động, đóng góp thiết thực, cụ thể như:

- Sẵn sàng nhận và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại địa phương phân công;

- Nghiên cứu, tổ chức hỗ trợ hiệu quả giúp các địa phương trên địa bàn thực hiện các chỉ tiêu về y tế, xã hội... theo khả năng của đơn vị;

- Đăng ký với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh để mỗi năm nhận hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất được một xã nghèo trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới theo quy định.

4. Chính quyền, Cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể của các đơn vị, tổ chức tuyên truyền, vận động đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị tích cực, tự nguyện tham gia đóng góp về trí tuệ, sức lực hoặc đóng góp bằng tiền của, vật chất.v.v...tùy theo khả năng của mỗi người để giúp các xã nghèo xây dựng công trình phúc lợi về y tế, văn hóa, xã hội... góp phần chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

5. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp của Ngành phải coi kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” là nội dung quan trọng khi đánh giá thi đua cho các đơn vị.

Đơn vị lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được xét tặng các hình thức khen thưởng của Ngành, đối với các thành tích đặc biệt xuất sắc được đề nghị xét tặng hình thức khen thưởng của Nhà nước theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

6. Các đơn vị trong Ngành tổ chức thực hiện nội dung văn bản này. Kế hoạch triển khai thực hiện của BHXH tỉnh (kèm theo danh sách hỗ trợ các xã nghèo) và của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam gửi về BHXH Việt Nam (Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo thực hiện.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc tổ chức thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW (để b/c);
- Bộ Ngoại giao (đơn vị Khối trưởng);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn cơ quan;
- Lưu: VT, TĐKT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2716/BHXH-TĐKT năm 2014 thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.462

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242