Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2539/BHXH-TCCB năm 2014 chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2539/BHXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 11/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2539/BHXH-TCCB
V/v chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong tháng 3/2014, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tổ chức kiểm tra tại một số Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) về việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo và viên chức quản lý (sau đây gọi chung là cán bộ quản lý), giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013. Kết quả kiểm tra cho thấy, bên cạnh những ưu điểm, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý có trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ theo quy định (về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ, kinh nghiệm công tác thực tiễn); hồ sơ bổ nhiệm không có giấy chứng nhận sức khỏe; bổ nhiệm không đúng theo quy hoạch; còn lúng túng trong việc điều động viên chức cấp trưởng đã giữ chứa vụ quản lý 02 nhiệm kỳ; đa số các trường hợp được bổ nhiệm lại đều thực hiện chậm so với quy định.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Báo cáo số công chức lãnh đạo và rà soát lại đội ngũ viên chức quản lý thuộc đơn vị, những trường hợp chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, lập danh sách báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam chậm nhất ngày 15/8/2014; trên cơ sở đó Bảo hiểm xã hội các tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để cử cán bộ đi học hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu. Việc hoàn thiện tiêu chuẩn còn thiếu đối với từng cán bộ phải thực hiện xong trước khi cán bộ đó đến thời điểm xem xét bổ nhiệm lại. Kể từ nay trở đi, khi xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình thủ tục hồ sơ theo quy định. Những trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì không xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

2. Thời gian bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định là 05 năm kể từ khi quyết định có hiệu lực. Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý phải bảo đảm ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến thời hạn bổ nhiệm lại.

3. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt, hằng năm, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội các tỉnh phải lập kế hoạch dự kiến bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm số viên chức quản lý cấp trưởng do Bảo hiểm xã hội Việt nam phê duyệt thay thế cán bộ nghỉ hưu, chuyển đổi vị trí đối với trường hợp đã giữ chức vụ 02 nhiệm kỳ liên tiếp thuộc đơn vị báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam (theo mẫu đính kèm). Trước 03 tháng tính đến thời điểm dự kiến bổ nhiệm, Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp báo cáo với Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về cán bộ dự kiến bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm. Văn bản của Bảo hiểm xã hội các tỉnh đề nghị xem xét phê duyệt cần gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước 01 tháng tính đến thời hạn có hiệu lực khi bổ nhiệm hoặc điều động bổ nhiệm cán bộ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu tại công văn này. Định kỳ báo cáo tình hình công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý và kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ quản lý của đơn vị về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 31/12 hằng năm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ và các Phó TGĐ;
- Thanh tra Bộ Nội vụ (để biết);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TCCB (10b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH…………
--------

Biểu số: 01

 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CẤP TRƯỞNG DỰ KIẾN ĐIỀU ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC
TRONG NĂM ……. VÀ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ DỰ KIẾN THAY THẾ
(Kèm theo công văn số ………….. ngày …. tháng …. năm …… của Bảo hiểm xã hội ………)

STT

Viên chức quản lý dự kiến điều động chuyển đổi vị trí

Viên chức quản lý dự kiến thay thế

Ghi chú

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Lý do chuyển đổi

Thời điểm bổ nhiệm lại

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ đang đảm nhiệm

Trình độ

Có hay không có trong quy hoạch

Chuyên môn

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước

Tin học

Ngoại ngữ

1

Nguyễn Văn A

1966

Trưởng Phòng K

Giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ

01/10/2014

Huỳnh Văn M

1969

Phó Trưởng Phòng K

Đại học chuyên ngành kinh tế

Trung cấp

chuyên viên

VP

B

X

 

Trần Văn C

1970

Giám đốc BHXH huyện D

Đại học chuyên ngành kế toán

Cao cấp

chuyên viên

VP

B

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Chú ý:

- Dự kiến cả viên chức thay thế có chức vụ tương đương và viên chức bổ nhiệm mới từ cấp phó lên cấp trưởng (cấp phó lên cấp trưởng phải có trong quy hoạch).

- Riêng năm 2014 báo cáo danh sách viên chức quản lý dự kiến điều động chuyển đổi vị trí và dự kiến cán bộ thay thế 6 tháng cuối năm 2014.

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH…………
--------

Biểu số: 02

 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CẤP TRƯỞNG VỀ HƯU NĂM …………………..
VÀ DỰ KIẾN VIÊN CHỨC QUẢN LÝ THAY THẾ
(Kèm theo công văn số ………………………… ngày ….. tháng …. năm ….. của Bảo hiểm xã hội ………….)

STT

Viên chức nghỉ hưu trong năm

Viên chức quản lý dự kiến thay thế

Ghi chú

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Thời điểm nghỉ hưu

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ đảm nhiệm

Trình độ

Có hay không có trong quy hoạch

Chuyên môn

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước

Tin học

Ngoại ngữ

1

Nguyễn Văn A

1954

Trưởng Phòng K

01/6/2014

Nguyễn Văn B

1968

Phó Trưởng Phòng K

ĐH chuyên ngành Tài chính

Cao cấp

Chuyên viên

B

B

X

 

Trần Văn C

1970

Giám đốc BHXH huyện G

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Cao cấp

Chuyên viên chính

VP

B

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Chú ý:

- Dự kiến cả viên chức thay thế có chức vụ tương đương và viên chức bổ nhiệm mới từ cấp phó lên cấp trưởng (cấp phó lên cấp trưởng phải có trong quy hoạch).

- Riêng năm 2014 báo cáo danh sách viên chức quản lý nghỉ hưu và dự kiến cán bộ thay thế 6 tháng cuối năm 2014.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2539/BHXH-TCCB năm 2014 chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.207

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125