Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2505/BHXH-PTHU Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Cao Văn Sang
Ngày ban hành: 16/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2505/BHXH-PTHU
V/v hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2010 - 2011

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Các Trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
- Căn cứ Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế”; Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-TC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính; Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/1/2010 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.
- Căn cứ kế hoạch số 5694/KH-UBND ngày 02/11/2009 của UBND Thành phố về kế hoạch triển khai Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2010 - 2011 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, MỨC ĐÓNG, PHƯƠNG THỨC ĐÓNG TIỀN BHYT

1. Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên (ngoại trừ những em đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác) đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đều là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc.

2. Mức đóng BHYT:

- Mức đóng BHYT năm học 2010 - 2011 là 262.800 đồng/12 tháng.

Trong đó:  + HSSV đóng: 184.000 đồng

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 78.800 đồng

- Đối với HSSV thuộc diện cận nghèo tại thành phố thì mua BHYT theo diện cận nghèo tại địa phương. Riêng HSSV diện cận nghèo ở các tỉnh, thành phố khác, nếu chưa mua BHYT tại địa phương (và có xác nhận của Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo địa phương) thì mức đóng là 131.400 đồng, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ phần còn lại.

- Đối với HSSV có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác: lưu học sinh; thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luật về sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân và cơ yếu; HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo… đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, nhà trường lập danh sách riêng kèm theo bản photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) theo dõi và tính chung vào tỷ lệ tham gia của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

3. Phương thức đóng: Các trường tổ chức thu tiền đóng BHYT-HSSV theo quy định tại Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ và chuyển nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội kèm danh sách HSSV tham gia BHYT (theo mẫu đính kèm).

II. PHẠM VI, QUYỀN LỢI BHYT:

1. Phạm vi bảo hiểm y tế HSSV bao gồm: Chăm sóc sức khỏe ban đầu - Khám chữa bệnh ngoại trú - Nội trú - Tai nạn giao thông.

2. Quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT:   

- Theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC.

- Học sinh, sinh viên được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến quận, huyện và tương đương.

- Thẻ BHYT có thời hạn sử dụng là 12 tháng từ 01/10/2010 đến 30/9/2011.

3. Trích, quản lý, sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu:

Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển về các trường theo quy định sau đây:

- Đợt 1: 10,8% tổng số tiền đóng BHYT trực tiếp của HSSV (bao gồm số tiền tương ứng của các học sinh đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác), ngay sau khi nhà trường chuyển tiền và danh sách đóng BHYT của HSSV cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

- Đợt 2: 10,8% tổng số tiền đóng BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ (bao gồm số tiền tương ứng của các học sinh đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác), ngay sau khi cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận được phần hỗ trợ từ cơ quan tài chính các cấp chuyển sang.

Các trường lập hồ sơ chuyển cho cơ quan Bảo hiểm xã hội (theo mẫu đính kèm), đồng thời với việc chuyển tiền, danh sách đóng BHYT của HSSV, để được nhận kịp thời khoản kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định trên đây.

Việc quản lý, sử dụng khoản kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, trước mắt các trường vẫn thực hiện theo mục 2, Phần I văn bản số 1324/LT-SGD-ĐT-BHXH ngày 08/7/2008, Hướng dẫn liên tịch Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

4. Hỗ trợ thu:

Trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trước mắt, các trường được nhận khoản kinh phí hỗ trợ thu tính bằng 2% trên tổng số tiền BHYT thực thu từ HSSV trong năm học 2010 - 2011, ngay khi nhà trường chuyển tiền và danh sách đóng BHYT cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Kể từ năm học 2010 - 2011, Bảo hiểm xã hội thành phố thống nhất phân cấp thu và phát hành thẻ BHYT HSSV như sau: nhà trường thực hiện BHXH cho CBCNV và giáo viên tại cơ quan Bảo hiểm xã hội nào thì đăng ký tham gia BHYT cho HSSV tại cơ quan Bảo hiểm xã hội đó.

2. Căn cứ các văn bản, tài liệu hướng dẫn, các thông báo, tờ rời… do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp, nhà trường tổ chức phổ biến đến HSSV và phụ huynh học sinh để phối hợp chặt chẽ với nhà trường triển khai thực hiện.

3. Các trường thành lập bộ phận thu BHYT HSSV như các năm học trước đây:

- Tổ chức thu tiền đóng BHYT của HSSV theo mức quy định.

- Lập danh sách học sinh sinh viên tham gia BHYT, bao gồm cả số HSSV đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác.

- Chuyển tiền đóng BHYT, hồ sơ, dữ liệu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để phát hành thẻ cho HSSV đồng thời tiếp nhận kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV.

Để bảo đảm việc phát hành thẻ BHYT cho HSSV trước ngày thẻ có hiệu lực là 01/10/2010, nhà trường cần nộp danh sách HSSV và chuyển nộp tiền vào tài khoản của cơ quan Bảo hiểm xã hội chậm nhất là ngày 20/09/2010 theo phân cấp.

Nhằm thực hiện tốt Luật bảo hiểm y tế, khi nhận được hướng dẫn này đề nghị Ban giám hiệu các trường phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, tổ chức cho HSSV tham gia BHYT theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Sở GD-ĐT (để phối hợp);
- Sở Y tế (để phối hợp);
- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện (để phối hợp);
- Các phòng chức năng BHXH TP;
- BHXH quận, huyện;  
- Lưu: VT, PTHU.

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HCM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP THAM GIA BHYT HỌC SINH SINH VIÊN

Đợt: …….. ngày …../……/20……

PHẦN KÊ KHAI CỦA NHÀ TRƯỜNG:

1. Tên trường: .........................................................................................................

Địa chỉ: ..................................... Phường xã: .......................... Quận, huyện:.............

Chủ quản: ................................................................................ Cấp:.........................

Điện thoại: ............................................................................... Fax:..........................

2. Tổng số HSSV của trường: .............................. (Tổng số lớp: ...............................)

Trong đó:

- HS Tiểu học: ........................ - HS Cấp II: .......................  - HS Cấp III.....................

- Đại học: ................................ - Cao đẳng: .......................  - TNCN: .........................

- Khác .......................................................

Số HSSV tham gia nhóm BHYT khác: ......... - Lũy kế HSSV tham gia nhóm BHYT khác:..............

3. Số HSSV tham gia đợt này: 

 

Lũy kế số tham gia:

 

4. Số tiền phải nộp đợt này:

HSSV tham gia

HSSV

x 183.960đ = ...............................................

 


Người lập bảng


Kế toán

Tp. HCM, ngày … tháng … năm 200…
Hiệu trưởng

 

PHẦN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN BHXH:

- Tổng số HSSV đề nghị cấp thẻ đợt này: .................................................

- Giá trị thẻ từ............................................. Đến: ...................................

- Tổng số tiền phải thu: ............................................................................

Trong đó: Số thu từ HSSV: ....................................................................

Số tiền được ngân sách hỗ trợ: ...............................................

- Đề nghị nhà trường chuyển khoản số tiền.................. đ. Vào tài khoản số:..............

- Số phiếu thu hoặc chứng từ đã chuyển nộp tiền: ........... Số tiền đã nộp: ................

 

Cán bộ thu
(Ký, họ tên)

Phòng thu
(Ký, họ tên)

Kế toán
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, đóng dấu)

 

Chủ quản:.................................................

Trường:....................................................

Lớp (Khóa; Khoa)......................................

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

NĂM HỌC 2010 - 2011

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nữ (X)

Nơi đăng ký KCB ban đầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Tổng số HSSV của lớp: ..............................

Trong đó:

- Số HSSV tham gia: ...............................................................................

- Số HSSV tham gia nhóm BHYT khác: ............................................. (Danh sách đính kèm)

Tổng số tiền thu:

- HSSV tham gia: ....................................... x 183.960đ = .....................................

 

Người lập bảng

Hiệu trưởng
(đóng dấu ký tên)

 

Lưu ý:

- Đề nghị nhà trường nhập danh sách các lớp vào đĩa mềm đúng mẫu trên và cung cấp kèm 02 bộ danh sách hoàn chỉnh.

 

Chủ quản:.................................................

Trường:....................................................

Lớp (Khóa; Khoa)......................................

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

(Nhóm đối tượng khác)

NĂM HỌC 2010 - 2011

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nữ (X)

Nhóm đối tượng

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Người lập bảng

Hiệu trưởng
(đóng dấu ký tên)

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BHXH tỉnh:............................

BHXH huyện:........................

Mẫu số C83-HD
(Ban hành theo QĐ số: 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng BTC)

 

BẢNG QUYẾT TOÁN KINH PHÍ
CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU TẠI Y TẾ TRƯỜNG HỌC

(Số thu từ học sinh, sinh viên)

Đợt ...….. năm ………..

Số ………….

Đơn vị sử dụng kinh phí: ........................................... Mã số đơn vị: .....................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Số hiệu tài khoản: ..................................................................................................

Mở tại: ...................................................................................................................

 

STT

Nội dung

Đơn vị đề nghị

Cơ quan BHXH duyệt

1

Tổng số người tham gia BHYT HSSV

 

 

2

Mức phí tham gia BHYT tại trường

 

 

3

Tổng số tiền BHYT đã đóng cho cơ quan BHXH

 

 

4

Số kinh phí CSSKBĐ được trích

 

 

5

Số người tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác

 

 

6

Số kinh phí CSSKBĐ được trích bổ sung: (6) = [(4)/(1)] x (5)   

 

 

7

Tổng số kinh phí CSSKBĐ: (7) = (4) + (6)  

 

 

Ý kiến của cơ quan BHXH: ......................................................................................

Ý kiến của nhà trường: ............................................................................................

 Kế toán

Ngày    tháng    năm 20…
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG KINH PHÍ
Hiệu trưởng

 

CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI:

 

 

Ngày    tháng    năm 20…

Cán bộ thu

Phụ trách thu BHYT

Kế toán trưởng

Giám đốc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2505/BHXH-PTHU ngày 16/08/2010 hướng dẫn bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2010 - 2011 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.997

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!