Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2219/BHXH-CĐBHXH năm 2015 hướng dẫn thực hiện theo Quyết định 919/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 2219/BHXH-CĐBHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Người ký: Bùi Ngọc Hà
Ngày ban hành: 09/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2219/BHXH-CĐBHXH
V/v hướng dẫn thực hiện theo Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo him xã hội các quận, huyện, thị xã;
- Các phòng nghiệp vụ.

 

Thực hiện Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, Quyết định số 488/QĐ-BHXH. Tiếp theo Công văn số 871/BHXH-CĐBHXH ngày 31/3/2014. Đ phù hợp với tình hình quản lý trên địa bàn thành phố, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội huyện) thực hiện một số nội dung cụ thể, như sau:

I. Một số nội dung về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 về việc ban hành Quy định về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH:

1. Bãi bỏ một số thành phn hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH:

a. Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau:

Quyết định (bản chính hoặc bản sao) của cấp có thẩm quyền cử đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài đối với trường hp người lao động m phải nghỉ việc trong thời gian được cử đi học tập, làm việc, công tác ở nước ngoài.

b. Hồ sơ giải quyết chế độ thai sản:

- Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (mẫu số 11A-HSB) đối với trường hp chỉ có người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản.

- Đơn của người lao động nữ sinh con hoặc đơn của người lao động nhận nuôi con nuôi (mẫu số 11B-HSB) đối với trường hợp người lao động nữ thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

a. Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động lập (mẫu C70a-HD) được thay thế bằng Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe” (đính kèm mẫu C70a-HD, danh mục ký hiệu viết tắt và nội dung hướng dn lập mu).

b. Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe được duyệt (C70b-HD) được thay thế bng Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe ính kèm mẫu C70b-HD, danh mục ký hiệu viết tắt và nội dung hướng dn lập mu).

c. Tại Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu C70b-HD) có bổ sung phần C, số liệu đưa vào phần này là qua kiểm tra, phát hiện các trường hp đã giải quyết chưa đúng phải bổ sung hoặc thu hồi kinh phí đã giải quyết của các đợt xét duyệt trước.

3. Sửa đổi về thời hạn tiếp nhận và giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe đối với cơ quan BHXH:

- Tối đa 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động lập.

- Lưu ý, khi tiếp nhận hồ sơ do người sử dụng lao động chuyển đến (gồm mẫu C70a-HD và các chứng từ kèm theo), sau khi kiểm tra đi chiếu từng h sơ với Danh sách đã giải quyết (mẫu C70b-HD) phải đóng dấu “ĐÃ DUYỆT” trên từng thành phần hồ sơ.

II. Một số nội dung về quản lý đối tượng:

- Bảo hiểm xã hội huyện có trách nhiệm xét duyệt Giấy truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH (mẫu số 19-CBH) theo đề nghị của người hưởng trong trường hợp người hưởng chưa đến nhận tiền từ 6 tháng trở lên hoặc người hưởng đề nghị truy lĩnh chế độ BHXH do đã hết thời hạn hưởng mà không còn tên trên danh sách chi trả, đồng thời chi trả ngay cho người hưởng số tiền được truy lĩnh, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị (mẫu 19-CBH).

- BHXH huyện thông báo cho người hưởng chế độ tuất (đối tượng đủ 15 tuổi) đã bị cắt, người hưởng nhận tiền qua thẻ ATM đã báo giảm trên bảng lương hoặc chuyển sang quản lý tại phường “00”, đến nhận những tháng chưa lĩnh tại BHXH huyện và đồng thời thực hiện báo tăng trở lại.

- Đối với những đối tượng đang tạm dừng chi trả do chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo theo Điều 62, Luật BHXH số 71/2006/QH11, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2015 thì thực hiện như Luật BHXH 2006. Từ tháng 01/2016 thực hiện theo Điều 64, Luật BHXH s 58/2014/QH13.

- Yêu cầu BHXH huyện tăng cường trách nhiệm quản lý người hưởng BHXH bao gồm cả người hưởng nhận chế độ bằng tiền mặt và người hưởng nhận chế độ qua tài khoản ATM, tăng cường phối hp với đại lý chi trả quản lý người hết điều kiện hưởng để giảm kịp thời.

Đ nghị Bảo hiểm xã hội huyện, các phòng nghiệp vụ thực hiện những nội dung trên và tổ chức triển khai hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quản lý kể từ ngày 01/10/2015. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về BHXH TP Hà Nội (các phòng liên quan) để tổng hợp báo cáo Giám đốc xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Các PGĐ (để chỉ đạo);
- Lưu: VT,
CĐBHXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Ngọc Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2219/BHXH-CĐBHXH năm 2015 hướng dẫn thực hiện theo Quyết định 919/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.141

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40