Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2036/BHXH-BC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 29/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2036/BHXH-BC
V/v: Hướng dẫn quản lý, chi trả các chế độ BHXH tự nguyện

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi : Bảo hiểm xã hội các tỉnh,  thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ về việc hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện; Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP nêu trên; trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, để đảm bảo việc quản lý, chi trả cho đối tượng hưởng BHXH được kịp thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạm thời hướng dẫn việc quản lý chi trả các chế độ BHXH tự nguyện như sau:

I. NỘI DUNG CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH TỰ NGUYỆN

1 Các chế độ BHXH hàng tháng

a) Lương hưu;

b) Trợ cấp tuất (định suất cơ bản, định suất nuôi dưỡng).

2. Các chế độ BHXH một lần

a) Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo Điều 72 Luật BHXH;

b) Trợ cấp một lần đối với người không đủ Điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng theo Điều 73 Luật BHXH;

c) Trợ cấp tuất một lần theo Điều 78 Luật BHXH;

d) Trợ cấp mai táng theo Điều 77 Luật BHXH.

3. Đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng hưởng lương hưu hàng tháng.

4. Lệ phí chi trả

5 . Chi phí khác (nếu có).

II. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ, SỔ VÀ MẪU BIỂU SỬ DỤNG TRONG CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH TỰ NGUYỆN

Để quản lý chi trả các chế độ BHXH tự nguyện, thực hiện ghi chép, mở sổ, lập báo cáo theo các mẫu dưới đây:

1. Sử dụng mẫu C72a-HD, C72b-HD, C72C-HD, C73-HD, C74-HD, C75- HD, C76-HD ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ Tài chính để lập danh sách chi trả cho đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tự nguyện hàng tháng, tạm ứng và thanh quyết toán với đại diện chi trả, tổng hợp danh sách thu hồi kinh phí chi BHXH tự nguyện.

2. Sử dụng hệ thống mẫu biểu ban hành kèm theo Quyết định số 845/QĐ- BHXH ngày 18/6/2007  của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  để quản lý, chi trả các chế độ BHXH tự nguyện. Nội dung chi BHXH tự nguyện được phản ánh, tổng hợp vào các biểu mẫu sử dụng để quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH do nguồn quỹ BHXH đảm bảo, trong đó có một số mẫu biểu được sửa đổi (mẫu đính kèm) cụ thể như sau:

- Bổ sung nội dung đối tượng, số tiền hưởng chế độ BHXH tự nguyện vào các mẫu số 2-CBH, 6-CBH, 8a-CBH, 8b-CBH, 9a-CBH, 9b-CBH, 10-CBH, 11- CBH, 12-CBH, 13-CBH;

- Bổ sung phần tổng hợp chi BHXH tự nguyện vào các mẫu số lb-CBH, 3b-CBH, 4b-CBH, 5-CBH;

- Mở trang theo dõi đối tượng hưởng chế độ BHXH tự nguyện hàng tháng tạm dừng in danh sách chi trả tại sổ S01-CBH.

3. Căn cứ vào Quyết định và Danh sách hưởng trợ cấp BHXH tự nguyện một lần (mẫu số 12-HTN) quy định tại Công văn số 1564/BHXH-BT ngày 02/6/2008 để chi trả cho đối tượng hưởng các chế độ BHXH tự nguyện một lần. Cuối năm, tổng hợp số chưa trả vào mẫu 8b-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007  của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

III. QUẢN LÝ, TỔ CHỨC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH TỰ NGUYỆN

1.Quy định về phân cấp chi trả, lập dự toán, quản lý tổ chức chi trả và trách nhiệm của BHXH tỉnh, BHXH huyện, đại diện chi trả xã và đối tượng hưởng đối với quản lý, chi trả các chế độ BHXH tự nguyện được thực hiện tương tự như quy định tại phần IV của Quy định quản lý, chi trả các chế độ BHXH bắt buộc ban hành kèm theo Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

2. BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện trích lệ phí chi BHXH tự nguyện bằng mức trích lệ phí chi quy định cho số chi từ nguồn quỹ BHXH và sử dụng lệ phí theo hướng dẫn tại Công văn số 3491/BHXH-BC ngày 23/9/2005 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Việc quản !ý, chi trả các chế độ BHXH tự nguyện theo hướng dẫn trên được thực nện thống nhất từ ngày 01/01/2009. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;  
- TGĐ, các PTGĐ;  
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Lưu: VT, BC (2).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2036/BHXH-BC ngày 29/06/2009 về việc hướng dẫn quản lý, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.480

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!