Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1722/UBND-VX 2015 xử lý nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp Hà Nội

Số hiệu: 1722/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 13/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1722/UBND-VX
V/v tăng cường các biện pháp xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Bảo hiểm xã hội, Công an, Thanh tra, Tòa án, Cục Thuế, Cục Thi hành án dân sự, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Thành phố, Ban quản lý các KCN và chế xuất Thành phố;
- Liên đoàn lao động Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

 

Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, quyền lợi của người lao động ngày càng được đảm bảo, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn thủ đô. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Đ tăng cường các biện pháp xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động, y ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở lao động Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố, Chi nhánh ngân hàng nhà nước Thành phố xây dựng quy chế cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản đ thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả về bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18 tháng 02 năm 2008 của liên bộ lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài Chính - Ngân hàng Nhà nước Việt nam;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo điều 138 Luật Bảo hiểm xã hội, nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ và ra quyết định áp dụng biện pháp buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi đối với các doanh nghiệp vi phạm luật bảo him xã hội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc phòng lao động thương binh và xã hội quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN của các doanh nghiệp trên địa bàn;

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Thanh tra Thành phố, SY tế, Cục Thuế Thành phố thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động.

2. Sở Y tế

- Chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật BHYT trên địa bàn.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 của chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo him y tế.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc phòng y tế quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn;

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Thanh tra Thành phố, Cục Thuế Thành phố thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động.

3. Bảo hiểm xã hội Thành phố

- Là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị, doanh nghiệp;

- Phối hợp với SLao động Thương binh và Xã hội và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Thành phố xây dựng quy chế phối hợp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản để thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả về lao động, bảo him xã hội đối với các cá nhân, tổ chức trên địa bàn Thành phố;

- Hàng quý, thống kê danh sách đơn vị, doanh nghiệp và số nợ BHXH, BHYT, BHTN chuyển Tổ công tác liên ngành Thành phố, Sở lao động thương binh và xã hội, ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất đ tiến hành rà soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp báo cáo tình hình nợ BHXH, BHYT, BHTN và đề xuất biện pháp giải quyết đối với người lao động trong các đơn vị không còn giao dịch hoặc không còn hoạt động hoặc có chủ bỏ trốn;

- Chủ động lập hồ sơ khởi kiện ra Tòa án đối với những đơn vị, doanh nghiệp chây ỳ, nợ tiền BHXH với số lượng lớn, thời gian nợ kéo dài;

- Chỉ đạo BHXH quận, huyện, thị xã phối hợp với các phòng chuyên môn của quận, huyện, thị xã thực hiện các biện pháp xử lý đối với các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT.

- Hàng năm, tổ chức tổng kết thi đua khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức (cả trong và ngoài ngành) tích cực thu hồi nợ đọng.

4. Cục thuế Thành phố

- Chủ động trong việc thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc xác định các khoản chi về BHXH, BHYT, BHTN được tính là chi phí hợp lý của các doanh nghiệp;

- Cung cấp danh sách các đơn vị, doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh cho cơ quan BHXH đ kịp thời giải quyết quyền lợi cho người lao động;

- Chỉ đạo Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan BHXH trong việc thu hồi nợ và cung cấp danh sách các đơn vị, doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn để kịp thời giải quyết quyền lợi cho người lao động;

- Phối hợp với bảo hiểm xã hội Thành phố, Liên đoàn lao động Thành phố, SLao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra Thành phố thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động.

5. Thanh tra Thành phố

- Đẩy mạnh hoạt động của tổ công tác liên ngành, thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động;

- Chỉ đạo Thanh tra các quận, huyện, thị xã tiến hành thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn;

- Phối hợp với BHXH Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, SLao động Thương binh và Xã hội, Cục Thuế Thành phố thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động.

6. Tòa án nhân dân Thành phố

Thụ lý, xét xử và chỉ đạo tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã phi hợp với cơ quan BHXH tiến hành thụ lý, xét xử đối với những đơn vị, doanh nghiệp cố tình chây ỳ, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn đã được cơ quan BHXH khởi kiện.

7. Cục thi hành án dân sự Thành phố

Thi hành các bản án và chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan BHXH tiến hành thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật khi cơ quan BHXH có đơn yêu cầu.

8. Công an Thành phố

- Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ đ thông báo kịp thời cho BHXH Thành phố về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT;

- Phối hợp chặt chẽ với BHXH Thành phố, BHXH các quận, huyện, thị xã đy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và tích cực phát hiện, đu tranh phòng, chng tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT để có biện pháp phối hp xử lý theo pháp luật một cách có hiệu quả.

- Chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan BHXH đy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

9. Sở tài chính

- Cấp kinh phí Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT kịp thời theo đúng quy định tại khoản 9 Điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.

- Chỉ đạo phòng Tài chính quận, huyện, thị xã chuyển kinh phí kịp thời, đúng quy định.

10. Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất

- Phối hợp với cơ quan BHXH hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, BHYT; đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT.

- Tổng hợp danh sách các đơn vị, doanh nghiệp không còn hoạt động, phối hợp với cơ quan BHXH có biện pháp giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Chỉ đạo ban quản lý các cụm công nghiệp và chế xuất quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan BHXH xác định tình trạng hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp (hoạt động, ngừng hoạt động, chủ bỏ trn…).

11. Chi nhánh ngân hàng nhà nước Thành phố

- Phối hợp với SLao động Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội Thành phố xây dựng quy chế phối hợp cưng chế khấu trừ tin từ tài khoản đ thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả về lao động, bảo hiểm xã hội đối với các cá nhân, tổ chức trên địa bàn Thành phố;

- Chỉ đạo và hướng dẫn các Ngân hàng thương mại thực hiện trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động khi đã có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18 tháng 02 năm 2008 của liên BLao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động đ nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh.

12. Đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố

- Chỉ đạo công đoàn cơ sở tuyên truyền ph biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến người sử dụng lao động và người lao động.

- Phối hợp với BHXH Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Thuế, Thanh tra Thành phố, SY tế tham gia các hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động.

- Khởi kiện các đơn vị sử dụng lao động không thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

13. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã (UBND huyện)

- Thành lập Đoàn Kiểm tra Liên ngành do Thanh tra huyện làm trưởng đoàn;

- Chỉ đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra huyện, Phòng Y tế phối hợp với BHXH quận, huyện, thị xã tiến hành thanh, kiểm tra và đề xuất các hình thức xử lý đối với những đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn;

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và y ban nhân dân xã, phường phối hợp với BHXH huyện xác định tình trạng doanh nghiệp (hoạt động, ngừng hoạt động, chủ bỏ trốn) để đề xuất biện pháp giải quyết quyền lợi cho người lao động;

- Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với BHXH huyện, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra huyện tiến hành thanh, kiểm tra và khởi kiện những đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN ra Tòa án theo quy định;

- Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

y ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, Bảo hiểm xã hội Thành phố, y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo y ban nhân dân Thành phố (qua BHXH Thành phố) xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam(để b.cáo);
- C
hủ tịch UBND TP (để b.cáo);
-
PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- VPUBTP: CVP, PCVP Đỗ Đình Hồng, Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, VX(Tue).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1722/UBND-VX ngày 13/03/2015 tăng cường biện pháp xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.283

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!