Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 116/BHXH-CSXH sửa đổi Công văn 1615/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện thu – chi bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 116/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 15/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 116/BHXH-CSXH
V/v : sửa đổi, bổ sung một số điểm tại công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 về hướng dẫn thực hiện thu – chi bảo hiểm thất nghiệp

Hà nội, ngày 15 tháng 1 năm 2010

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thống nhất thực hiện nội dung về chi bảo hiểm thất nghiệp quy định tại công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về thực hiện thu – chi bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điểm tại mục IV Phần II (Quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp) công văn số 1615/BHXH-CSXH như sau:

1.Sửa đổi, bổ sung nội dung a tiết 3.1.1.1 điểm 3.1.1 khoản 3 như sau:

“a. Hàng tháng, Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội căn cứ vào danh sách chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của tháng trước (mẫu số C72a-HD) và các quyết định, thông báo theo mẫu số 3, 5, 12, 13, 14 (ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH) do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chuyển đến để thực hiện:

- Lập các mẫu số 11-CBH, 13-CBH; C72a-HD (hoặc C72c-HD); 2-CBH, 3b-CBH, 5-CBH;

- Chuyển phòng Kế hoạch-Tài chính trước ngày 28 hàng tháng mẫu số 2-CBH, 3b-CBH, 5-CBH;

- Chuyển Bảo hiểm xã hội huyện trước ngày 30 hàng tháng mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD), 2-CBH, 11-CBH, 13-CBH;

Căn cứ vào Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu số 17-CBH) của người hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc đối tượng đã đưa ra khỏi danh sách chi trả hàng tháng nhưng còn tiền trợ cấp được lĩnh theo chế độ quy định để lập Phiếu truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu số 16-CBH) chuyển Bảo hiểm xã hội huyện chi trả;

- Theo dõi đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần, đối tượng tạm dừng, chấm dứt, hết hạn hưởng để đưa ra khỏi danh sách chi trả hàng tháng;

- Căn cứ quá trình đóng, hưởng BHTN theo Sổ BHXH của người hưởng BHTN (do Bảo hiểm xã hội huyện chuyển đến) thực hiện kiểm tra, đối chiếu với danh sách chi trả đã tổng hợp theo quyết định hưởng của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về điều kiện hưởng trợ cấp, mức trợ cấp, thời gian được hưởng trợ cấp của người lao động. Qua kiểm tra, đối chiếu, nếu phát hiện có trường hợp chưa đúng thì tạm thời chưa thực hiện chi trả tiếp trợ cấp thất nghiệp và làm ngay văn bản trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; ý kiến giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là căn cứ để tiếp tục thực hiện.

- Thực hiện xác nhận vào Sổ BHXH việc hưởng chế độ BHTN theo quy định và trả lại Sổ BHXH cho Bảo hiểm xã hội huyện.

- Chuyển toàn bộ dữ liệu chi BHTN cho Phòng Công nghệ thông tin vào ngày cuối tháng.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 3.2.1 khoản 3 như sau:

“3.2.1.Quản lý và tổ chức chi trợ cấp thất nghiệp hàng tháng:

a. Căn cứ vào Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp do người hưởng trợ cấp thất nghiệp xuất trình, trong thời hạn chậm nhất là 3 ngày làm việc, Bảo hiểm xã hội huyện cấp thẻ BHYT cho đối tượng, thời hạn sử dụng là thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng; đồng thời sao lại Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp để lưu vào hồ sơ cấp thẻ BHYT;

b. Tiếp nhận Sổ BHXH từ người hưởng trợ cấp thất nghiệp; viết giấy hẹn trả lại Sổ BHXH cho người lao động trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận và thông báo thời gian, địa điểm chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp; chuyển Bảo hiểm xã hội tỉnh Sổ BHXH để xác nhận việc hưởng chế độ BHTN và nhận lại Sổ BHXH để trả cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp;

c. Hàng tháng, căn cứ mẫu số C72a-HD hoặc C72c-HD; mẫu số 2-CBH, 11-CBH, 13-CBH, 16-CBH do Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển đến để thực hiện chi trả trực tiếp hoặc ủy quyền cho đại diện chi trả xã chi trả cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp;

d. Việc chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, tạm ứng, quyết toán, cấp tiền chi trả, quản lý người hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện tương tự quy định quản lý, chi trả các chế độ BHXH bắt buộc ban hành theo Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

e. Căn cứ vào mẫu số 13-CBH do Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển đến và số tiền đã chi trả sai, thực hiện thu hồi kinh phí chi trợ cấp thất nghiệp, lập mẫu số C75-HD chuyển Bảo hiểm xã hội tỉnh."

3. Sửa đổi, bổ sung điểm 3.4.1 khoản 3 như sau:

"3.4. 1. Người hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng:

- Nộp Sổ BHXH và xuất trình Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp ngay sau khi nhận cho Bảo hiểm xã hội huyện nơi nhận trợ cấp ghi trong quyết định; nhận thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội huyện cấp để sử dụng;

-Nhận lại sổ BHXH sau khi đã được xác nhận về việc hưởng chế độ BHTN từ Báo hiểm xã hội huyện nơi đã nộp theo giấy hẹn;

- Hàng tháng, người hưởng trợ cấp thất nghiệp đến nhận trợ cấp thất nghiệp tại điểm chi trả do đại diện chi trả xã hoặc do cơ quan Bảo hiểm xã hội thông báo. Nếu không trực tiếp nhận tiền thì phải ủy quyền cho người khác lĩnh thay (Mẫu số 18a-CBH), người lĩnh thay có trách nhiệm nộp giấy lĩnh thay trợ cấp thất nghiệp cho đại diện chi trả xã hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi trực tiếp chi trả và báo giảm kịp thời khi người hưởng từ trần, nếu thực hiện sai phải bồi hoàn cho quỹ BHXH. Khi đến nhận trợ cấp thất nghiệp, người hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc người lĩnh thay phải ký nhận vào mẫu số C72a-HD đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng hoặc mẫu số C72c-HD đối với người được điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng."

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phân cấp cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với nhóm đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp ngay từ tháng 01 năm 2010.

Đề nghị Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 và văn bản này để triển khai thực hiện; chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thống nhất về thời gian, cách thức trao đổi, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, chứng từ chi trả trợ cấp thất nghiệp đảm bảo thuận tiện, kịp thời cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp và giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện BHTN. Nếu có vướng mắc, phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Các Bộ: LĐTBXH, Tài chính;
- HĐQL BHXH VN; 
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố;
- Lưu VP,CSXH

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 116/BHXH-CSXH sửa đổi Công văn 1615/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện thu – chi bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.430
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109