Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1155/BHXH-CSYT năm 2019 về giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế khi người bệnh chuyển tuyến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1155/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 11/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Giải quyết quyền lợi BHYT khi người bệnh chuyển tuyến

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 1155/BHXH-CSYT về giải quyết quyền lợi BHYT khi người bệnh chuyển tuyến. Theo đó:

Hiện nay, một số cơ sở KCB tiếp nhận người bệnh chuyển tuyến khi tra cứu trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT không thấy lịch sử KCB nên không giải quyết hưởng BHYT.

Về việc này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

- Các cơ sở KCB nơi tiếp nhận người chuyển tuyến từ chối giải quyết hưởng BHYT hoặc yêu cầu người bệnh quay về cơ sở KCB nơi chuyển tuyến để xác nhận mức hưởng BHYT là không đúng quy định, không đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT.

- Trường hợp cơ sở KCB tra cứu trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT không thấy lịch sử KCB của người bệnh tại cơ sở KCB nơi chuyển tuyến thì:

+ Vẫn phải căn cứ vào Giấy chuyển tuyến BHYT để giải quyết quyền lợi cho người có thẻ BHYT theo quy định hiện hành.

+ Đồng thời, đề nghị cơ sở KCB gửi dữ liệu điện tử phục vụ quản lý KCB BHYT ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh … của người bệnh theo đúng quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 21 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018.

Công văn 1155/BHXH-CSYT được ban hành ngày 11/4/2019.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1155/BHXH-CSYT
V/v gii quyết quyền lợi BHYT khi người bệnh chuyển tuyến

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương:
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- B
o hiểm xã hội Công an nhân dân.
(sau đ
ây gọi chung là Bảo him xã hội tỉnh)

Bo him xã hi (BHXH) Việt Nam nhận Công văn số 365/CV-BVBM ngày 01/4/2019 về việc tra cu thông tin chuyển tuyến trên Cổng tiếp nhận của Hệ thng thông tin giám định bo him y tế (BHYT). Theo phn ánh của Bệnh viện Bạch Mai, hàng ngày Bệnh viện tiếp nhn nhiều trưng hp người bệnh được chuyn tuyến khám, chữa bệnh (KCB) BHYT đến cơ sKCB khác (đặc biệt là Bnh viện Phi Trung ương) quay lại u cầu xác nhận về mức hưng BHYT tại Bệnh viện để các cơ s KCB đang thực hiện theo Điểm 3.2 Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 ca BHXH Vit Nam. Đồng thời, thời gian qua BHXH Việt Nam cũng nhận được ý kiến phn ánh của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) về việc một số cơ sở khám bệnh, cha bệnh (KCB) nơi tiếp nhận người bệnh chuyn tuyến KCB ĐHYT khi tra cu trên Cng tiếp nhận ca Hệ thống thông tin giám định BHYT không thy lịch sKCB ở cơ sKCB nơi chuyển tuyến nên không giải quyết quyn lợi hưng BHYT theo quy đnh. Về việc này, Bo him xã hi Việt Nam có ý kiến như sau:

Điểm 3.2 Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 ca BHXH Việt Nam hướng dẫn cơ sở tuyến trên tra cu lch sử KCB của người bệnh đ có thêm thông tin làm căn cứ gii quyết quyn lợi cho người có thBHYT trong trường hợp được chuyển tuyến theo quy định tại Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Vì vy, các cơ sở KCB nơi tiếp nhn người bệnh chuyển tuyến t chi gii quyết hưng BHYT hoặc yêu cầu người bệnh quay về cơ s KCB nơi chuyn tuyến đxác nhận mc hưng BHYT tại bệnh viện là không đúng các quy định hiện hành về KCB BHYT và hướng dn tại Điểm 3.2 Công văn số 4996/BHXH-CSYT nêu trên, gây phin hà và không đảm bo quyn lợi cho người c th BHYT khi đi KCB.

Để đảm bảo quyền lợi KCB BHYT, giảm phiền hà và không phát sinh thêm thủ tục hành chính cho người bệnh BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh có văn bản đề nghị các cơ sở KCB BHYT chấm dứt ngay tình trạng nêu trên, giải quyết quyền lợi hưởng BHYT cho người tham gia BHYT theo đúng các quy định về KCB BHYT. Trường hợp cơ sở KCB tra cứu trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT không thấy lịch sử KCB của người bệnh tại cơ sở KCB nơi chuyển tuyến thì vẫn phải căn cứ vào Giấy chuyển tuyến BHYT để giải quyết quyền lợi cho người có thẻ BHYT theo quy định hiện hành. Đồng thời đề nghị cơ sở KCB thực hiện việc gửi dữ liệu điện tử phục vụ quản lý KCB BHYT ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú hoặc kết thúc đợt điều trị nội trú của người bệnh theo đúng quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Đề nghị BHXH các tỉnh khẩn trương thực hiện, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam những khó khăn vướng mắc để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Bệnh viện Bạch Mai;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1155/BHXH-CSYT năm 2019 về giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế khi người bệnh chuyển tuyến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.971

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98