Tiêu chuẩn Kiểm tra viên chính của Đảng mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
27/11/2022 08:00 AM

Xin cho tôi hỏi Kiểm tra viên cao cấp của Đảng là ai? Cá nhân đạt ngạch Kiểm tra viên chính của Đảng phải đáp ứng các tiêu chuẩn như thế nào? - Hồng Hương (Cà Mau)

Tiêu chuẩn Kiểm tra viên chính của Đảng mới nhất

Tiêu chuẩn Kiểm tra viên chính của Đảng mới nhất

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Kiểm tra viên chính của Đảng là ai?

Theo điểm a khoản 2 Mục II Phần A Quy định ban hành kèm theo Quyết định 505-QĐ/UBKTTW năm 2022, Kiểm tra viên chính của Đảng là cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan ủy ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương (thuộc khối hành chính, sự nghiệp) trở lên.

Kiểm tra viên chính của Đảng được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở một hoặc một số địa phương, đơn vị; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chuyên đề hoặc đảm nhiệm những nhiệm vụ được giao khác về công tác kiểm tra, giám sát.

2. Tiêu chuẩn Kiểm tra viên chính của Đảng mới nhất

2.1. Tiêu chuẩn chung Kiểm tra viên chính của Đảng

Theo Mục I Phần A Quy định ban hành kèm theo Quyết định 505-QĐ/UBKTTW năm 2022, tiêu chuẩn chung Kiểm tra viên viên của Đảng được quy định như sau:

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Có tinh thần yêu nước, trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm; tuân thủ các quy định tại Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi 2019).

- Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo, tận tụy công tác, yêu ngành, yêu nghề, liêm khiết, trung thực, giữ gìn đoàn kết, thống nhất, không cơ hội; gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị và cơ sở.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

- Có phương pháp làm việc khoa học, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; có bản lĩnh vững vàng, thận trọng, công minh, khách quan trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; dũng cảm, kiên quyết bảo vệ cái đúng.

- Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công, có kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật. Có chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát.

- Có sức khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm bổ nhiệm ngạch kiểm tra Đảng.

2.2 Tiêu chuẩn cụ thể Kiểm tra viên chính của Đảng

* Tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ

- Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng giải quyết công việc có liên quan đến phần việc được phân công.

- Có kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật, hiểu rõ nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quy chế làm việc, mối quan hệ công tác, tình hình xây dựng Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội; tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước; tình hình quốc tế có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.

- Nắm chắc những nội dung cơ bản về quy trình, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và phần nghiệp vụ được phân công; có kiến thức khoa học, công nghệ phổ thông liên quan. Nắm chắc các thể thức văn bản hành chính.

- Có kỹ năng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chỉ đạo, tổ chức phối hợp triển khai công việc; khả năng tổng kết, đề xuất chủ trương, giải pháp cần thiết đối với những vấn đề mới nảy sinh. Có kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Có năng lực nghiên cứu, xây dựng đề án cấp cơ sở; tham gia nghiên cứu đề tài, đề án cấp tỉnh, thành; cấp ban, bộ, ngành Trung ương; khả năng biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ.

(Theo điểm c khoản 2 Mục II Phần A Quy định ban hành kèm theo Quyết định 505-QĐ/UBKTTW năm 2022)

* Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

- Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc chương trình tương đương trung cấp lý luận chính trị trở lên.

- Có chứng chỉ, chứng nhận chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; trình độ tin học, ngoại ngữ theo quy định của ngạch chuyên viên chính.

(Theo điểm d khoản 2 Mục II Phần A Quy định ban hành kèm theo Quyết định 505-QĐ/UBKTTW năm 2022)

Thanh Rin

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,544

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn