Thủ tục đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
10/08/2022 09:13 AM

“Cho tôi hỏi việc đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ được tiến hành theo trình tự, thủ tục nào?” – Hà Linh (Cà Mau)

Thủ tục đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ

Thủ tục đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ

1. Các mức đánh giá xếp loại cán bộ

Theo khoản 3 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 thì căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ được xếp loại chất lượng theo các mức như sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Hoàn thành nhiệm vụ;

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

Xem thêm: Tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ

2. Thủ tục đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ

Theo Điều 17 Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại cán bộ được thực hiện theo các bước sau đây:

- Bước 1: Cán bộ tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Cán bộ làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu quy định.

Mẫu báo cáo tự đánh giá của cán bộ

- Bước 2: Nhận xét, đánh giá cán bộ

+ Tổ chức cuộc họp tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức nơi cán bộ công tác để nhận xét, đánh giá đối với cán bộ. Cán bộ trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

+ Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ quyết định việc lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp của cán bộ được đánh giá.

- Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cùng cấp nơi cán bộ công tác.

- Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ

+ Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan quản lý cán bộ tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với cán bộ.

+ Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ.

- Bước 5: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ

Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thông báo bằng văn bản cho cán bộ và thông báo công khai về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.

3. Nội dung đánh giá xếp loại cán bộ

Theo Điều 28 Luật Cán bộ, công chức 2008 thì cán bộ được đánh giá theo các nội dung sau đây:

- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

- Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

- Tinh thần trách nhiệm trong công tác;

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ

Theo khoản 2, 3 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định như sau:

- Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ được lưu vào hồ sơ cán bộ, thông báo đến cán bộ được đánh giá và công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác.

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

>>> Xem thêm: Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022 như thế nào?

Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ năm 2022? Trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại hằng năm đối với cán bộ như thế nào?

Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ra sao theo quy định hiện hành? Chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là như thế nào?

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,687

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn