Hướng dẫn xếp lương của công chức chuyên ngành thi hành án dân sự từ 18/5/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
12/04/2024 09:15 AM

Tôi muốn biết lương của công chức chuyên ngành thi hành án dân sự được xếp như thế nào? – Hồng Phước (Bình Phước)

Hướng dẫn xếp lương của công chức chuyên ngành thi hành án dân sự từ 18/5/2024

Hướng dẫn xếp lương của công chức chuyên ngành thi hành án dân sự từ 18/5/2024 (Hình từ Interet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 03/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2024/TT-BTP quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự.

Mã số ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự mới nhất

Các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự mới nhất sẽ có các mã số như sau:

- Chấp hành viên cap cấp - Mã số: 03.299

- Chấp hành viên trung cấp - Mã số: 03.300

- Chấp hành viên sơ cấp - Mã số: 03.301

- Thẩm tra viên cao cấp thi hành án - Mã số: 03.230

- Thẩm tra viên chính thi hành án - Mã số: 03.231

- Thẩm tra viên thi hành án - Mã số: 03.232

- Thư ký thi hành án - Mã số: 03.302

- Thư ký trung cấp thi hành án - Mã số: 03.303

(Điều 3 Thông tư 02/2024/TT-BTP)

Hướng dẫn xếp lương của công chức chuyên ngành thi hành án dân sự từ 18/5/2024

Theo đó, lương của công chức chuyên ngành thi hành án dân sự sẽ được xếp như sau:

Công chức chuyên ngành thi hành án dân sự được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 17/2013/NĐ-CP) như sau:

- Ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án được áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm A3.1;

- Ngạch Chấp hành viên trung cấp, Thẩm tra viên chính thi hành án được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.1;

- Ngạch Chấp hành viên sơ cấp, Thẩm tra viên thi hành án, Thư ký thi hành án được áp dụng hệ số lương công chức loại Al;

- Ngạch Thư ký trung cấp thi hành án được áp dụng hệ số lương công chức loại B.

(Điều 13 Thông tư 02/2024/TT-BTP)

Tiêu chuẩn chung đối với công chức chuyên ngành thi hành án dân sự

Người làm công chức chuyên ngành thi hành án dân sự phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung như sau:

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan.

- Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; lịch sự, văn hóa và chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân.

- Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Chính phủ.

(Điều 4 Thông tư 02/2024/TT-BTP)

Xem thêm tại Thông tư 02/2024/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 18/5/2024.

Đồng thời thay thế Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 08/2020/TT-BTP).

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 481

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn