04 chính sách mới về cơ cấu tổ chức một cơ quan, đơn vị sự nghiệp

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
25/08/2022 15:13 PM

Quy định, chính sách liên quan đến cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ có những thay đổi nào trong tháng 9/2022? - Minh Hùng ( Đồng Nai)

04 chính sách mới về cơ cấu tổ chức một cơ quan, đơn vị sự nghiệp

04 chính sách mới về cơ cấu tổ chức một cơ quan, đơn vị sự nghiệp

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Bổ sung đối tượng của Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp ngành tài nguyên và môi trường

Đây là nội dung tại Thông tư 09/2022/TT-BTNMT quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Cụ thể, bổ sung đối tượng của Hội đồng quản lý ĐVSN ngành TN&MT như sau:

(1) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

(2) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

(3) Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc đối tượng tại (1) và (2) được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý này được thực hiện theo hướng dẫn của bộ, quản lý ngành, lĩnh vực.

(4) Thông tư này không áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

(5) Hội đồng trường thuộc các cơ sở giáo dục được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản lý theo quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP.

(So với hiện hành, Thông tư 18/2018/TT-BTNMT thì đối tượng của Hội đồng quản lý ĐVSN ngành TN&MT bao gồm:

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Không áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong lực lượng vũ trang nhân dân.)

Thông tư 09/2022/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 20/9/2022.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh

Đây là nội dung được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tại Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có chức năng tuyển chọn, đào tạo chuyên môn, huấn luyện vận động viên thể thao;

Tổ chức tập luyện thể dục, biểu diễn và thi đấu thể thao; phối hợp hướng dẫn thực hiện phong trào thể dục, thể thao cho mọi người; thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Theo đó, về cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh được quy định như sau:

- Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định; Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

- Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có phòng Hành chính, Tổng hợp và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

+ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng người làm việc và tính chất, đặc điểm, điều kiện thực tế, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Việc thành lập phòng và số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Nghị định 120/2020/NĐ-CP.

Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 10/9/2022.

3. Chuyển đổi vị trí công tác với cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo và viên chức thuộc lĩnh vực đầu tư

Chuyển đổi vị trí công tác với cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo và viên chức thuộc lĩnh vực đầu tư là điểm mới tại Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/8/2022 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đầu tư ở địa phương.

Theo đó, danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực đầu tư phải thực hiện định kỳ chuyển đổi bao gồm:

- Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài.

- Thẩm định dự án.

- Đấu thầu và quản lý đấu thầu.

- Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn.

- Quản lý quy hoạch.

- Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất - khu kinh tế.

- Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh.

- Quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Ngoài ra, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc quy định tại Điều 2 của Thông tư này là từ đủ 03 năm đến 05 năm.

Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 30/9/2022.

4. 03 điều kiện bảo đảm hoạt động của Ban Công tác đại biểu

Ngày 11/7/2022, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 21/2022/UBTVQH15 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu.

Theo đó, Ban Công tác đại biểu là cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu, công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện các chức năng khác theo phân công của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, 03 điều kiện bảo đảm hoạt động của Ban Công tác đại biểu bao gồm:

- Tham mưu, giúp việc cho Ban Công tác đại biểu là các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, trực tiếp là Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử.

- Ban Công tác đại biểu có con dấu theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm khác cho hoạt động của Ban Công tác đại biểu do Văn phòng Quốc hội bảo đảm.

Nghị quyết 21/2022/UBTVQH15 có hiệu lực từ ngày 01/9/2022.

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,951

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn