Quy trình lập quy hoạch ứng dụng năng lượng nguyên tử

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
29/07/2022 11:50 AM

Quy trình lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử được quy định tại Thông tư 09/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022.

Quy trình lập quy hoạch ứng dụng năng lượng nguyên tử

Quy trình lập quy hoạch ứng dụng năng lượng nguyên tử

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Năng lượng nguyên tử 2008 thì năng lượng nguyên tử được quy định như sau:

Năng lượng nguyên tử là năng lượng được giải phóng trong quá trình biến đổi hạt nhân bao gồm năng lượng phân hạch, năng lượng nhiệt hạch, năng lượng do phân rã chất phóng xạ; là năng lượng sóng điện từ có khả năng ion hóa vật chất và năng lượng các hạt được gia tốc.

Cụ thể, về quy trình lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử như sau:

- Bước 1: Xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết tổ chức lập quy hoạch.

- Bước 2: Lựa chọn tổ chức tư vấn, thuê chuyên gia.

- Bước 3: Xây dựng nội dung quy hoạch:

+ Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin khai thác hệ thống thông tin và CSDL liên quan đến quy hoạch;

+ Rà soát, đánh giá quy hoạch thời kỳ trước (bao gồm phân tích, đánh giá thực trạng các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố; đánh giá liên kết ngành, liên kết vùng,...)

+ Dự báo triển vọng, nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực trong thời kỳ quy hoạch;

+ Xác định quan điểm và mục tiêu phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử;

+ Định hướng phát triển các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo;

+ Danh mục chương trình, dự án quan trọng, ưu tiên;

+ Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện;

+ Xây dựng hồ sơ quy hoạch.

- Bước 4: Gửi xin ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan và hoàn thiện hồ sơ lập  quy hoạch.

- Bước 5: Thẩm định quy hoạch;

- Bước 6: Hoàn thiện, trình phê duyệt quy hoạch.

Theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2022/TT-BKHCN thì đối tượng áp dụng và nội dung lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử như sau:

- Đối tượng lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử:

+ Cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan tổ chức lập hợp phần quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch, cơ quan lập hợp phần quy hoạch;

+ Các tổ chức tư vấn lập quy hoạch, tổ chức tư vấn lập hợp phần quy hoạch;

+ Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Nội dung của quy trình bao gồm quy trình tổ chức lập quy hoạch và quy trình tổ chức lập hợp phần quy hoạch. Quy trình tổ chức lập hợp phần quy hoạch được áp dụng cho 05 hợp phần quy hoạch:

+ Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành y tế;

+ Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường;

+ Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành nông nghiệp;

+ Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành công nghiệp;

+ Hợp phần phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân.

Các bước chính tổ chức lập quy hoạch, lập hợp phần quy hoạch được mô tả trong sơ đồ tại phần II và phần III Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2022/TT-BKHCN

Và bảo đảm theo quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 41/2019/NĐ-CP quy định chi tiết về việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Xem thêm tại Thông tư 09/2022/TT-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày 28/7/2022.

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,883

Bài viết về

lĩnh vực khác

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn