Đôn đốc việc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

24/02/2020 14:41 PM

Ngày 19/02/2020, Bộ KH&ĐT có Công văn 989/BKHĐT-QLQH về việc đôn đốc việc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch.

Triển khai thi hành Luật Quy hoạch và Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 05/02/2018, tiếp theo Công văn 694/BKHĐT-QLQH ngày 07/02/2020 về triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và để thống nhất hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, Bộ KH&ĐT có hướng dẫn cụ thể như sau:

Về hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch

Theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 37/2019/NĐ-CP, hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh gồm các tài liệu cụ thể sau đây:

- Tờ trình về thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh;

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh;

- Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch tỉnh;

- Báo cáo rà soát đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước;

- Văn bản của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất về việc trình thẩm định nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch tỉnh của cơ quan lập quy hoạch tỉnh;

- Văn bản của cơ quan tổ chức lập quy hoạch quyết định cơ quan lập quy hoạch;

- Các tài liệu khác có liên quan.

Về nội dung cụ thể của từng tài liệu, đề nghị tham khảo hồ sơ của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch trên Hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Về việc truy cập vào Hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch

Hồ sơ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đã được đăng tải lên Hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch )(http://quyhoachquocgia.mpi.gov.vn).

Đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham khảo và truy cập theo đường dẫn: http://quyhoachquocgia.mpi.gov.vn/Pages/quyhoachthoiky.aspx?IDThoiKy=9

Về tiến trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh

Đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và trình thẩm định, phê duyệt trước ngày 31/3/2020.

Đối với các địa phương đã được Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 thông qua việc lập quy hoạch tỉnh, đề nghị hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch của Hội đồng thẩm định; đồng thời báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia và hồ sơ đã hoàn thiện cho Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định theo quy định tại Nghị định 37/2019/NĐ-CP.

Công văn 989/BKHĐT-QLQH được ban hành ngày 19/02/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,274

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn