Hướng dẫn thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch lĩnh vực GTVT

28/06/2019 14:09 PM

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 56/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, việc tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch được thực hiện như sau:

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch theo hình thức thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định.

- Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch gồm các tài liệu sau đây:

+ Tờ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch;

+ Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch;

+ Tài liệu khác (nếu có).

- Thời hạn thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch không quá 45 ngày tính từ ngày Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị có chức năng thẩm định nhận đủ hồ sơ trình thẩm định.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thẩm định, Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị có chức năng thẩm định phải gửi Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tới cơ quan lập quy hoạch;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo, cơ quan lập quy hoạch nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.

Nghị định 56/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/6/2019.

Đặng Hà

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,800

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn