Hướng dẫn điều động, luân chuyển cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
12/06/2024 15:37 PM

Hướng dẫn điều động, luân chuyển cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế là nội dung được quy định tại Quyết định 1289/QĐ-BYT ngày 16/5/2024.

Hướng dẫn điều động, luân chuyển cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế

Hướng dẫn điều động, luân chuyển cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế (Hình ảnh từ Internet)

1. Hướng dẫn điều động, luân chuyển cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế

Tại Điều 31 Quyết định 1289/QĐ-BYT ngày 16/5/2024 hướng dẫn điều động, luân chuyển cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế như sau:

* Điều động

- Điều động cán bộ, viên chức phải căn cứ vào yêu cầu công tác, phẩm chất, năng lực, sở trường, uy tín và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, viên chức nhằm phát huy, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, viên chức; góp phần khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ trong từng đơn vị, bảo đảm sự ổn định và phát triển của đội ngũ cán bộ, viên chức. Ban cán sự đảng xem xét, quyết định điều động, bổ nhiệm từ nguồn nhân sự ngoài đơn vị;

- Quy trình, thủ tục điều động, bổ nhiệm từ nguồn nhân sự ngoài đơn vị thực hiện tương tự khoản 3 hoặc khoản 4 Điều 30 Quyết định 1289/QĐ-BYT.

* Luân chuyển

- Luân chuyển cán bộ, viên chức thực hiện theo nguyên tắc bố trí giữ chức vụ tương đương với chức vụ đang đảm nhiệm. Trường hợp cần thiết, Ban cán sự đảng xem xét, quyết định bố trí chức vụ cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm đối với cán bộ, viên chức có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chức vụ dự kiến phân công, bố trí;

- Ban cán sự đảng: lãnh đạo việc xây dựng đề án, kế hoạch luân chuyển cán bộ, viên chức; quyết định luân chuyển cán bộ, viên chức và bố trí, phân công công tác đối với cán bộ, viên chức sau luân chuyển; thực hiện quy trình, thủ tục bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; quản lý, đánh giá, nhận xét hằng năm đối với cán bộ, viên chức luân chuyển; sơ kết, tổng kết công tác luân chuyển cán bộ, viên chức;

- Thời gian luân chuyển ít nhất là 03 năm (36 tháng). Trường hợp đặc biệt do Ban cán sự đảng xem xét, quyết định;

- Quy trình luân chuyển

Căn cứ kế hoạch luân chuyển để lập danh sách cán bộ, viên chức luân chuyển và kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể đối với từng cán bộ, viên chức.

Bước 1. Căn cứ vào nhu cầu luân chuyển cán bộ, viên chức; cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, viên chức của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch luân chuyển trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương.

Bước 2. Căn cứ chủ trương của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu tổ chức cán bộ trao đổi với các địa phương, cơ quan, đơn vị để đề xuất nhân sự luân chuyển.

Bước 3. Cơ quan tham mưu tổ chức cán bộ tổng hợp đề xuất của các địa phương, cơ quan, đơn vị và tiến hành rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí và dự kiến địa bàn, chức danh, nhân sự luân chuyển; lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với nhân sự dự kiến luân chuyển.

Bước 4. Cơ quan tham mưu tổ chức cán bộ gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, trao đổi với cơ quan, đơn vị nơi đi, cơ quan, đơn vị nơi đến về dự kiến địa bàn, chức danh và nhân sự luân chuyển; tổng hợp kết quả thẩm định và trao đổi với cán bộ, viên chức dự kiến luân chuyển. Tổ chức gặp gỡ cán bộ, viên chức được luân chuyển để quán triệt mục đích, yêu cầu luân chuyển; đồng thời, nắm tâm tư, nguyện vọng và xác định trách nhiệm đối với cán bộ, viên chức luân chuyển.

Bước 5. Cơ quan tham mưu tổ chức cán bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện (công bố quyết định, chỉ đạo thực hiện và các công việc cần thiết khác).

2. Quy trình bổ nhiệm nguồn nhân sự là cán bộ, công chức  thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế

Tại khoản 3 Điều 30 Quyết định 1289/QĐ-BYT quy định về quy trình bổ nhiệm nguồn nhân sự từ nơi khác:

Trường hợp nhân sự do cấp có thẩm quyền dự kiến điều động, bổ nhiệm từ nguồn nhân sự ngoài đơn vị hoặc do cơ quan, tổ chức đơn vị đề xuất thì cơ quan, bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) tiến hành các công việc gồm 03 bước như sau:

Bước 1. Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo của đơn vị tiếp nhận nhân sự về chủ trương bổ nhiệm.

Bước 2. Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công tác về chủ trương bổ nhiệm. Tập thể lãnh đạo nơi nhân sự dự kiến bổ nhiệm đang công tác tổ chức lấy phiếu. Người được đề nghị bổ nhiệm phải đạt số phiếu trên 50% tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp đạt tỷ lệ 50% thì do người đứng đầu xem xét, quyết định; trường hợp đạt tỷ lệ dưới 50% thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Lấy đánh giá, nhận xét của địa phương, cơ quan, tổ chức.

Gặp nhân sự được dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Bước 3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thẩm định về nhân sự và lập tờ trình trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trường hợp nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định nhưng cơ quan, tổ chức, đơn vị (nơi nhân sự đang công tác hoặc nơi dự kiến bổ nhiệm) hoặc nhân sự được dự kiến bổ nhiệm còn có ý kiến khác nhau, chưa thống nhất thì cơ quan, bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ báo cáo đầy đủ các ý kiến và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 460

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn