Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ ngày 05/06/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
11/06/2024 15:21 PM

Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là nội dung được đề cập tại Quyết định 838/QĐ-BHXH năm 2024.

Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ ngày 05/06/2024

Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ ngày 05/06/2024 (Hình từ Internet)

Ngày 05/06/224, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 838/QĐ-BHXH công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ ngày 05/06/2024

Theo đó, danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của bảo hiểm xã hội Việt Nam từ ngày 05/06/2024 được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 838/QĐ-BHXH năm 2024 như sau:

STT

Mã TTHC/Dịch vụ công

Tên TTHC/ Dịch vụ công

Quyết định công bố Dịch vụ công

Đối tượng áp dụng

I.

LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

 

1

1.002051

TTHC: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

1

1.1

1.002051.03

Đăng ký, thay đổi thông tin đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

2

1.2

1.002051.04

Đăng ký, truy đóng BHXH bắt buộc đối với NLĐ làm việc có thời hạn ở nước ngoài sau khi về nước

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

3

1.3

1.002051.05

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

4

1.4

1.002051.01

Báo tăng, báo giảm, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

5

1.5

1.002051.06

Truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

6

1.6

1.002051.07

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

7

1.7

1.002051.02

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

8

1.8

1.002051.08

Gộp sổ BHXH trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

9

1.9

1.002051.09

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

10

1.10

1.002051.10

Đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

 

2

1.002179

TTHC: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

11

2.1

1.002179.01

Đăng ký; đăng ký lại (bao gồm cả đóng bù cho thời gian chưa đóng); điều chỉnh phương thức đóng, căn cứ đóng BHXH tự nguyện

Quyết định  896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

12

2.2

1.002179.05

Đăng ký; đăng ký lại (bao gồm cả đóng bù cho thời gian chưa đóng); điều chỉnh phương thức đóng, căn cứ đóng BHXH tự nguyện

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

13

2.5

1.002179.02

Đóng tiếp BHXH tự nguyện

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

14

2.6

1.002179.06

Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công

Quyết định 49/QĐ-BHXH ngày 19/01/2023

Cá nhân

 

3

1.001939

TTHC: Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

15

3.1

1.001939.08

Đăng ký đóng BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

Quyết định  896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

16

3.2

1.001939.02

Đăng ký đóng BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

17

3.3

1.001939.03

Đăng ký cấp thẻ BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi

Quyết định  896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

18

3.8

1.001939.01

Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình

Quyết định  896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

19

3.9

1.001939.09

Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình tích hợp giảm trừ mức đóng trên Cổng dịch vụ công

Quyết định 1231/QĐ- BHXH ngày 02/6/2022

Cá nhân

20

3.10

1.001939.10

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng Dịch vụ công

Quyết định 50/QĐ-BHXH ngày 19/01/2023

Cá nhân

II.

LĨNH VỰC CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

 

1

1.002759

TTHC: Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

21

1.1

1.002759.06

Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

22

1.2

1.002759.03

Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

23

1.3

1.002759.02

Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

24

1.4

1.002759.04

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

25

1.5

1.002759.05

Cấp lại, đổi thẻ BHYT do mất, hỏng không thay đổi thông tin

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

26

1.6

1.002759.01

 

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

27

1.7

1.002759.07

Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thời điểm đủ 05 năm liên tục, nơi KCB ban đầu

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

28

1.8

1.002759.08

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

29

1.9

1.002759.09

Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin về nhân thân, mã đối tượng, mã quyền lợi, mã nơi đối tượng sinh sống

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

30

1.10

1.002759.10

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

III.

LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH

 

1

1.001667

TTHC: Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

31

1.1

1.001667.01

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

32

1.2

1.001667.02

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quyết định 1199/QĐ- BHXH ngày 25/05/2022

Tổ chức

 

2

2.000693

TTHC: Giải quyết hưởng chế độ thai sản

33

2.1

2.000693.01

Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang đóng BHXH

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

34

2.2

2.000693.02

Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

 

3

1.001598

TTHC: Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

35

3.1

1.001598.01

Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

 

4

1.001632

TTHC: Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ, BNN lần đầu

36

4.1

1.001632.01

Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

37

4.2

1.001632.02

Giải quyết hưởng chế độ BNN đối với trường hợp bị BNN lần đầu

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

38

4.3

1.001632.03

Giải quyết hưởng chế độ BNN đối với người lao động phát hiện bị BNN khi không còn làm trong các nghề, công việc có nguy cơ bị BNN

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

39

4.4

1.001632.04

Giải quyết hưởng chế độ BNN đối với người lao động phát hiện bị BNN khi đã nghỉ hưu, thôi việc

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

 

5

1.001521

TTHC: Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát

40

5.1

1.001521.01

Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ do thương tật tái phát

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

41

5.2

1.001521.02

Giải quyết hưởng chế độ BNN do bệnh tật tái phát

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

 

6

1.001643

TTHC: Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp đã bị TNLĐ, BNN nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN

42

6.1

1.001643.01

Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN đối với NLĐ đã bị TNLĐ, BNN nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

 

7

2.000821

TTHC: Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

43

7.1

2.000821.01

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất đối với người đang tham gia đóng BHXH bắt buộc chết

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

44

7.2

2.000821.02

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất đối với người đang tham gia BHXH tự nguyện, bảo lưu thời gian đóng BHXH chết

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

45

7.3

2.000821.03

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất đối với người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

 

8

2.000762

TTHC: Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo  Quyết định 613/QĐ-TTg

46

8.1

2.000762.01

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo  Quyết định 613/QĐ-TTg

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

47

8.2

2.000762.02

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo  Quyết định 613/QĐ-TTg đối với người đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng chưa được giải quyết mà bị chết từ ngày 1/7/2010 trở đi

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

 

9

1.001613

TTHC: Giải quyết hưởng BHXH một lần

48

9.1

1.001613.01

Giải quyết hưởng BHXH một lần đối với trường hợp đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc chưa đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc đối với trường hợp lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

49

9.2

1.001613.02

Giải quyết hưởng BHXH một lần đối với người lao động ra nước ngoài để định cư

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

50

9.3

1.001613.03

Giải quyết hưởng BHXH một lần đối với người lao động đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

51

9.4

1.001613.04

Giải quyết hưởng BHXH một lần đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

52

9.5

1.001613.05

Giải quyết hưởng BHXH một lần đối với NLĐ là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực từ 01/01/2022)

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

53

9.6

1.001613.06

Giải quyết hưởng BHXH một lần đối với NLĐ phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

54

9.7

1.001613.07

Giải quyết hưởng BHXH một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động theo  Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022.

 

Cá nhân

 

10

2.000605

TTHC: Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã

55

10.1

2.000605.01

Giải quyết hưởng lương hưu đối với người đang tham gia BHXH bắt buộc

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

56

10.2

2.000605.02

Giải quyết hưởng lương hưu đối với người đang tham gia BHXH tự nguyện, bảo lưu thời gian đóng BHXH

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

57

10.3

2.000605.03

Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người có Quyết định hoặc Giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

 

11

2.000755

TTHC: Giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam

58

11.1

2.000755.01

Giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư

 Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

59

11.2

2.000755.02

Giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần đối với công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

 

12

2.000809

TTHC: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

60

12.1

2.000809.01

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

 

13

1.001742

TTHC: Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

61

13.1

1.001742.01

Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

 

14

1.001710

TTHC: Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

62

14.1

1.001710.01

Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

63

14.2

1.001710.02

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

 

15

1.001646

TTHC: Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định 14/2020/NĐ-CP của Chính phủ

64

15.1

1.001646.01

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu nhưng chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định 14/2020/NĐ-CP

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

65

15.2

1.001646.02

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01/01/2012 trở về sau theo Nghị định 14/2020/NĐ-CP

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

66

16

1.001978

Chi trả trợ cấp thất nghiệp

Quyết định 1433/QĐ- BHXH ngày 18/7/2022

Cá nhân

IV

LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT

 

1

1.001798

TTHC: Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

   

67

1.2

1.001798.02

Ký hợp đồng với cơ sở KCB hàng năm

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Tổ chức

V

LĨNH VỰC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH

 

1

2.00740

TTHC: Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân

68

1.1

2.00740.01

Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân

Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021

Cá nhân

VI

NHÓM DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG

69

1

2.000986

DVC liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Công văn 2084/VPCP- KSTT ngày 30/3/2023

Cá nhân

70

2

1.011027

DVC liên thông: Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Công văn 2084/VPCP- KSTT ngày 30/3/2023

Cá nhân/Tổ chức

Xem thêm Quyết định 838/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 05/6/2024 .

Võ Tấn Đại

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 675

Bài viết về

Bảo hiểm xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn