Hướng dẫn giải quyết nghỉ phép, đi công tác với một số chức danh ngành Thuế

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
29/05/2024 13:30 PM

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1942/TCT-TCCB năm 2024 giải quyết nghỉ phép, đi công tác, học tập trong nước; cử tham gia các Ban/Tổ/Nhóm với một số chức danh.

Hướng dẫn giải quyết nghỉ phép, đi công tác với một số chức danh

Hướng dẫn giải quyết nghỉ phép, đi công tác với một số chức danh (Hình từ internet)

Tổng cục Thuế hướng dẫn giải quyết nghỉ phép, đi công tác với một số chức danh ngành Thuế

Theo đó, để hoàn thiện các quy định, hướng dẫn trong công tác quản lý công chức, thuận lợi cho các đơn vị khi thực hiện và thống nhất triển khai trong toàn ngành, Tổng cục Thuế quy định, hướng dẫn việc giải quyết nghỉ phép, đi công tác, học tập trong nước; cử tham gia các Ban/Tổ/Nhóm đối với chức danh Cục trưởng (bao gồm cả Quyền Cục trưởng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế); chức danh Phó Cục trưởng; chức danh Trưởng phòng/Chánh Văn phòng/Chi cục trưởng (bao gồm cả Quyền Trưởng phòng/Chánh Văn phòng/Chi cục trưởng; Phó Trưởng phòng/Phó Chánh Văn phòng/Phó Chi cục trưởng phụ trách) như sau:

1. Đối với việc giải quyết nghỉ phép trong nước

(1.1) Đối với chức danh Cục trưởng Cục Thuế:

- Về thẩm quyền quyết định:

Tổng cục trưởng có thẩm quyền quyết định chấp thuận để Cục trưởng Cục Thuế nghỉ phép trong nước.

- Về trình tự, thủ tục trình báo cáo Tổng cục:

Căn cứ Đơn của cá nhân (mẫu đính kèm), Cục Thuế có Tờ trình báo cáo Tổng cục (Qua Vụ Tổ chức cán bộ) để trình báo cáo Tổng cục trưởng phê duyệt. Sau khi Tổng cục phê duyệt (theo mẫu trên hoặc theo mẫu kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP), Văn phòng thực hiện sao, lưu hành, trong đó 01 bản sao chuyển Vụ Tổ chức cán bộ để lưu hồ sơ; 01 bản chuyển Cục Thuế để theo dõi và 01 bản chuyển cho cá nhân.

(1.2) Đối với chức danh Phó Cục trưởng; Trưởng phòng/Chánh Văn phòng/Chỉ cục trưởng:

Cục trưởng Cục Thuế xem xét quyết định chấp thuận việc nghỉ phép trong nước theo quy định và chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện.

2. Đối với việc đi học tập trong nước

(2.1) Đối với chức danh Cục trưởng Cục Thuế:

- Về thẩm quyền quyết định:

Tiếp tục thực hiện theo phân cấp của Tổng cục Thuế tại Công văn 2019/TCT-TCCB ngày 22/5/2019, trong đó:

+ Tổng cục trưởng quyết định cử Cục trưởng tham gia các khóa học tập trung trong giờ hành chính và liên tục từ 03 tháng trở lên.

+ Trong trường hợp Cục trưởng tham gia các khóa học trong giờ hành chính (không thuộc trường hợp liên tục từ 03 tháng trở lên) thì Cục Thuế phải báo cáo Tổng cục Thuế phê duyệt chủ trương về thời gian đi học trước khi Cục Thuế xem xét, quyết định việc cử đi học.

+ Đối với các khóa học ngoài giờ hành chính: Giao Cục Thuế chủ động sắp xếp, bố trí.

- Về trình tự, thủ tục trình báo cáo Tổng cục:

Đối với các khóa học thuộc thẩm quyền quyết định hoặc thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương về thời gian đi học của Tổng cục Thuế: Cục Thuế có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế (Qua Vụ Tổ chức cán bộ) về thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình học tập,... để trình báo cáo Tổng cục trưởng xem xét.

(2.2) Đối với chức danh Phó Cục trưởng:

- Về thẩm quyền quyết định:

Tiếp tục thực hiện theo phân cấp của Tổng cục Thuế tại Công văn 2019/TCT-TCCB ngày 22/5/2019, trong đó:

+ Tổng cục trưởng quyết định cử Phó Cục trưởng tham gia các khóa học tập trung trong giờ hành chính và liên tục từ 03 tháng trở lên.

+ Đối với các khóa học còn lại: Giao Cục trưởng Cục Thuế xem xét, quyết định theo đúng quy định hiện hành. Quyết định cử gửi về Tổng cục Thuế (Qua Vụ TCCB) để theo dõi.

- Về trình tự, thủ tục trình báo cáo Tổng cục:

Đối với các khóa học thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng cục Thuế: Cục Thuế có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế (Qua Vụ Tổ chức cán bộ) về thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình học tập,... để trình báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, quyết định.

(2.3) Đối với chức danh Trưởng phòng/Chánh Văn phòng/Chi cục trưởng:

Giao Cục trưởng Cục Thuế xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện theo quy định.

3. Đối với việc cử, chấp thuận cho đi công tác trong nước:

(3.1) Đối với chức danh Cục trưởng Cục Thuế:

- Trường hợp đi công tác trong phạm vi địa phương (tỉnh/thành phố nơi Cục Thuế đóng trụ sở):

Cục trưởng Cục Thuế thông qua Ban Lãnh đạo Cục Thuế chương trình công tác; Ban Lãnh đạo Cục Thuế chủ động sắp xếp, phân công công việc để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Cục Thuế, đảm bảo tính liên tục, liên thông trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc.

- Trường hợp đi công tác ngoài phạm vi địa phương (tỉnh/thành phố nơi Cục Thuế đóng trụ sở):

+ Đi công tác theo kế hoạch, thông báo, chỉ đạo của Tổng cục Thuế: Thực hiện theo kế hoạch, thông báo, chỉ đạo của Tổng cục.

+ Đi công tác không theo kế hoạch, thông báo, chỉ đạo của Tổng cục Thuế: Cục Thuế có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế (Qua Vụ Tổ chức cán bộ) về thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình công tác,... để trình báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, phê duyệt việc cử hoặc chấp thuận cho đi công tác và thông báo để Cục Thuế và cá nhân thực hiện.

Lưu ý: Trong thời gian nghỉ phép, đi công tác, học tập,... Cục trưởng Cục Thuế phải có văn bản ủy quyền cho 01 Phó Cục trưởng quản lý, điều hành hoạt động của Cục Thuế; văn bản ủy quyền đồng thời được gửi Văn phòng Tổng cục Thuế để báo cáo Tổng cục trưởng và gửi Vụ Tổ chức cán bộ 01 bản để theo dõi. Để đảm bảo thời gian báo cáo Lãnh đạo Tổng cục xem xét quyết định, hồ sơ của Cục Thuế phải gửi đến Tổng cục Thuế (Qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ít nhất 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu nghỉ phép, đi công tác, học tập,.... Sau khi nhận được đủ hồ sơ của Cục Thuế theo quy định, trong vòng 02 ngày làm việc, Vụ TCCB trình báo cáo Tổng cục xem xét, phê duyệt. Trường hợp đặc biệt, Cục Thuế chủ động phối hợp trực tiếp với Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Tổng cục.

(3.2) Đối với chức danh Phó Cục trưởng; Trưởng phòng/Chánh Văn phòng/Chi cục trưởng:

Cục trưởng Cục Thuế xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện theo quy định.

4. Đối với việc cử tham gia các Ban/Tổ/Nhóm:

Trong trường hợp đồng chí Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Trưởng phòng/Chánh Văn phòng/Chi cục trưởng được các đơn vị khác (không phải Tổng cục Thuế) đề nghị cử tham gia các Ban/Tổ/Nhóm triển khai công việc ngoài phạm vi địa phương (tỉnh/thành phố nơi Cục Thuế đóng trụ sở) thì Cục Thuế phải có văn bản trình báo cáo Tổng cục xem xét, phê duyệt về chủ trương trước khi cử tham gia. Trường hợp khác (triển khai công việc trên địa bàn tỉnh, thành phố,...) giao Cục Thuế chủ động xem xét, quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định hiện hành.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 832

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn