Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
12/04/2024 16:01 PM

Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm gồm những báo cáo nào? – Thành Tuấn (Hà Nội)

Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được quy định tại Điều 9 Thông tư 175/2011/TT-BTC bao gồm:

(1) Báo cáo tài chính năm

Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm 4 biểu báo cáo sau:

- Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B 01 - DNMG

Mẫu số B 01 - DNMG

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 - DNMG

Mẫu số B 02 - DNMG

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B 03 - DNMG

Mẫu số B 03 - DNMG

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 - DNMG

Mẫu số B 09 - DNMG

(2) Báo cáo tài chính giữa niên độ

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải lập 4 biểu báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ như sau:

- Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 01a - DNMG

Mẫu số B 01a - DNMG

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 02a - DNMG

Mẫu số B 02a - DNMG

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 03a - DNMG

Mẫu số B 03a - DNMG

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B 09a – DNMG

Mẫu số B 09a – DNMG

2. Quy định về báo cáo tài chính theo Luật Kế toán 2015

2.1. Nội dung công khai báo cáo tài chính

- Đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước công khai thông tin thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước 2015.

- Đơn vị kế toán không sử dụng ngân sách nhà nước công khai quyết toán thu, chi tài chính năm.

- Đơn vị kế toán sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân công khai mục đích huy động và sử dụng các khoản đóng góp, đối tượng đóng góp, mức huy động, kết quả sử dụng và quyết toán thu, chi từng khoản đóng góp.

- Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh công khai các nội dung sau đây:

+ Tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

+ Kết quả hoạt động kinh doanh;

+ Trích lập và sử dụng các quỹ;

+ Thu nhập của người lao động;

+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán khi công khai phải kèm theo báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán.

(Điều 31 Luật Kế toán 2015)

2.2. Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính

- Việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện theo một hoặc một số hình thức sau đây:

+ Phát hành ấn phẩm;

+ Thông báo bằng văn bản;

+ Niêm yết;

+ Đăng tải trên trang thông tin điện tử;

+ Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

- Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính của đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Đơn vị kế toán không sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị kế toán có sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp báo cáo tài chính.

- Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Trường hợp pháp luật về chứng khoán, tín dụng, bảo hiểm có quy định cụ thể về hình thức, thời hạn công khai báo cáo tài chính khác với quy định của Luật Kế toán 2015 thì thực hiện theo quy định của pháp luật về lĩnh vực đó.

(Điều 32 Luật Kế toán 2015)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 432

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn