Trình tự chuyển giao công trình dự án PPP áp dụng hợp đồng BOT

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
12/10/2022 09:30 AM

Hợp đồng BOT là gì? Việc chuyển giao công trình dự án PPP áp dụng hợp đồng BOT được thực hiện theo trình tự thế nào? - Quỳnh Châu (TP.HCM)

Trình tự chuyển giao công trình dự án PPP áp dụng hợp đồng BOT

Trình tự chuyển giao công trình dự án PPP áp dụng hợp đồng BOT

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Hợp đồng BOT là gì?

Theo điểm a khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 thì hợp đồng BOT là tên viết tắt của hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Build - Operate - Transfer).

Đồng thời, theo khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 thì hợp đồng BOT là hợp đồng mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để xây dựng, kinh doanh, vận hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong thời hạn nhất định;

Hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đó cho Nhà nước.

2. Dự án PPP là gì?

Theo khoản 9 Điều 3 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 thì dự án PPP là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc đầu tư để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thông qua việc thực hiện một hoặc các hoạt động sau đây:

- Xây dựng, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

- Cải tạo, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có;

- Vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có.

3. Hồ sơ đề nghị chuyển giao công trình dự án PPP áp dụng hợp đồng BOT

Hồ sơ đề nghị chuyển giao công trình dự án PPP áp dụng hợp đồng BOT được quy định tại Điều 79 Nghị định 35/2021/NĐ-CP như sau:

(1) Hồ sơ đề nghị chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đối với dự án PPP áp dụng loại hợp đồng BOT bao gồm:

- Văn bản đề nghị chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

- Báo cáo về tính đáp ứng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đối với nguyên tắc, điều kiện quy định tại Điều 77 Nghị định 35/2021/NĐ-CP sau:

Trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng dự án PPP trước thời hạn, công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng dự án PPP chỉ được tiếp nhận khi doanh nghiệp dự án PPP bảo đảm đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc, điều kiện sau đây:

+ Việc xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật khác có liên quan; tuân thủ quy định hợp đồng dự án;

+ Công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP không trong tình trạng cầm cố, thế chấp hoặc bất kỳ hạn chế về quyền sở hữu nào khác;

+ Công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng, công suất cần thiết và chất lượng theo đúng yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng quy định tại hợp đồng dự án tại thời điểm chuyển giao, đủ điều kiện tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật;

+ Việc chuyển giao, tiếp nhận công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng bảo đảm không làm ảnh hưởng tới tính liên tục, chất lượng của việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

- Tài liệu khác theo quy định tại hợp đồng và văn bản thỏa thuận theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 78 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

(2) Đối với dự án PPP áp dụng loại hợp đồng BTO, doanh nghiệp dự án bổ sung báo cáo về tính đáp ứng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đối với nguyên tắc, điều kiện quy định tại Điều 77 Nghị định 35/2021/NĐ-CP trong hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng để thực hiện thủ tục chuyển giao.

4. Trình tự chuyển giao công trình dự án PPP áp dụng hợp đồng BOT

Trình tự chuyển giao công trình dự án PPP áp dụng hợp đồng BOT quy định tại khoản 1 Điều 78 Nghị định 35/2021/NĐ-CP như sau:

- Chậm nhất 01 năm trước ngày chấm dứt hợp đồng dự án PPP theo thời hạn quy định tại hợp đồng:

+ Doanh nghiệp dự án PPP phải đăng báo công khai việc chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thủ tục, thời hạn thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ; 

+ Đồng thời, gửi hồ sơ đề nghị chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại (1) mục 3 đến cơ quan ký kết hợp đồng;

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển giao, cơ quan ký kết hợp đồng chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về tài sản, cơ quan tài chính và các cơ quan khác có liên quan (nếu cần) thực hiện:

+ Tổ chức giám định chất lượng, giá trị, tình trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo nguyên tắc, điều kiện thỏa thuận tại hợp đồng dự án.

+ Lập danh mục tài sản chuyển giao.

+ Lập biên bản xác định các hư hại của tài sản (nếu có) để yêu cầu doanh nghiệp dự án thực hiện việc sửa chữa, bảo trì tài sản.

+ Trường hợp công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng các yêu cầu, cơ quan ký kết hợp đồng thực hiện ký biên bản nhận chuyển giao tài sản.

+ Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc giao một cơ quan, đơn vị vận hành, kinh doanh và bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định;

- Cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm đề nghị Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán giá trị tài sản của dự án PPP, làm cơ sở để hạch toán tăng tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Chậm nhất 30 ngày trước ngày chấm dứt hợp đồng dự án PPP theo thời hạn quy định tại hợp đồng, cơ quan ký kết hợp đồng lập hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

Lập phương án xử lý tài sản, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

- Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, vận hành, kinh doanh và bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định.

>>> Xem thêm: Thời gian mở thầu sơ tuyển đối với dự án PPP? Thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển dự án PPP như thế nào?

Có được tiết lộ thông tin trong E-HSDST của nhà đầu tư này cho nhà đầu tư khác khi sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP?

Mẫu thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ 01/8/2022?

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,824

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn